مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی (Stator Winding Fault Diagnosis Based On Wavelet Transformation and BP Neural Network)

تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی (Stator Winding Fault Diagnosis Based On Wavelet Transformation and BP Neural Network)

چکیده: در این پایان نامه ابتدا عیوب الکتریکی و مکانیکی در ماشینهای الکتریکی بررسی گردیده و عوامل به وجود آورنده و روشهای رفع این عیوب بیان شده است . به دنبال آن ، به کمک روش تابع سیم پیچی ماشین شبیه سازی و خطای مورد نظر یعنی خطای سیم بندی استاتور به آن اعمال و نتایج مورد بررسی قرار داده شده است. پارامتر اصلی که برای تشخیص خطا در این پایان نامه استفاده کرده ایم ، جریان سه فاز استاتور در حالت سالم و خطادار  ،تحت بارگذاری های مختلف خواهد بود.

در قسمت بعدی تئوری موجک و همچنین شبکه عصبی مورد بررسی قرار گرفته است . مادر اینجا از db8 برای استخراج مشخصات سیگنال استفاده کرده ایم ، مهمترین دلیلی که برای استفاده از این موجک داریم خاصیت متعامد بودن و پشتیبانی متمرکز سیگنال در حوزه زمان می باشد. شبکه عصبی که برای تشخیص خطا استفاده کرده ایم  ، شبکه سه لایه تغذیه شونده به سمت جلو با الگوریتم آموزش BP  و تابع فعالیت سیگموئیدی می باشد . در فصل چهارم روش تشخیص خطای سیم بندی استاتور در ماشین القایی بیان شده است که به صورت ترکیبی از آنالیز موجک و شبکه عصبی لست. روند کلی تشخص خطا به این صورت می باشد که ابتدا از جریان استاتور ماشین در حالت سالم و همچنین تحت خطاهای مختلف که در فصل دوم بدست آورده ایم استفاده شده و تبدیل موجک بروی آن اعمال گردیده است.سپس با استفاده از ضرایب موجک مقادیر انرژی در هر مقیاس استخراج و  به عنوان ورودی شبکه عصبی جهت آموزش دادن آن برای تشخیص خطای سیم بندی استاتور مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت به کمک داده های تست، صحت شبکه مذکور مورد بررسی قرار داده شده است. در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات لازم بیان گردیده است.

با توجه به مطالب اشاره شده نتیجه می شود که با تشخیص به موقع هر کدام از عیوب اوّلیه در ماشین القایی می توان از پدید آمدن حوادث ثانویّه که منجر به وارد آمدن خسارات سنگین می گردد ، جلوگیری نمود . در این راستا سعی شده است که با تحلیل ، بررسی و تشخیص یکی از این نمونه خطاها، خطای سیم بندی استاتور یک موتور القایی قفس سنجابی ، گامی موثر در پیاده سازی نظام تعمیراتی پیشگویی کننده برداشته شود و با بکارگیری سیستم های مراقبت وضعیت بروی چنین ماشینهایی از وارد آمدن خسارات سنگین بر صنایع و منابع ملی جلوگیری گردد.

مقدمه:

موتورهای  الکتریکی نقش مهمی را در راه اندازی موثر ماشینها و پروسه های صنعتی ایفا می کنند. بخصوص موتورهای القایی قفس سنجابی را که بعنوان اسب کاری صنعت می شناسند. بنابراین تشخیص خطاهای این موتورها می تواند فواید اقتصادی فراوانی در پی داشته باشد. از جمله مدیریت کارخانه های صنعتی را آسان می کند، سطح اطمینان سیستم را بالا می برد، هزینه تعمیر و نگهداری پایین می آید و نسبت هزینه به سود بطور قابل توجهی کاهش می یابد.

Bonnett  و Soukup برای خرابیهای استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی، پنج حالت خرابی مطرح کرده اند که عبارت اند از: حلقه به حلقه، کلاف به کلاف، قطع فاز، فاز به فاز و کلاف به زمین[1]. برای موتورهای قفس سنجابی، خرابیهای سیم پیچی استاتور و یاتاقانها3/4 کل خرابیها به حساب می آیند و همچنین اکثر خرابیهای سیم پیچی استاتور موتور القایی از فروپاشی عایقی حلقه به حلقه ناشی می شود]2[. برخی از محققین خرابیهای موتور را چنین تقسیم بندی کرده اند: خرابی  ساچمه ها ( یاتاقانها) %40-50، خرابی عایق استاتور %30-40 و خرابی قفسه روتور %5- 10 [3] که اگر خرابی حلقه به حلقه جلوگیری نشود، منجر به خطای فاز به زمین یا فاز به فاز می گردد، که خطای فاز به زمین شدید تر است. در مقالات[4] [5] نظریه تابع سیم پیچی و کاربرد آن در آنالیز گذرای موتورهای القایی تحت خطا شرح داده شده است. از این نظریه در مدلسازی خطای حلقه به حلقه استاتور استفاده شده است. علاوه بر روشهای فوق خطای استاتور موتور القایی را     می توان به کمک بردارهای فضایی مورد مطالعه قرار داد[6].

فصل اول :

بررسی انواع خطا در ماشینهای القایی و علل بروز و روشهای تشخیص آنها

1-1- مقدمه:


خرابیهای یک موتور قفس سنجابی را می توان به دو دسته الکتریکی و مکانیکی تقسیم ‌کرد.هر کدام از این خرابیها در اثر عوامل و تنش های متعددی ایجاد می گردند . این تنشها در حالت کلی بصورت حرارتی ، مغناطیسی ، دینامیکی ، مکانیکی و یا محیطی می باشند که در قسمت های مختلف ماشین مانند محور ، بلبرینگ ، سیم پیچی استاتور ، ورقه های هسته روتور واستاتور و قفسه روتور خرابی ایجاد می کنند. اکثر این خرابیها در اثر عدم بکارگیری ماشین مناسب در شرایط کاری مورد نظر ، عدم هماهنگی بین طراح و کاربر و استفاده نامناسب از ماشین پدید می آید . در این قسمت سعی گردیده است ابتدا انواع تنشهای وارده بر ماشین ، عوامل پدید آمدن و اثرات آنها بررسی گردد .

قبل از بررسی انواع تنشهای وارده بر ماشین القایی بایستی موارد زیر در نظر گرفته شود : 

1- با مشخص کردن شرایط کار ماشین می توان تنشهای حرارتی، مکانیکی ودینامیکی را پیش بینی نمود و ماشین مناسب با آن شرایط را انتخاب کرد . به عنوان مثال ، سیکل کاری ماشین و نوع بار آن ، تعداد دفعات خاموش و روشن کردن و فاصله زمانی بین آنها ، از عواملی هستند که تاثیر مستقیم در پدید آمدن تنشهای وارده بر ماشین خواهند داشت . 

2- وضعیت شبکه تغذیه ماشین از لحاظ افت ولتاژ در حالت دائمی و شرایط راه اندازی و میزان هارمونیکهای شبکه هم در پدید آمدن نوع تنش و در نتیجه پدید آمدن خرابی در ماشین موثر خواهند بود .

1-2- بررسی انواع تنشهای وارد شونده بر ماشین القایی : 

1-2-1- تنشهای موثر در خرابی استاتور : [1]

الف تنشهای گرمایی :
این نوع از تنشها را می توان ناشی از عوامل زیر دانست: 

◄ سیکل راه اندازی : افزایش حرارت در موتورهای القایی بیشتر هنگام راه اندازی و توقف ایجاد    می شود . یک موتور در طول راه اندازی ، پنج تا هشت برابر جریان نامی از شبکه جریان می کشد تا تحت شرایط بار کامل راه بیفتد . بنابراین اگر تعداد راه اندازی های یک موتور در پریود کوتاهی از زمان زیاد گردد دمای سیم پیچی به سرعت افزایش می یابد در حالی که یک موتور القایی یک حد مجاز برای گرم شدن دارد و هرگاه این حد در نظر گرفته نشود آمادگی موتور برای بروز خطا افزایش می یابد . تنشهایی که بر اثر توقف ناگهانی موتور بوجود می آیند به مراتب تاثیر گذارتر از بقیه تنشها هستند . 

◄ اضافه بار گرمایی :  بر اثر تغییرات ولتاژ و همچنین ولتاژهای نامتعادل دمای سیم پیچی افزایش        می یابد. 

بنابر یک قاعده تجربی بازای هر  %2/1-3 ولتاژ فاز نامتعادل دمای سیم پیچی فاز با حداکثر جریان خود، 25% افزایش پیدا می کند . 

◄ فرسودگی گرمایی : طبق قانون تجربی با ºc10 افزایش دمای سیم پیچی استاتور عمر عایقی آن نصف  می شود. بنابراین اثر معمولی فرسودگی گرمایی ، آسیب پذیری سیستم عایقی است . 

ب تنشهای ناشی از کیفیت نامناسب محیط کار : عواملی که باعث ایجاد این تنشهامی شود به صورت زیر است :

◄رطوبت 

◄ شیمیایی  

◄خراش ( سائیدگی)        

◄ ذرات کوچک خارجی 

ج تنشهای مکانیکی :
عواملی که باعث ایجاد این تنشها می شوند به صورت زیر می باشند :

◄ ضربات روتور : برخورد روتور به استاتور باعث می شود که ورقه های استاتور عایق کلاف را از بین ببرد و اگر این تماس ادامه داشته باشد نتیجه این است که کلاف در شیار استاتور خیلی زود زمین   می شود و این به دلیل گرمای بیش از حد تولید شده در نقطه تماس می باشند . 

◄ جابجایی کلاف : نیرویی که بر کلافها وارد می شود ناشی از جریان سیم پیچی است که این نیرو متناسب با مجذور جریان می باشد. این نیرو هنگام راه اندازی ماکزیمم مقدار خودش را دارد و باعث ارتعاش کلافها با دو برابر فرکانس شبکه و جابجایی آنها در هر دو جهت شعاعی و مماسی می گردد. 

 1-2-2- تنشهای موثر در خرابی روتور :

الف تنشهای گرمایی :
عواملی که باعث ایجاد این نوع تنشها در روتور می شود به صورت زیر است:

◄ توزیع غیر یکنواخت حرارت : این مسئله اغلب هنگام راه اندازی موتور اتفاق می افتد اما عدم یکنواختی مواد روتور ناشی از مراحل ساخت نیز ممکن است این مورد رابه وجود آورد. راه اندازی های مداوم و اثر پوستی، احتمال تنشهای حرارتی در میله های روتور را زیادتر می کنند . 

◄جرقه زدن روتور : در روتورهای ساخته شده عوامل زیادی باعث ایجاد جرقه در روتور می شوند که برخی برای روتور ایجاد اشکال نمی کنند ( جرقه زدن غیر مخرب ) و برخی دیگر باعث بروز خطا    می شوند ( جرقه زدن مخرب ) . جرقه زدن های غیر مخرب در طول عملکرد نرمال  موتور و بیشتر در هنگام راه اندازی رخ می دهد .

◄ نقاط داغ و تلفات بیش از اندازه : عوامل متعددی ممکن است باعث ایجاد تلفات زیادتر و ایجاد نقاط داغ شوند . آلودگی ورقه های سازنده روتور یا وجود لکه بر روی آنها ، اتصال غیر معمول میله های روتور به بدنه آن ، فاصله متغیر بین میله ها و ورقه روتور و غیره می تواند در مرحله ساخت موتور به وجود آید .البته سازندگان موتور ، آزمایشهای خاصی مانند اولتراسونیک را برای کاهش این اثرات بکار می برند. 

ب تنشهای مغناطیسی : عواملی مختلفی باعث ایجاد این تنشها بر روی روتور می شوند همانند، عدم تقارن فاصله هوایی و شارپیوندی شیارها ، که این عوامل و اثرات آنها در زیر مورد بررسی قرار داده شده است : 

◄ نویزهای الکترومغناطیسی : عدم تقارن فاصله هوایی ، علاوه بر ایجاد یک حوزه مغناطیسی نامتقارن باعث ایجاد مخلوطی از هارمونیکها در جریان استاتور و به تبع آن در جریان روتور می گردد. اثرات متقابل هارمونیکهای جریان ، باعث ایجاد نویز یا ارتعاش در موتور می شوند . این نیروها اغلب از نا همگونی فاصله هوایی بوجود می آیند 

◄ کشش نا متعادل مغناطیسی : کشش مغناطیسی نامتعادل باعث خمیده شدن شفت روتور و برخورد به سیم پیچی استاتور می شود. در عمل روتورها به طور کامل در مرکز فاصله هوایی قرار   نمی گیرند. عواملی همانند، گریز از مرکز ، وزن روتور ، سائیدگی یا تاقانها و ... همگی بر قرار گیری روتور دورتر از مرکز اثر  می گذارند .

◄ نیروهای الکترومغناطیسی : اثر شار پیوندی شیارها ناشی از عبور جریان از میله های روتور ، سبب ایجاد نیروهای الکترودینامیکی می شوند. این نیروها با توان دوم جریان  میله (I^2)  متناسب و یکطرفه  می باشند و جهت آنها به سمتی است که میله را به صورت شعاعی از بالا به پائین جابجا   می کند . اندازه این نیروهای شعاعی به هنگام راه اندازی بیشتر بوده و ممکن است به تدریج باعث خم شدن میله ها از نقطه اتصال آنها به رینگ های انتهایی گردند. 

ج تنشهای دینامیکی : این تنشها ارتباطی به طراحی روتور ندارند بلکه بیشتر به روند کار موتورهای القایی بستگی دارند . 

برخی از این تنشها در ذیل توضیح داده می شود : 

◄ نیروهای گریز از مرکز  : هر گونه افزایش سرعت از حد مجاز ، باعث ایجاد این نیروها می شود و چون ژنراتورهای القایی در سرعت بالای سنکرون کار می کنند اغلب دچار تنشهایی ناشی از نیروی گریز از مرکز می گردند . 

◄ گشتاورهای شفت :  این گشتاورها معمولاً در خلال رخ دادن اتصال کوتاه و گشتاورهای گذرا تولید می شوند. اندازه این گشتاورها ممکن است تا 20 برابر گشتاور بار کامل باشد . 

د تنشهای مکانیکی : برخی از مهمترین خرابی های مکانیکی عبارتنداز : 

◄ خمیدگی شفت روتور 

◄ تورق نامناسب و یاشل بودن ورقه ها 

◄ عیوب مربوط به یاتاقانها

◄ خسارت دیدن فاصله هوایی    

ه تنشهای محیطی :
همانند استاتور تنشهای محیطی مختلفی، می تواند بر روی روتور تاثیر گذار باشد همانند رطوبت ، مواد شیمیایی، مواد خارجی و غیره 

1-3 – بررسی عیوب اولیه در ماشین های القایی : [8]

در این قسمت، عیوب و خطاهایی که ممکن است در یک ماشین القایی پدید آید بررسی گردیده و عوامل بوجود آورنده آنها و تا حدودی تشخیص این خطاها مورد مطالعه قرار گرفته اند . عیوب به دو دسته، خطاهای الکتریکی و مکانیکی تقسیم بندی شده اند البته ممکن است خطاهایی در اثر پدید آمدن هر دو نوع عیب الکتریکی و مکانیکی رخ دهد . 

در حالت کلی خطاهای بسیار مهمی که در یک ماشین الکتریکی می تواند اتفاق بیفتد به شرح ذیل است : 

a: خطای استاتور که در نتیجه باز شدن یا اتصال کوتاه شدن یک تعداد زیادی از سیم پیچها در یک فاز استاتور ایجاد می شود. 

b: اتصال های نامناسب در سیم پیچی های استاتور 

c: شکست میله روتور یا شکست حلقه انتهایی روتور 

d: اختلالات  استاتیکی یا دینامیکی شکاف هوایی

e: خمیدگی شفت  که در نتیجه سائیدگی بین استاتور و روتور می تواند ایجاد شود 

f: خطاهای گیربوکس و یاتاقانها 

این خطاها به وسیله یک یا چند تا از عواملی که در زیر آورده شده است می تواند ایجاد شوند . 

a : نامتعادل بودن ولتاژ و جریان خط فاصله هوایی 

b  : افزایش پالسهای گشتاور  

c : افزایش تلفات و کاهش در راندمان 

d  : گرمایشی خیلی زیاد 

روشهای تشخیص، جهت خطاهایی که در بالا گفته شد ، مستلزم انواع مختلفی از علوم و تکنولوژی ها است که برخی از این روشهای تشخیص در زیر آمده است .

 a  :  روشهای کنترلی میدان الکترومغناطیسی، کویل مخصوص تشخیص خطا 

b : اندازه گیریهای حرارتی  

c : بازشناسی  مادون قرمز 

d  : روشهای کنترلی ، انتشار فرکانسی رادیویی (  RF) 

e  : روشهای کنترلی نوسان و نویز 

f  : اندازه گیریهای نویز صوتی 

h  : آنالیز اثر جریان  موتور ( MCSA ) 

J : مدل هوش مصنوعی  و تکنیکهایی بر مبنای شبکه های عصبی  

شکل ( 1-1 ) یک موتور القایی که قسمتهای مختلف آن از یکدیگر مجزا شده است را نشان می دهد. خطاهایی که در بالا گفته شد در این قسمتها ایجاد و گسترش می یابند .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

1-3-1- عیوب الکتریکی اولیه در ماشینهای القایی : در صورت پدید آمدن این گونه عیب ، ماشین می تواند به کار خود ادامه دهد و در صورت تشخیص ندادن به موقع این خطا، ماشین به مرور زمان از بین خواهد رفت . البته این موضوع بستگی به شدت وقوع خطا، در ماشین خواهد داشت و گاهی اوقات مشاهده می گردد که در اثر یکی از این نوع خطاها، ماشین کاملاً از بین می رود . عمده عیوب الکتریکی در ماشین در ذیل بیان شده است . 

الف خروج از مرکزیت استاتور : با استفاده از طیف جریان الکتریکی استاتور و یا طیف ارتعاشات ناشی از لرزش موتور، می توان این عیب را تشخیص داد . بخاطر اینکه میدان مغناطیسی در هر سیکل شبکه ، دو سیکل را طی می کند . اکثر خطاهای الکتریکی، معمولاً درهارمونیک دوم از فرکانس شبکه بروز می کنند . این فرکانس در هر دو نوع طیف الکتریکی و ارتعاشی قابل دسترسی می باشند در شکل (1-2) این موضوع نشان داده شده است .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

ب خروج از مرکزیت روتور : این عیب در اثر عواملی مانند خرابی یاتاقانها، شل شدن هسته های روتور و غیره پدید می آیند. خروج از مرکزیت روتور، سبب ایجاد اندازه های ارتعاشی و الکتریکی در فرکانسهای دو برابر فرکانس منبع با وجود باندهای کناری ناشی از فرکانس عبور قطب می گردد . روابط زیر ، فرکانسهای موجود در محیطهای جریان الکتریکی استاتور را توصیف می نمایند.

تعداد قطب ×  فرکانس لغزش روتور     = فرکانس عبور قطب

سرعت روتور- سرعت سنکرون     = سرعت لغزش روتور

سرعت روتور × تعداد هادیها     = سرعت هادیهای روتور

بنابراین بهترین روش جهت تشخیص این گونه خطاها در ماشین ، استفاده از یک طیف موج فرکانسی از جریان الکتریکی استاتور در اطراف فرکانس چرخشی روتور می باشد 

ج خطاهای شکست میله روتور و حلقه های انتهایی : [9]

در سالهای اخیر، پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در زمینه ساخت و طراحی سیم بندی های استاتور بدست آمده است . از طرفی چون لازم است که موتورهای القایی در محیطهایی که دارای گرد و خاک و فاسد کنندگی بالایی هستند نیز کار بکند ، لازمه کار کردن در چنین محیطهایی ، نیازمند توسعه وسیع در بهبود مواد عایقی و همچنین نحوه عملکرد این ماشینها می باشد . با این وجود طراحی روتور قفسی و ساخت آن دستخوش تغییرات بسیار کمتری نسبت به استاتور شده است به همین دلیل خطاهای روتور هم اکنون درصد بسیار بالایی از خطاهایی که در ماشین رخ می دهد را شامل می شود که در حدود %10-5 از مجموع کل خطاها می باشد. اکثریت خطاهایی که در روتور یک موتور القایی سه فاز رخ می دهد ، مربوط به شکست میله های روتور و همچنین حلقه های انتهایی روتور است. در واقع شکست میله  روتور به عنوان یکی از خطاهای اولیه در ماشین شناخته می شوند و این عیب باعث ایجاد خرابی بیشتر در موتور خواهد شد که تشخیص این نوع خطاها بسیار دشوار است .

همانطوریکه قبلاً گفته شد کلاس خرابی  روتور به گروهای زیر تقسیم بندی می شوند : 

1- شفت

2- یاتاقانها

3- ورقه ها   

4- قفس سنجابی  

5- سیستم تهویه 

6- استاتور  

7- هر ترکیبی از موارد بالا 

و همچنین الگوی خرابی در روتور نیز به گروهای زیر طبقه بندی می شود که به تنشهایی گوناگون عمل کننده روی ماشین ارتباط داده می شوند : 

1- گرمایی 

2- مغناطیسی 

3- دینامیکی

4- مکانیکی     

5- محیطی 

قفس های روتور در 2 نوع مجزا می باشند. 

a   : نوع    ریخته شده   

b  : نوع   نوع ساختگی

قبلاً موتورهای با قفس  ریخته شده  در ماشینهای کوچک مورد استفاده قرار می گرفته است . در حال حاضر ماشینهایی با این نوع قفس می توانند تا رنج  kw 3000 مورد استفاده قرار گیرند. قفس روتور نوع ساختگی اغلب در ماشینهای با کاربرد ویژه و رنج وسیع مورد استفاده قرار می گیرند . با این حال روتورهای از  نوع ساختگی بسیار بیشتر از  نوع ریخته شده  دچار شکست روتور و همچنین حلقه انتهایی می شوند. به عبارت دیگر تعمیر کردن شکست های مربوط به روتور نوع  ریخته شده  بسیار دشوارتر و مشکل تر از نوع ساختگی می باشد. زمانی که یک میله ای دچار شکست شود ، به دلیل 

افزایش استرس های ناشی از این شکست، میله های کناری نیز تحت تاثیر قرار می گیرند و به تدریج وضعیت این میله ها نیز بدتر می شوند. 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

تکنیکهای مختلفی جهت تعیین شکستگیهای میله روتور به طور خلاصه در ذیل آورده شده است : 

a   : آنالیز ولتاژ القایی در حوزه زمان و فرکانس در  بوبین های مخصوص تشخیص خطا که به طور ذاتی در اطراف نوک دانه استاتور و همچنین یوغ قرار گرفته است 

b  : آنالیز در حوزه زمان و فرکانس شار محور که به وسیله بوبین های مخصوص تشخیص خطای خارجی در اطراف محور ماشین کنترل می شود 

c  : آنالیز طیف جریان خط ماشین ، یا آنالیز اثر جریان موتور ( McsA ) 

d  : آنالیز هارمونیکهای گشتاور و سرعت موتور 

e  : تخمین پارامتر 

که از میان این روشها ، روشی McsA یکی از مهمترین روشهائی است که جهت تشخیص خطای شکست میله و حلقه  انتهایی روتور مورد استفاده قرار می گیرد .در این روش از سیم بندی استاتور به عنوان بوبین تشخیص خطا استفاده می شود. به علاوه این روش به وسیله انواع بارها و همچنین سایر نامتقارینهای موجود تحت تاثیر قرار نمی گیرد. شکست میله سبب می شود که مولفه های طیف در شار شکاف هوایی که از رابطه   (1-1) بدست می آید افزایش یابد . 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

روشهای المان محدود نیز جهت مدل کردن این نوع از خطاها مورد استفاده قرار می گیرند . 

د خطاهای استاتور : 

خطاهای استاتور معمولاً مربوط به خطاهای عایقی هستند . در اصطلاح، این خطاها به صورت خطاهای فاز به فاز و فاز به زمین شناخته شده است . اعتقاد بر این است که این خطاها در ابتدا با خطای حلقه به حلقه شروع شده که در نهایت گسترش می یابد و باعث ایجاد بقیه خطاها در ماشین می شود.  تشخیص خطای حلقه به حلقه معمولاً بسیار مشکل است. تقریباً حدود % 40-30 از خطاهایی که در ماشینهای القایی گزارش شده است در این طبقه قرار دارند .برای پی بردن به علت واقعی خرابی ماشین روش آنالیز خرابیهای ماشین پیشنهاد می شود. 

گام های اساسی آنالیز عبارت اند از : 

1- پیدا کردن کلاس یا مد خرابی  

2- پیدا کردن نوع یا الگوی خرابی  

3- بررسی شکل و مشخصات ظاهری موتور 

4- دانستن شرایط عملکرد موتور در زمان بوجود آمدن خرابی 

5- دانستن سابقه تعمیر و نگهداری موتور و کاربرد آن 

اگر هر کدام از این گامها حذف شود یعنی در نظر گرفته نشود به یک نتیجه غلط از علت واقعی خرابی می رسیم. از این رو مشکل بوجود آمده برطرف نمی شود و خرابی هایی از همان نوع در آینده بدون شک رخ خواهد داد . کلاس یا مد خرابی موقعیت خطا را مشخص می کند ، یعنی بیان می کند که خطا در کدام قسمت از موتور رخ داده است . الگو یا نوع خرابی ، نوع خطا را مشخص می کند . در سیم پیچی استاتور پنج  مد خرابی مطرح می شود که عبارت اند از  حلقه به حلقه ، کلاف به کلاف ، قطع فاز ، فاز به فاز ، و کلاف به زمین ، در شکل زیر برای یک سیم پیچی اتصال ستاره، دو تا از این مدها نشان داده شده است  .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

الگوهای خرابی برای سیم پیچی استاتور به 4 گروه تقسیم می شود : 

1- متقارن 

2- تک فازه  

3- نامتقارن به همراه زمین شدن

4- خطاهای نامتقارن گوناگون به استثنای زمین شدن  

جهت رسیدن به تشخیص صحیحی از خطا بایستی مد خرابی و الگوی خرابی با هم در نظر گرفته شود. این الگوی خرابی است که بیشتر بر علت خرابی دلالت دارد . مثلاً ممکن است در چندین موتور، مد خرابی حلقه به حلقه باشد،  اما الگوی خرابی برای هر کدام متفاوت باشد، چون علت خرابی برای هرکدام متفاوت است. 

روشها و تکنیکهای مختلفی جهت تعیین خطاهای استاتور وجود دارد . برای ژنراتورها و موتورهای بزرگ با سیم بندی استاتور kv4 و بالاتر روشهای تست تخلیه جزئی  on – Line  استفاده می کنند که دارای قابلیت اطمینان بسیار بالایی است . حتی دستگاههای اندازه گیری قابل حمل  نیز برای چنین هدفهایی وجود دارند. برای موتورهای با ولتاژ پایین، روشهای تعیین خطای استاتور به صورت استاندارد شده وجود دارد، که قادر هستند خطاهای حلقه به حلقه را به وسیله آنالیز مولفه شار محوری در یک ماشین، که دارای بوبین های متحد المرکز بزرگ در دو طرف شفت هستند را تعیین بکنند . Toliyat  در ]4 [ از طریق مدلسازی و آزمایش نشان داده است که این خطاها در نتیجه عدم تقارن در امپدانس ماشین است، که سبب می شود جریان در فازها به صورت نامتعادل باشد، و این در نتیجه جریانات متوالی منفی که در خطوط جاری هستند ناشی می شود. با این وجود جریانات متوالی منفی باعث نامتعادل شدن ولتا‍‍ژها، اشباع ماشین و غیره  می شود .

روش دیگری که برای تعیین این نوع از خطاها استفاده می شود، روش MCSA است .این روش    می تواند مولفه های قابل قبولی را از جریانهای خطی حالت ثابت، با وجود حلقه های اتصال کوتاه شده در استاتور ایجاد بکند . عیب مهمی که  این روش دارد این است که ، می تواند تحت تاثیر    نامتعادلی های ولتاژ نیز قرار گیرد. روش مناسبی که در ادامه بررسی خواهیم کرد، تحت تاثیر نامتعادلی های ولتاژ قرار نمی گیرد و حساسیت کمتری برای هارمونیک های زمانی موجود دارند . این روش بر مبنای حوزه فرکانس است که جهت تعیین خطاهای اولیه در inter-turn  استاتور مورد 

استفاده قرار می گیرد. در این روش ولتاژ خط به خط ماشین به جای جریان خط ، جهت کنترل  مولفه های فرکانسی، بلافاصله بعد از اینکه ماشینswitched-off  شد مورد استفاده قرار می گیرد.   هنگامی که شار ماشین کاملاٌ سینوسی باشد ، حتی زمانی که محرکهای حالت جامد مورد استفاده قرار می گیرد این روش ها بر خلاف MCSA  نتایج بسیار خوبی خواهد داد . 

هارمونیک ها در ولتاژهای خط به خط با استفاده از فرمول (1-2) بدست می آید که با مقدار K=1  بهترین قابلیت تشخیص را خواهد داشت . 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

r شیارهای روتور می باشد. هنگامی که ماشین به وسیله یک محرک سرعت قابل تنظیم تغذیه شده باشد ؛ استفاده از این روش مشخصات مطلوب بسیار زیادی را جهت تعیین خطای ایجاد شده به ما خواهد داد .

ه- ضعیف شدن وضعیت ایزولاسیون سیم پیچی ها : در اثر پدید آمدن این عیب ممکن است سیم پیچی ماشین بسوزد . بنابراین نمی توان این عیب را به عنوان یکی از خطاهای اولیه در ماشین در نظر گرفت ولی این عیب نیز بر حسب شدت ضعیف شدن ایزولاسیون موتورقابل تشخیص است .

1-3-2 عیوب مکانیکی اولیه در ماشینهای القایی : 

این عیوب را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد : دسته اول عیوبی هستند که ناشی از اثرات مکانیزم متصل به روتور می باشند و در اثربار متصل به موتور،  بر روی ماشین ظاهر می گردند. تشخیص این عیوب در مکانیزم اتصالی به موتور، در بهبود کاری موتور تاثیر بسزایی خواهد داشت. عمده عیوب موجود عبارت اند از : ناهم محوری موتور با بار متصل به آن ، خمش شفت و ...  

دسته دوم از عیوب مکانیکی، مسائلی هستند که ناشی از خود موتور می باشد . با جداسازی موتور از مکانیزم نیز، این عیوب مشاهده می گردند . عمده عیوب موجود عبارت اند از خرابی یاتاقانها ، نامتقارنی روتور و ...

الف ) خطاهای یاتاقان : اکثر ماشینهای الکتریکی دارای ساچمه ها و یا عناصر غلطنده در یاتاقانها می باشند. هر یک از یاتاقانها شامل دو حلقه که یکی در داخل و دیگری در بیرون قرار دارند. یک دسته از ساچمه ها یا عناصر غلطنده، در جدار یاتاقانها در بین این حلقه ها قرار گرفته اند . حتی در شرایط عادی و با بارهای متعادل نیز خطاهای خستگی و فرسودگی در ماشین ممکن است اتفاق بیفتد. این خطاها ممکن است که منجر به افزایش نوسانات وسطوح پارازیتها و نویزها شوند . 

به غیر از فشارها و استرس های ناشی از عملکردهای داخلی ماشین در حالت عادی که به دلیل ، نوسانات و خروج از مرکزهای ذاتی است ، یاتاقانها ممکن است توسط عوامل خارجی بسیار زیادی از بین بروند همانند :  

◄ آلودگی ها ، زنگ زدگیها ، خوردگیها به وسیله خواص خورندگی که آب ، اسید و غیره دارند . 

◄ روغن کاریهای نامناسب ، که شامل روغنکاریهای حلقه بیرونی و حلقه درونی یاتاقانها می باشد که سبب گرم کنندگی و خراشیدگی سطوح می شود .

تقریباٌ حدود %50-40 از خطاهای ایجاد شده در ماشین های الکتریکی در ارتباط با یاتاقانها می باشد . این نوع از خطاها معمولاً توسط خطاهای وابسته به خروج از مرکز، پوشش داده می شوند . به عبارت دیگر خطاهای وابسته به بلبرینگ ها می توانند، همانند خطاهای قاب یاتاقان بیرونی، خطاهای قاب یاتاقان درونی و خطاهای ساچمه ها طبقه بندی شوند، که فرکانسهای نوسانی جهت تشخیص این خطاها به صورت زیر بدست می آید.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

در مرجع ] 7 [ Yazici  یک روش فرکانس زمان آماری را جهت تعیین خطاهای یاتاقان بیان کرده است.

ب) نامتقارنی روتورماشین القایی : 

نامتقارنی مشکل عمده و مشترک قطعات دوّار است . ارتعاشات ناشی از نامتقارنی محور عمدتاً ارتعاشات در جهت شعاعی بروی بلبرینگ های موتور می باشند . مشکل نامتقارنی در موتور، بیشتر به علت نامتقارنی در فن خنک کننده آن و یا نامتقارنی به علت تعمیرات سیم پیچی و یا هسته روتور  می باشد .نامتقارنی اجزاء گردنده به دو نوع استاتیکی و دینامیکی تقسیم بندی می شوند. 

◄ نامتقارنی استاتیکی : در این نوع نامتقارنی سراسر قسمت دوار دارای تراکم جرم در یک نقطه    می باشد و معمولاً با اندازه گیری ارتعاشات روی دو یاتاقان دیده می شود، که اندازه ارتعاشات یاتاقانها در راستای شعاعی دارای فاز یکسانی خواهند بود . 

◄ نامتقارنی دینامیکی : در این نوع نامتقارنی ، قسمت دوّار دارای تراکم جرم در نقاط مختلف      می باشند در اثر عدم همگن بودن جرم ، یک گشتاور دینامیکی در محور روتور پدید می آید . لذا اندازه گیریهای ارتعاشی روی دو یاتاقان نشان می دهد که ارتعاشات در راستای شعای دارای اختلاف فازی معادل 180 درجه خواهند بود .

ج ) ناهم محوری موتور با بار متصل به آن : 

ناهم محوری از جمله عیوبی است که ناشی از اثرات اتصال نادرست بار به ماشین می باشد، که بر روی موتور اثرات مخرب زیادی پدید می آورد. ناهم محوری در کوپلینگ تجهیزات دواربه صورتهای زیر تقسیم بندی می گردد : 

1- ناهم راستایی سطحی : این نوع از ناهم محوری در اثر اختلاف ارتفاع موتور و بار پدید می آید. 

2- ناهم راستایی زاویه ای : این نوع از ناهم محوری در اثر اختلاف زاویه در محور موتور و بار پدید  می آید. 

3- ناهم راستایی سطحی زاویه ای : این نوع از ناهم محوری در اثر هر دو عامل بالا پدید می آید .  

موارد فوق هر کدام به تفکیک قابل تشخیص می باشند .

قابل ذکر است که ناهم محوری، هارمونیک غالبی بر روی طیف ارتعاشات دویاتاقان در فرکانس چرخش روتور پدید می آورد. هر چند بسته به نوع نا هم محوری ، این هارمونیک ممکن است از لحاظ اندازه تغییر کند . بالا بودن هارمونیک اول طیف ارتعاشات ، هم نشانگر نامتقارنی و هم نشانگر ناهم محوری می باشد. لذا جهت تشخیص اینکه کدامیک از معایب مذکور در سیستم موجود است ، لازم است یک آنالیز فاز هم صورت پذیرد، بصورتی که اگر در سیستم ناهم محوری سطحی موجود باشد در این صورت با اندازه گیری ارتعاشات بر روی یاتاقان موتور و یاتاقان سیستم دوار ( پروانه، کمپرسور و ...) دیده می شود که ارتعاشات شعاعی دارای اختلاف فازی معادل 180 درجه می باشد و هارمونیک دوم طیف ارتعاشات نیز مقدار بالایی خواهند داشت . 

اگر ناهم محوری سیستم به صورت زوایه ای باشد در این حالت نیز با اندازه گیری ارتعاشات بر روی دو یاتاقان دیده می شود که ارتعاشات محوری دارای اختلاف فازی معادل صفر درجه خواهد بود و هارمونیک های اول ، دوم ، سوم طیف ارتعاشات در فرکانس چرخش روتور مقدار بالایی خواهند داشت.

فصل دوم: 

مدلسازی  ماشین القایی با استفاده از تئوری تابع سیم پیچ (WFT) 

2-1 تئوری تابع سیم پیچی:  [37],[38]

2-1-1 تعریف تابع سیم پیچ: 


برای اینکه مفهوم تابع سیم پیچ بطور واضح بیان گردد، ماشین ساده ای که در شکل (2-1) ارائه شده را در نظر بگیرید . در این نوع ماشینها یک روتور استوانه ای شکل وجود دارد، که داخل استاتور استوانه ای  شکل بصورت مستقیم قرار گرفته است. شعاع داخلی استاتور r_s و شعاع  خارجی روتور r_r می باشد. فاصله هوایی ماشین ، یکنواخت و نسبت  به شعاع روتور کوچک در نظر گرفته می شود. یک سیم پیچ که حامل جریان i است بطور پیوسته در سراسر فاصله هوایی قرار گرفته است. در حقیقت این سیم پیچ می تواند سیم پیچ استاتور یا روتور باشد. اما به دلیل  اینکه موتوری که ما در اینجا در نظر گرفتیم ساکن است، لازم نیست سیم بندی  وابسته به روتور یا استاتور در نظر گرفته شود.

در شکل (2-1) سیم بندی در فاصله هوایی بصورت دلخواه قرار گرفته است. برای موتورهای کوچک، این حالت واقعاً وجود دارد، چون سیم بندی عملاً با استفاده از یک اتصال انعطاف پذیر به سختی می تواند به لایه روتور یا استاتور اضافه شود.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

به علت اینکه پرمابلیته آهن مغناطیس به مراتب بیشتر از شکاف هوایی است می توان از افت نیروی محرکه مغناطیس در داخل آهن در مقایسه با افت mmf فاصله هوایی (g) صرف نظر کرد.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

به طوریکه در هر نقطه متناسب با تابع سیم پیچ است و به عبارت دیگر با دانستن توابع سیم پیچ و جریان هر سیم پیچ، توزیع فضایی میدان در داخل فاصله هوایی ماشین به دست آورده می شود.

2-1-2- محاسبه اندوکتانسهای ماشین با استفاده از توابع سیم پیچ :

جهت یافتن فرمولهای کلی برای شار حلقوی و اندوکتانسهای مغناطیس کنندگی و متقابل، حالت کلی زیر در نظر گرفته می شود. ساختار استوانه ای زیر که دارای آهن مغناطیسی می باشد، مطابق شکل (2-4) را در نظر بگیرید.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

بر روی استوانه درونی، سیم پیچ A و به روی استوانه خارجی سیم پیچ B وجود دارد. جریان i_A در سیم پیچ A ، نیروی محرکه در شار مغناطیسی تولید می کند. طبق روابط قبلی با استفاده از تابع سیم پیچ، نیروی محرکه مغناطیسی سیم پیچ به دست می آید.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

 در کل اهداف زیر با استفاده از سیم پیچی قابل حصول است :

1- تمامی هارمونیکهای فضایی تولید شده توسط سیم پیچ های ماشین در شبیه سازی ماشین وارد می شود.

2- برای سیم پیچ های توزیع شده استاتور،معادل متمرکزی قرار داده نمی شود و شکل واقعی آن در نظر گرفته   می شود.

3- کلیه خطاهای ماشین قابل بررسی می باشد.

2-2- شبیه سازی ماشین القایی

مشخصات ماشین القایی شبیه سازی شده:

موتور مورد نظر جهت شبیه سازی یک موتور hp3 ، 460 ولت، 4 قطب و سه فاز می باشد، که دارای فرکانس کاری 60 هرتز است. سیم پیچ استاتور این ماشین به صورت گسسته و پله ای بوده و دارای 36 شیار برای استاتور می باشد. بر اساس این فرضیات شکل تابع دور و تابع سیم پیچی این ماشین به صورت شکل (2-6) خواهد بود.

این ماشین، یک ماشین قفس سنجابی است. توزیع سیم پیچی روتور ماشین القایی قفس سنجابی  را مانند حالتی که به تعداد میله های روتور دارای سیم پیچ متمرکز موازی می باشد در نظر می گیرند. تابع سیم پیچی در نظر گرفته شده به صورت شکل (2-7) خواهد بود. در این ماشین نمونه تعداد میله های روتور 28 میله  می باشد. α زاویه بین دو میله مجاور هم در روی روتور می باشد.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

برای پیدا کردن توابع دور فازهای b و c از روی تابع دور فاز a بصورت زیر عمل می کنیم:

تابع دور فاز a با اندازه (γ 3) (1f-)به سمت راست انتقال داده می شود . در این عبارت f شماره فاز و γ زاویه دو شیار متوالی استاتور و بر حسب رادیان است. 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

2-2-1- معادلات یک ماشین الکتریکی با m سیم پیچ استاتور و n سیم پیچ روتور:

2-2-1-1- معادلات ولتاژ استاتور:


( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

اندوکتانس متقابل Lsr یک ماتریس m× (n+1)، شامل اندوکتانسهای متقابل بین فازهای استاتور و حلقه های روتور و همچنین حلقه انتهایی روتور می باشد. به دلیل اینکه شار تولید شده توسط جریان حلقه انتهایی روتور، سیم پیچهای فازهای استاتور را دور نمی زند، ستون آخر ماتریس ذیل همیشه صفر است.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

2-2-1-2- معادلات ولتاژ روتور:

یک ماشین القایی با روتور قفسه ای اساسا مشابه یک ماشین القایی با روتور سیم پیچی شده است. در هر روتور به صورت یک سری حلقه های کوپله شده با یکدیگر در نظر گرفته می شود. 

با توجه به شکل (2-9) معادلات ولتاژ روتور برای حلقه های روتور عبارت اند از :

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

2-2-1-3- محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی:

در هر  لحظه دو گشتاور مختلف الجهت به روتور ماشین الکتریکی اعمال می شود، که در حالت دائمی با هم برابرند. معادله حرکت بصورت زیر نوشته می شود:

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

2-2-1- 4- معادلات موتور القای سه فاز قفس سنجابی در فضای حالت:

مجموع معادلات ریاضی موتور القایی قفس سنجابی بصورت زیر می باشد : 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

معادلات فوق شامل 34 معادله دیفرانسیل غیر خطی می باشد. در این معادلاتVs بردار ولتاژهای سه فاز منبع تغذیه وVr همواره برابر صفر است.

برای حل معادلات دیفرانسیل که در بالا اشاره شد ما نیاز به یک روش تحلیل عددی داریم. روشی که در این پروژه استفاده کرده ایم روش رانگ- کوتا مرتبه چهار می باشد. برای اینکه  ما در حل معادلات وقت زیادی را از دست ندهیم، بهتر است که قبل از حل معادلات، اندوکتانس ها را بدست آوریم و در برنامه حل عددی معادلات دیفرانسیل، توسط میانیابی خطی ماتریسLsr را تشکیل دهیم. این درون یابی توسط تابع درون یاب یک بعدی خطی به نام Interp1 که در نرم افزار مطلب تعریف شده است انجام می گیرد. در آخر روند کلی از برنامه ای که جهت شبیه سازی استفاده شده در زیر آورده شده است:

در ابتدا باید زیر  برنامه هایی که در شبیه سازی نیاز داریم را تشکیل می دهیم که شامل 3 زیر برنامه می باشد.

 ساختن Funs که حاوی دور فاز a استاتور می باشد.

 ساختن funr که حاوی تابع سیم پیچی حلقه اول روتور می باشد.

 ساختن slop  که حاوی معادلات دیفرانسیل و ولتاژ منبع تغذیه سه فاز می باشد.

بعد از تشکیل زیر برنامه ها برنامه اصلی بصورت زیر انجام می شود:

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

نتایج شبیه سازی:

پلاک ماشین شبیه سازی شده به پیوست می باشد. 

دراین قسمت، رفتار ماشین هنگامیکه تغذیه آن یک ولتاژ سه فاز سینوسی با فرکانس 60 هرتز می باشد، در حالت راه اندازی و بدون بار مورد بررسی قرا گرفته است، نتایج این بررسی در زیر نشان داده شده است.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

2-3- مدلسازی خطای حلقه به حلقه و خطای کلاف به کلاف 

وقتی خطای حلقه به حلقه در یکی از فازهای استاتور رخ می دهد ، مقاومت واندوکتانس مربوط به آن فاز تغییر می کند و درنتیجه ماتریسهای مقاومت واندوکتانس استاتور تغییر پیدا می کند .جهت شبیه سازی خطای حلقه به حلقه، در ابتدا ساده ترین حالت را که کلاف فقط یک دور دارد در شکل (1-3 )‌ نشان داده شده است. دیاگرام سیم بندی یک فاز با سه کلاف متحد المرکز  یک دوری را نشان می دهد . فرض می شود که اتصال کوتاه کلاف به کلاف بین نقاط b,a  همانطور که در شکل نشان داده شده است اتفاق افتاده باشد .

واضح است که مسیر جریان گردشی (Icir) همانطور که در شکل ( 1-3 ) نشان داده شده است ، بسته می شود . برای تحلیل می توان مسیر A-X را به دو مدار تقسیم کرد که در یکی از مدارها جریان فاز ( I  ) و دردیگری جریان (Icir) جاری است ، این دو جریان یعنی جریان فاز و جریانی که در اتصال کوتاه جاری می شود ، MMF های مخالف هم تولید می کنند . زیرا طبق قانون لنز جریان (Icir) درجهتی جاری می شود که با عامل به وجود آورنده اش که MMF  اصلی ناشی از جریان فاز است مخالفت می کند . لذا  اتصال کوتاه های داخلی باعث کاهش MMf  در نزدیکی حلقه های اتصال کوتاه خواهد شد . هنگامیکه خطای اتصال کوتاه رخ می دهد ، اولاً تعداد دور سیم پیچی فاز کاهش می یابد و لذا MMF نسبت به حالت سالم کمتر خواهد شد. ثانیاً MMF ناشی از جریان اتصال کوتاه، مخالف MMF ناشی ا زجریان سیم پیچی فاز اصلی می شود. به عنوان یک نتیجه MMF سیم پیچی فاز با بوجود آمدن اتصال کوتاه داخلی تغییرمی کند و اندوکتانس متقابل بین آن فاز و همه مدارهای دیگر در ماشین تغییر پیدا می کند . بعلاوه یک فاز جدید که فاز اتصال کوتاه شده D  نامیده می شود، به مجموعه سیم بندی ماشین اضافه می گردد. این فاز تماس رسانایی با فازهای دیگر نداشته ولی با مدارهای روی استاتور و روی روتور بطور متقابل 

کوپل می شوند . فاز جدید D بصورت یک مدار مستقل با جریان خطای (Id)  عمل می کند. شکلهای زیر این مدار مستقل را به ترتیب در اتصال ستاره و اتصال مثلث سیم پیچی استاتور نشان می دهد .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

همانطوریکه که قبلاً نیز گفته شده د رحالت خطای استاتور ماتریس های مقاومت واندوکتانس استاتور و همچنین ماتریسLsr تغییر پیدا می کند، که باید اینها را پیدا بکنیم ولی ماتریسهای روتورRr  و Lrr هیچ تغییری را نخواهند داشت . فرم کلی معادلات حالت سیستم در حالت خطای حلقه به حلقه و کلاف به کلاف همانند ماشین سالم می باشد که به صورت معادلات (2-42)می باشد.                            در شبیه سازی خطای استاتور ، با فرض اتصال ستاره بودن استاتور ، اولاً جریانهای استاتور بایستی قانون جریان کیرشهف را بر آورده سازند ، ثانیاً ولتاژهای ورودی را باید ولتاژهای خط در نظر گرفت. یعنی فرم معادلات ماشین را بصورت مدل خط در آورد .

معادلات ولتاژ استاتور در حالت خطای حلقه به حلقه و کلاف به کلاف به صورت زیر خواهند بود .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

همانطوریکه که گفته شده سطر اول از دوم ، سطر دوم از سوم و سطر سوم از اول کم می شود تا به فرم ولتاژهای خط در بیایند. سطر چهارم بصورت فاز باقی می ماند . دلیل این موضوع را می توان چنین بیان کرد که چون فاز D با سایر فازهای استاتور فقط از طریق کوپینگ رابطه دارد ، در مدلسازی این نوع خطا ابتدا سه فاز استاتور به فرم مدل خط نوشته می شود و سپس فاز D به آنها اضافه می گردد .   

نتایج شبیه سازی:

موتور مورد نظر جهت انجام شبیه سازی یک موتور 3hp  ، 460 ولت ،4 قطب ،سه فاز اتصال ستاره، که فرکانس کاری آن 60 هرتز می باشد . در سیم بندی ماشین سه کلاف در هر فاز وجود دارد که کلاف ها متحدالمرکز هستند و هر کلاف نیز دارای 132 دور می باشد . بنابراین درهر شیار 44 دور قرار می گیرد . در موتور نمونه خطای حلقه به حلقه روی فاز C رخ داده است .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

همانطوریکه از نمودار ها مشخص است ، وقتی خطای حلقه به حلقه در فاز  C رخ می دهد تابع دور، فاز C تغییر پیدا می کند و نامتقارن می شود . بدین ترتیب هارمونیکهای فضایی جدیدی به وجود   می آید . که باعث تغییر شکل نوسانات گشتاور ، همانطوریکه که در شکل ( 2-20) نشان داده شده می گردد . این هارمونیکهابه جریانهای استاتور نیز منتقل می شوند و باعث تغییر شکل این جریانها نسبت به حالت سالم ماشین می شوند . همچنین دامنه جریانها به علت کاهش MMF  نسبت به حالت سالم ماشین افزایش یافته است . اثر برایند خطای حلقه به حلقه کاهش  MMF  تولیدی استاتور می باشد . به همین خاطر ماشین نسبت به حالت سالم خود دیرتر  به وضعیت پایدار خود   می رسد یا بعبارتی دیرتر راه اندازی می شود.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

فصل سوم: 

آنالیز موجک و تئوری شبکه های عصبی 

3-1- تاریخچه موجک ها : [39]  [40]


از دیدگاه تاریخی، آنالیز موجک روش جدیدی جهت استخراج ویژگیهای یک سیگنال می باشد . تاریخ پشتیبانی ریاضی آن به زمان کاری جوزف فوریه در قرن  19 بر می گردد . فوریه پایه گذارنظریه آنالیز فرکانسی می باشد که اهمیت و کاربرد فراوان آن را اثبات کرد . هنگامیکه روشن شد مقیاسهای مختلف به نویز کمتر حساس هستند توجه محققان به تدریج از آنالیز بر مبنای فرکانس – پایه به سمت آنالیز بر مبنای مقیاس – پایه معطوف شد . 

اولین توجه به آن چیزی که اینک ما آن را موجک می نامیم ظاهراً از سال 1909 توسط تئوری آلفورد هار  بوده است. مفهوم موجک ها در معنی تئوری امروزه در ابتدا توسط جین مورلت  و گروه Theoretical  physics Center Marseille زیر نظر الکس گروسمن  در فرانسه ارائه شد . روش های آنالیز موجک بطور عمده توسط میر و همکارانش ایجاد شد . اصلی ترین الگوریتم مربوط به کار استفان مالات  در سال 1988 است .از آن به بعد تحقیقات در زمینه موجک جهانی شد که این تحقیقات در ایالات متحده خیلی بیشتر بوده است، جائیکه پیشگامانی چون دابیشز  وکوایفمن  بر روی آن تحقیق کرده اند . باربارا هیوبارد  تاریخچه و پیدایش مفاهیم ابتدائی آنرا در متنی به خوبی شرح داده است .قلمرو  موجک ها به سرعت گسترش می یابد ماهانه تعداد زیادی روزنامه های ریاضیات و آزمایشات عملی در این زمینه چاپ می شود .

3-2- مقدمه ای بر خانواده موجک ها:خانواده متعددی از موجک ها که ثابت شده مفید هستند، در جعبه ابزار MATLAB  وجود دارند که در ذیل مقدمه ای بر برخی از این خانواده ها آمده است .

 3-2-1-  موجک هار: هر بحثی در مورد موجک ها با هار شروع می شود چرا که این WT اولین و ساده ترین  نوع از خانواده موجک ها می باشد،که دارای ساختاری ناپیوسته و شبیه تابع پله می باشدو همچنین موجکی شبیه dbl است .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

 3-2-2- موجک دابیشز:

دابیشز یکی از برترین محققان در زمینه موجک می باشد، و توانست موجکی را که اورتونرمال پشتیبان شده می نامیم ،  را ابداع بکند. او همچنین آنالیز WT گسسته ی کاربردی را نیزایجاد نمود . 

خانواده موجک دابیشز  به صورت dbN نوشته می شود که در آن N طبق اشکال زیر می باشد و db لقب موجک می باشد. dbl بطوریکه در بالا ذکر شد همان موجک هار می باشد. 9عضو بعدی این خانواده ( بر طبق تابع موجک Psi ) عبارتند از: 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

3-2-3- موجک کوایفلت  :

این موجک بنا به درخواست کوایفمن از دابیشز ساخته شده است . تابع موجک دارای N 2 زمان برابر با صفر و تابع تغییر مقیاس دارای زمان ها 1- N 2 می باشد دو تابع دارای پشتیبانی به طول 1- N 6 می باشند . می توانید با تایپ دستور ( coif ) waveinfo در خط فرمان مطلب برآوردی از مشخصه های اصلی داشته باشید . 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

 3-2-4- موجک سیملت :

این موجک تقریباً متناسب با موجکهای ارائه شده توسط دابیشز می باشد. مشخصه های دو خانواده موجک مشابه هم هستند: 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

می توانید با تایپ دستور ( Sym) waveinf  در خط فرمان مطلب برآوردی از مشخصه های اصلی آن داشته باشید . 

3-2-5- موجک مورلت:   

این موجک تابع تغییر مقیاس ندارد .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

 برای اطلاعات بیشتر از مشخصه های آن در خط فرمان MATLAB  کلمه ( morl ) waveinfo را تایپ کنید .

3-2-6- موجک میر :   

برخلاف موجک مورلت برای میر هر دو تابع تغییر مقیاس وموجک تعریف شده است .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

تایپ دستور ( meyer )  waveinfoدر خط فرمان مطلب برآوردی از مشخصه های اصلی این خانواده در اختیار می گذارد .

3-3- کاربردهای موجک 

موجک دارای بُعد مقیاسی و بُعد زمانی است ، نتیجتاً هر کاربردی نیز که دارای بُعد مقیاسی و بُعد زمانی است میتواند توسط آن آنالیز شود .بر خلاف تبدیل های فوریه که برای آنالیز قسمتهای گذرا در سیگنالهای غیر متناوب مناسب نیستند، WT  به دلیل اینکه اطلاعات زمانی را نیز فراهم می کند در تشخیص سیگنالهای غیر ساکن که دارای اجزا فرکانس بالا و فرکانس پایین می باشد بسیار موثر است، همچنین  WTبرای آنالیز پدیده گذار مانند آنها که در ارتباط با خطاهای خط انتقال هستند مناسب می باشد . کاربردهای بسیار مهمی که  WT در سیستم قدرت دارد عبارت است از، تعیین محل حفاظت ، خطا در سیستم قدرت ، تعیین اختلالات و آنالیز پدیده تخلیه نسبی و همچنین در زمینه های مختلف نیز    WT   بسیار کاربرد دارد همانند ، لرزه نگاری ، صدای انسان ، عکسهای پزشکی ، داده های اقتصادی ،موسیقی و ...  با وجود کاربردهای بالقوه ای که WT دارد ما در این پروژه به تعیین خطای سیم بندی استاتور (خطای حلقه به حلقه ) ماشین القایی به کمک موجک با استفاده از استخراج انرژی از طریق ضرایب موجک خواهیم پرداخت.

3-4-آنالیز فوریه 

در حال حاضر تحلیگران سیگنال دسته ابزارهای موثری در اختیار دارند . شاید شناخته شده ترین آنها آنالیز فوریه باشد که در این آنالیز سیگنال به سینوسی های تشکیل دهنده با فرکانسهای مختلف تجزیه میشود .راه دیگر تصور آنالیز فوریه ، بعنوان یک تکنیک ریاضی برای تبدیل تصویر سیگنال از حوزه زمان – دامنه به حوزه فرکانس – دامنه است .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

برای بسیاری از سیگنالهای شامل فرکانس ، آنالیز فوریه بسیار مهم است بنابراین چرا نیازمند آنالیزهای دیگری همانند آنالیز موجک هستیم ؟ 

آنالیز فوریه یک اشکال عمده دارد و آن این است که در تبدیل به حوزه فرکانس  اطلاعات زمانی از دست می رود.

هنگامیکه به تبدیل فوریه یک سیگنال نگاه میکنیم ، غیر ممکن است تشخیص دهیم یک اتفاق خاص در چه زمانی رخ داده است .اگر جزئیات سیگنال بیشتر اوقات تغییر نمی کرد ( که به چنین سیگنالی سیگنال ایستان  گفته  می شود ) هر چند ، بیشتر سیگنالهای مفید شامل ویژگیهای غیرایستان یا زود گذر متعددی مانند انحراف ، خمیدگی تغییرات ناگهانی ، ابتدا و پایان سیگنال است که ویژگیهای فوق   (تغییرات ناگهانی و..) اغلب مهمترین بخش سیگنال است و آنالیز فوریه برای آشکار سازی آنها  مناسب نیست . 

3-4-1- آنالیز فوریه زمان – کوتاه 

در کوششی برای رفع این کمبود، دنیس گابور ( 1946 ) تبدیل فوریه را برای تحلیل بخش کوچکی از یک سیگنال ( در زمان محدودی ) تنظیم کرد. تکنیکی که پنجره سیگنال نامیده می شود . تنظیم گابور که تبدیل فوریه زمان – کوتاه ( STFT )  نامیده می شود ، سیگنال را به صورت تابعی دوبعدی از زمان و فرکانس رسم می کند .

  STFTدسته ای از مصالحه ها مابین نماهای  زمان – دامنه و فرکانس – دامنه ی سیگنال ارایه می کند . این تبدیل اطلاعاتی درباره زمان و نیز در فرکانسی که اتفاق  می افتد ارایه می دهد . هر چند در این روش تنها می توان اطلاعاتی با دقت محدود بدست آورد و این دقت را اندازه پنجره معلوم می کند .

مصالحه ی STFT مابین اطلاعات زمان و فرکانس، تا زمانی، میتواند مفید باشد و همیشه کارا نیست چرا که هنگام انتخاب اندازه ی مشخص برای زمان پنجره ، آن پنجره برای تمام فرکانسها مشابه می باشد و این موضوع عیب عمده روش STFT  می باشد، که بسیاری از سیگنالها نیازمند روشی انعطاف پذیرتر – در جائیکه اندازه پنجره را برای تعین بیشتر برای زمان یا فرکانس باید تغییر دهیم - می باشند . 

3-5-آنالیز موجک  

 این آنالیز یک روش ، تکنیک پنجره  با نواحی ( با ) سایز متغییر می باشد .آنالیز موجک امکان استفاده از فاصله زمانی زیاد بخصوص در جائیکه به اطلاعات فرکانس دقیقتر نیاز است را می دهد :

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

شاید تا اینجا بتوان متوجه شد که آنالیز موجک ناحیه زمان – فرکانس را بکار نمی برد بلکه از ناحیه زمان – مقیاس استفاده می کند . 

3-5-1- آنالیز موجک چه کاری می تواند انجام می دهد ؟ 

یکی از مزایای مهم تدارک دیده شده با  WTتوانایی اجرا و آنالیز محلی(که در این صورت برای آنالیز محدوده ای از یک سیگنال بکار می رود ) است . یک سیگنال سینوسی با ناپیوستگی کوچک ( آنچنانکه بسختی بتوان دید ) را تصور کنید. چنان سیگنالی که براحتی در دنیای واقعی بتوان ایجاد کرد . رسم ضرایب فوریه این سیگنال ( همچنانکه دستور FFT  بدست می دهد ) هیچ نکته خاص قابل توجهی ارایه نمی کند .  رسم ضرایب WT بوضوح مکان دقیق در زمان ناپیوستگی را نمایش می دهد .

آنالیز موجک توانایی آشکار سازی اطلاعاتی که دیگر تکنیکهای آنالیز نمی توانند آشکار سازند همانند خمیدگی ، نقاط شکست ، ناپیوستگیها در مشتقات بالاتر را دارا می باشد . بعلاوه آنالیز موجک نمای متفاوتی نسبت به تکنیکهای سنتی ارایه می کند. این آنالیز غالباً فشرده سازی یا بی نویز کردن یک سیگنال را بدون تنزل کیفیت محسوسی می تواند انجام دهد 

3-5-2- آنالیز موجک چیست ؟ 

اینک با برخی از مواردی که آنالیز و تحلیل موجک در آن مفید است آشنا شده ایم . از این رومیتوانیم بپرسیم که آنالیز و تحلیل موجک چیست ؟ و یا خیلی اساسی تر موجک چیست ؟WT یک شکل موج در مدت محدود شده موثر می باشد که دارای ارزش صفر می باشد .اگر موجک ها را با موج های سینوسی مقایسه کنیم موجهای سینوسی پایه ی آنالیز و تحلیل فوریه هستند، موج های سینوسی محدودیت زمانی ندارند و از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت ادامه دارند و در جائیکه موجهای سینوسی هموار و متقارن یکدست و قابل پیش بینی هستند موجک بی قاعده و نامتقارن می باشند .

(آنالیز و تحلیل فوریه شامل شکستن یک سیگنال به چندین موج سینوسی با فرکانس های مختلف است . به طور مشابه آنالیز و تحلیل موجک ها شکستن یک سیگنال به چندین مدل موجک های اصلی یا مادر می باشد .)

با نگاه کردن به تصاویر موج های سینوسی و WTها کاملاً درک می شود که سیگنال های با تغییرات نوک دار با استفاده از تحلیل موجک بهتر از سینوسی های بی قاعده و متقارن می تواند آنالیز و تحلیل شوند  و همچنین اینگونه احساس می شود که مشخصات محلی، بهتر می تواند با WTهائی که دارای توسعه محلی هستند توضیح  داده می شوند .

3-5-3- انواع تبدیل موجک :

در ریاضیات ، مراحل آنالیز فوریه با قانون تبدیل فوریه نمایش داده می شود . 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

که جمع زمانی سیگنال ضرب شده در یک عدد مختلط نمائی است. (یک عدد مختلط نمائی را می توان به بخشهای حقیقی و موهومی سینوسی تبدیل کرد). 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

نتایج تبدیل، ضرائب مشترک فوریه (w)F  می باشد که وقتی در یک سینوسی با فرکانس (w) ضرب شود . حاصل اجزاء سیگنال سینوسی می باشد، که در نمودار به شکل زیر است. 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

3-5-4- تغییر مقیاس 

به این نکته اشاره شد که آنالیز موجک یک دید زمان – مقیاس از سیگنال می دهد .حال در مورد تغییر مقیاس 

و تغییر مکان بحث می کنیم . منظوراصلی ما از مقیاس چیست ؟ 

تغییر مقیاس یک موجک، یعنی کشیدن یا فشردن آن  اگر در مورد موج های سینوسی صحبت کنیم، اثر ضریب مقیاس بهتر قابل مشاهده خواهد بود. هر چقدر ضریب مقیاس کوچکتر باشد موجک فشرده تر است .  

3-5-5-تغییر مکان ( shifting ) 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

پنج گام برای تبدیل پیوسته موجک :

این گام ها ضرائب موجک را که تابع مقیاس و مکان می باشد فراهم می آورد .

این گام ها بسیار ساده بوده و برای ایجاد یک CWT بکار میروند .

1.یک موجک انتخاب کنید و در یک بخش آغازین با سیگنال اصلی مقایسه کنید .

2.عدد C را محاسبه کنید. عدد C بیانگر همبستگی نزدیک موجک با قسمت سیگنال است . هر چقدر عدد C بزرگتر باشد، شباهتها بیشتر است. بطور دقیق اگر سیگنال انرژی و موجک انرژی با یکدیگر برابرباشند C تحت عنوان ضریب خود بستگی تعبیر شود .توجه داشته باشید که نتیجه بسته به شکل موجک که شما انتخاب   کرده اید می باشد. 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

3- موجک را به سمت راست انتقال دهید و مراحل 1و 2 را تا زمانیکه کل سیگنال تحت پوشش قرار بگیرد تکرار کنید 

4- موجک را تغییر مقیاس ( با گستردگی ) داده و مراحل 1 و 3 را تکرار کنید . 

5- مراحل 1 تا 4 را برای تمامی مقیاس ها تکرار کنید .

وقتی که این مراحل را انجام دادید ضرائب تولید شده با مقیاس های مختلف در قسمتهای مختلف سیگنال خواهید داشت ضرائب تشکیل دهنده نتایج رگرسیون ( برگشت ) سیگنال اصلی واقع در موجک ها می باشد .می توان نموداری رسم کرد که در آن محور X ها بیانگر زمان و محور Y ها بیانگر مقیاس باشد . و رنگ در هر نقطه x-y  نشانگر بزرگی ضریب موجک ، C باشد . اینها نمودار ضرائب ایجاد شده توسط ابزار گرافیکی هستند .  

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

ضرائب نمودار هنگامیکه از بالا نگاه می شود پر از برآمدگی است . اگر بتوان به همان سطح از داخل نگاه کرد چیزی شبیه به شکل زیر خواهید دید . 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

نمودار ضرائب تبدیل پیوسته موجک به طور دقیق تر نظیر سیگنال زمان – مقیاس که قبلاً به آن مراجعه کردیم است. این نوع تحلیل، دیدی متفاوت از اطلاعات سیگنال از نمای فرکانس -زمان در حالت فوریه می باشد. 

3-5-6- پیوستگی در تبدیل پیوسته موجک چیست ؟ 

هر سیگنال که در کامپیوتر با استفاده از اطلاعات دنیای واقعی نمایش داده می شود باید سیگنال گسسته باشد – در اینصورت این همان سیگنالی می باشد که در زمان های گسسته اندازه گیری شده است – پس پیوستگی دقیقاً چیست ؟ 

در واقع این موضوع همان چیزی است که آن را از تبدیل گسسته موجک متمایز می کند ؟ مجموعه ای از مقیاس ها و مکان هایی است که در آن فعالیت می کند. بر خلاف تبدیل گسسته موجک، CWT می تواند در هر مقیاسی عمل کند، از سیگنال اصلی گرفته تا سیگنال با حداکثر تغییر مقیاس ،که این مقیاس بنابر میزان اطلاعات مورد نیاز برای آنالیز باید مشخص شود. CWT همچنین در هنگام انتقال نیز، پیوسته است. 

3-5-7- تبدیل گسسته موجک (DWT):

محاسبه ضرائب موجک در هر مقیاس ممکنه لازم است،  ولی اطلاعات غیر مفید نیز بوجود می آورد. حال اگر تنها زیر مجموعه ای از مقیاس ها و مکان ها برای استفاده در محاسباتمان انتخاب کنیم چه وضعیتی پیش خواهد آمد ؟اگر ما مقیاس ها و مکان ها را بر مبنای دوتایی مکان و مقیاس انتخاب کنیم – که مکانها و مقیاسهای (دودویی)  نامیده میشوند – در این صورت آنالیز دقیق تر و موثرتر خواهد بود که چنین تجربه ای نتیجه تبدیل گسسته موجک DWT می باشد. 

یک راه موثر برای اجرای این رویه استفاده از فیلترها می باشد، که در سال 1998 توسط مالات توسعه داده شده است. الگوریتم مالات در حقیقت یک رویه کلاسیک شناخته شده در اجتماع فرآیند سیگنال به عنوان  subband coder   Two-channel  می باشد. این الگوریتم با فیلتر کردن خاص، تبدیل بسیار سریع موجک را نتیجه میدهد. دراین روش سیگنال از جعبه ای می گذرد و ضرائب موجک در طرف دیگر پدیدار می شوند که این مبحث را در زیر دقیقتر بررسی می کنیم .

3-5-7-1- فیلتر کردن یک مرحله ای – تقریبها و جزئیات : 

برای بسیاری از سیگنال ها قسمت فرکانس پایین مهمترین بخش آن سیگنال می باشد، که بیانگر خصوصیات سیگنال است. از طرف دیگر داشتن فرکانس – بالا بیانگر نکات دقیقتر و جزئی تری می باشد . به عنوان مثال صدای انسان را در نظر بگیرید . از فرکانس – بالا قسمتهایی را بر دارید، صدا به گونه ای دیگر شنیده می شود. اما هنوز می توان فهمید که چه گفته شد . ولی اگر اجزاء فرکانس – پایین به حد کافی برداشته شود صدا نامفهوم خواهد شد . 

در آنالیز موجک، اغلب در مورد تقریب و جزئیات صحبت می شود تقریبها، اجزا ء مقیاس – بالا و فرکانس – پایین سیگنال می باشد. جزئیات اجزاء مقیاس – پایین و فرکانس – بالا می باشند. مراحل فیلتر کردن در ابتدایی ترین سطح در شکل زیر آمده است . 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

سیگنال اصلی ( S )، از 2 فیلتر مکمل عبور می کند و 2 سیگنال پدیدار می گردد. متاسفانه اگر عملاً چنین کاری را بر روی یک سیگنال دیجیتالی واقعی انجام دهیم،  دو برابر اطلاعاتی که در ابتدا شروع کردیم را به دست می آوریم. 

یعنی به عنوان مثال اگر فرض کنیم که سیگنال اصلی S از 1000 نمونه اطلاعاتی تشکیل گردیده است، سیگنال های منتجه ، هر کدام 1000 نمونه خواهند داشت که در مجموع 2000 نمونه را بدست خواهیم آورد. سیگنالهای D , A جالب توجه می باشند ولی ما 2000 نمونه را بجای 1000 نمونه ای که داشتیم بدست    می آوریم. زیر مجموعه های دیگر برای تجزیه با بکارگیری موجک وجود دارد . با مشاهده دقیق محاسبات می توانیم تنها یکی از سیگنالها را با اطلاعات کامل داشته باشیم. این نظریه Downsampling می باشد که در آن دو رشته ی cd,ca تولید می شود. 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

شکل سمت راست که شامل Downsampling می باشد ضرائب DWT را تولید می نماید .برای درک بهترین فرآیند ، یک تبدیل گسسته تک مرحله ای موجک برای سیگنال انجام می دهیم.سیگنال سینوسی خالص با نویز فرکانس بالا خواهد بود. 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

3-5-7-2- تجزیه چند سطحه

 مراحل آنالیز می توانند با تقریبهای پی در پی تکرار شوند بطوریکه یک سیگنال به تعداد 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

3-5-7-3- تعداد سطحها :  

از آنجایی که مراحل آنالیز تکراری هستند در تئوری می توانند بینهایت بار تکرار شوند ولی در واقعیت فرایند تجزیه تا جائیکه جزئیات منحصر به فرد یک نمونه منفرد و یا پیکسل به دست بیاید می تواند ادامه داشته باشد ، عملاً تعداد سطوح بنابر ماهیت سیگنال انتخاب می شود .  

3-5-7-4- بازیابی مجدد به وسیله موجک 

یاد گرفتیم که چگونه می توان از تبدیل موجک گسسته در آنالیز و یا تجزیه سیگنال ها و تصاویر استفاده کنیم . این فرآیند، آنالیز و یا تجزیه نامیده می شود . اما نصف دیگر داستان عبارت از چگونگی اتصال این اجزاء به یکدیگر و بازیابی سیگنال اصلی بدون از دست دادن اطلاعات می باشد، این فرآیند بازیابی و یا ترکیب نامیده   می شود. اعمال ریاضی که بر روی ترکیب انجام میشوند تبدیل معکوس موجک گسسته یا (lDWT ) نامیده می شود . برای ترکیب یک سیگنال در جعبه ابزار WT آن را از ضرائب موجک بازیابی می کنیم. 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

در جائی که آنالیز موجک شامل فیلتر کردن و Downsampling نمونه ها می شود فرآیند بازیابی شامل Upsampling و فیلتر کردن خواهد بود .Upsampling فرایند افزایش طول اجزاء سیگنال با قرار دادن صفر بین نمونه ها می باشد .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

 3-5-7-5- بازیابی فیلترها 

قسمت فیلتر کردن در فرآیند بازیابی ، دارای مباحثی می باشد که انتخاب فیلتر برای بازیابی کامل سیگنال اصلی را مورد بررسی قرار می دهد  .هنگام اعمال Downsampling  به اجزاء سیگنال ، در اثنای مراحل تجزیه ، اعو جاجی به نام ناهمواری ایجاد می شود که با انتخاب دقیق فیلترها برای فازهای آنالیزو بازیابی که (کاملاً ) به یکدیگر مربوط هستند( اما یکسان نسیتند ) می توانیم تاثیرات این اعو جاجها را بر طرف کنیم. فیلترهای تجزیه ی پایین گذر و بالاگذر ( H,L  ) باهم و به همراه فیلترهای بازیابی (H',L' ) سیستمی به نام quadrature mirro. 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

3-5-7-6- تابع تغییر مقیاس : 

وابستگی موجک ها و quadrature mirror filters  مشاهده شد. تابع موجک  توسط فیلتر بالا گذر مشخص می شود که توسط جزئیات تجزیه موجک ایجاد می شود

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

تابع مقیاس بسیار شبیه تابع موجک است، که با فیلترهای پایین گذر quadrature mirror  مشخص می شود وبا تقریب های تجزیه موجک سازمان یافته است. به همین صورت Upsampling و کانولوشن فیلتر بالا گذر تقریب شکل تابع موجک را مشخص می کند ، و تکرار Downsampling و کانولوشن فیلتر پایین گذر تقریب شکل تابع تغییر مقیاس را مشخص می کند . 

3-6- تئوری شبکه های عصبی  [41],[42]

3-6-1- مقدمه :
از سال 1980 رشته جدیدی به نام پیوندگی  یا شبکه های عصبی  و یا پردازش پخش شده موزای  معرفی گردیده است. آنچه از این رشته جدید مهم بنظر می رسد تجزیه و تحلیل خیلی عمیق در    رشته های محاسباتی می باشد .نظر به ویژگیهای خاص این تئوری در حل مسائل مختلف از جمله کاربرد آن درسیتمهای قدرت در این فصل تئوری شبکه عصبی و استفاده از شبکه عصبی جهت عیب یابی تشریح می گردد. 

3-6-2- مزایای شبکه عصبی : 

الف- محاسبات موازی

 ب- قابلیت یادگیری یا به خاطر سپردن 

 ج- سرعت محاسبات زیاد 

 چ- مدل سازی سیستم ها بدون نیاز به مدل و روابط ریاضی   آنها 

 ح- عدم حساسیت نسبت به تغییر پارامترها

 خ- تطبیق پذیری 

 د- قابلیت نگاشت های پیچیده و غیر خطی ، همراه با ابهامات گوناگون در ورودی و خروجی 

 ه- عدم استفاده از حافظه زیادی برای اجرای الگوریتم 

3-6-3- اساس شبکه های عصبی : 

پایه و اساس شبکه های عصبی در واقع شبیه سازی تفکر و پردازش اعمال در مغز آدمی توسط مدل نمودن سلولهای عصبی می باشد. قسمت اصلی مغز انسان را سلولهای عصبی یا نرونها تشکیل می دهد . هر نرون به عنوان یک واحد پردازش کننده ساده عددی عمل می کند . در حقیقت مغز انسان شامل تعداد بسیار زیادی از این واحدها است که همگی با یکدیگر در ارتباط بوده و به صورت موازی کار می کنند . 

مولفه اصلی یک سلول عصبی سوما  نامیده می شود که با آکسون ها5 در ارتباط هستند .آکسون ها به شکل الکتریکی فعال می شوند و پالس تولیدی آنها توسط سلولهای عصبی صادر  می شود .

 مسیر الکتریکی عبوری دندریت  نام دارد، که پالس فوق را به وسیله اتصالات مخصوص به نام سیناپس  دریافت می کنند. سیناپس ها مانند ضرایب وزنی بر اطلاعات ورودی اثر گذاشته و سلول عصبی تنها زمانی آتش می شود (فعال می شود) که مجموع حاصلضرب ورودیها در اوزان آنها، بالاتر از مقدار مشخصی به نام حد آستانه قرار گیرد. اطلاعات دریافتی سلول به صورت موازی، سری یا ترکیبی از این دو می باشد.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

رفتار انسان مجموعه ای از فرآیندهای یادگیری اتوماتیک است. فرآیند فوق بر پایه مکانسیم واکنشی و مکانسیم اخباری استوار است. در مکانسیم اخباری تخمینی صورت می گیرد که چرا و چگونه عمل بخصوصی انجام شود . در حالیکه در مرحله واکنشی ، عکس العملی در مقابل عمل به وقوع می پیوندند. کار شبکه های عصبی مصنوعی شبیه سازی عملیات فوق است. این کار توسط فرآیندی به نام آموزش صورت می گیرد . که در آن مقادیر ضرایب وزنی و آستانه ها به صورت اتوماتیک تعیین می شوند. 

مدل یک سلول عصبی منفرد را می توان به صورت شکل (3-22) نمایش داد . 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

که در آن pi ورودی ، wi  ضریب وزنی پیوندی و بلوک A ترکیب خطی اوزان ورودی را نشان می دهد. خروجی بلوک A تحت تاثیرتابعی غیرخطی به نام تابع فعالیت  که اکثراً تابع سیگموئیدی  در نظر گرفته      می شود، قرار می گیرد. در مغز انسان هر سلول عصبی ورودی خویش را از سلولهای عصبی دیگر دریافت کرده، سپس یک تابع تبدیل به آن اعمال می کند و خروجی خود را به لایه بعدی ارسال نموده و این عمل به همین شکل به صورت متوالی ادامه می یابد.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

به صورت مشابه در شبکه های عصبی مصنوعی واحدهای پردازش کننده بسیاری وجود دارد که در لایه مختلف قرار دارند یک نمونه بسیار کوچک ANN   به سه لایه در شکل قبل نشان داده شده است. لایه ورودی به صورت بافر4 عمل نموده در حالیکه لایه پنهان و لایه خروجی دارای تابع تبدیل سیگموئیدی  می باشد. 

قبل از فرآیند آموزش، ضرایب وزنی به شکل اتفاقی  انتخاب شده و سپس در طی فرایند به سمتی تصحیح     می شود که ارتباط مطلوبی را بین ورودیها و خروجیها ایجاد نماید . فرض کنید ضریب وزنی ارتباطی بین سلول A و سلول X   از ضریب وزنی پیوندی سلول B به سلول X بیشتر باشد دراین حالت نرون A تاثیر بیشتری بر سطح فعالیت  ‌سلول X خواهد داشت. همانطوریکه این ضرایب وزنی تصحیح می شوند، بعضی از نرونها نسبت به برخی از ورودیها حساس تر می گردند . به این خاصیت شبکه های عصبی خود ساختگی    اطلاق می گردد. یک شبکه عصبی در ابتدای فرآیند آموزش هیچگونه اطلاعاتی در مورد الگوهای ورودی به آن را ندارد. با نمایش مکرر این گونه الگوها به شبکه ، ارتباط بین متغیرها برای آن واضح و مشخص می گردد. مدت زمان آموزش یک شبکه عصبی وابسته به نوع و تعداد داده ها بوده و در حالت نرمال ممکن است ساعتها به طول بینجامد . 

تاقبل از 1980 آموزش شبکه های عصبی چند لایه ممکن نبود . پیشرفت غیر منتظره در زمینه شبکه های عصبی زمانی آغاز شد، که الگوریتم آموزش انتشار خطای برگشتی ،  ارائه گشت. این متد شبکه های عصبی چند لایه را نیز آموزش داده و در بسیاری از مسائل واقعی و عملی کاربرد دارد . در واقع ANN های چند لایه می توانند هر گونه ارتباط خطی و غیر خطی بین بردارهای ورودی و خروجی را دریابند . امروزه شبکه های عصبی کاربردهای فراوانی در حل مسائل عملی دارد. مثلاً کاربرد آن در حل مسائل اقتصادی ، پیش بینی آب و هوا ، بازیهای کامپیوتری ، پیش بینی بار در سیستم های قدرت ، تشخیص عیب در سیستم های قدرت و ........ را نام برد. به طور کلی ANN ها در مواردی مفید هستند که داده های گذشته قابل توجهی موجود بوده و ارتباط غیر خطی و پیچیده بین الگوهای ورودی و خروجی برقرار باشد. 

3-6-4-انواع شبکه های عصبی : 

شبکه های عصبی بر حسب تابع فعالیت ونوع نرون به کار رفته در مدل به چندین نوع تقسیم بندی می شوند که در زیر به صورت مجزا مورد بحث قرار گرفته است.

3-6-4-1- شبکه های عصبی معین : 

اگرسلولهای یک شبکه عصبی دارای فعالیت معینی باشد آن شبکه ، شبکه عصبی معین نامیده می شود . بسته به نوع دیتاهای ورودی ( باینری یا پیوسته ) و فرایند آموزش ( با نظارت  و بی نظارت ) ANN های معین به انواع مختلفی کلاسه بندی می شوند از جمله شبکهHopfield  و ART1 و ART2  و perceptron و .... را می توان نام برد. توابع مختلفی می توان به عنوان تابع فعالیت در شبکه های عصبی به کاربرد در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می شود .

◄ تابع خطی:          

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

 اگر ضریب k برابر، یک باشد خروجی هر سلول درست برابر مجموع ضرایب وزنی ورودیها خواهد بود . حوزه کاربرد این تابع بسیار محدود است ، چون ساختمان شبکه های عصبی چند لایه ای که از این تابع استفاده نمایند قدرت محاسباتی شبکه را افزایش نمی دهند . دلیل امر فوق این است که هر شبکه چند لایه با واحدهای خطی را می توان با یک شبکه دو لایه ( بدون لایه پنهان ) جایگزین نمود.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

◄ تابع آستانه ای : این تابع به فرم زیر تعریف می شود.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

◄ تابع سیگموئیدی : این تابع که منحنی آن در زیر آورده شده است معمول ترین نوع تابع فعالیت مورد استفاده در بحث شبکه های عصبی است .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

 دلایل چندی بر اینکه سیگموئید، این چنین رایج و مهم است، وجود دارد : 

1- خاصیت محدود سازی آن

2- شبه خطی بودن آن

3- به شکل تقریبی قابل بیان می باشد

از نقطه نظر ارتباطات بین نرونها می توان شبکه های عصبی را به دونوع اساسی تقسیم نمود :

الف )   Feed forward   neural   network

ب )     Feed   back    neural   network    (Recurrent ) 

در نوع اول نرونها به صورت لایه به لایه بوده و شکل آنها مانندگرافهای مستقیم است. در این نوع بردار ورودی ابتدا بر لایه اول ( لایه ورودی ) اعمال شده و سپس به ترتیب به لایه های بعدی انتشار یافته تا در انتها به لایه خروجی برسد . هیچگونه مسیری از خروجی به ورودی متصل نیست . بنابراین حلقه ای در شبکه وجود نخواهد داشت مسئله پایداری در این گونه شبکه ها مطرح نمی شود. یکی از پرکاربرد ترین شبکه های عصبی که در این قسم جا می گیرد پرسپترونهای چندلایه (mLp)  نام دارد .

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

در نوع دوم شبکه به صورت گرافهای غیر مستقیم بوده و ارتباطات در این حالت دو طرفه می باشد. مدل شبکه نیز به صورت غیر ترتیبی  یا آسنکرون است . در این نوع از شبکه های عصبی پایداری مسئله مهمی بوده و با تعریف تابعی به نام تابع انرژی این مسئله مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . یکی از مشهورترین محققانی که در رابطه با شبکه های Recurrent  تحقیق نمود هاپفیلد است که یک نوع شبکه عصبی مصنوعی نیز به نام او شهرت دارد . شبکه عصبی هاپفیلد گسسته در شکل زیر نشان داده شده است.                                                                                           

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

3-6-4-2- شبکه عصبی تصادفی:

در این نوع از شبکه،سلولها دارای فعالیت معینی نیستند، بلکه دارای عملکرد تصادفی می باشند. از نمونه بارز این نوع شبکه می توان به ماشین بولتزمن وPNN اشاره کرد. 

3-6-5-آموزش پرسپترونهای چند لایه : 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

3-6-5-1- چگونگی آموزش شبکه های عصبی : 

فرایند آموزش شبکه های عصبی دارای مراحل زیر است : 

1) جمع آوری داده ها و اطلاعات

2) نرمانیزه کردن داده ها

3) انتخابات ساختمان و معماری شبکه عصبی

4) آموزش شبکه عصبی

5) آزمایش شبکه عصبی

6) انتخاب ساختمانی دیگر برای شبکه و تکرار مراحل بالاتر

  الف ) جمع آوری اطلاعات : 

اولین قدم در آموزش یک ANN بدست آوردن داده های گذشته صحیح در مورد پدیده مورد نظر است . چون شبکه های عصبی به شکل موازی عمل می کنند خاصیت تلرانس خطای  بالایی خواهند داشت. بنابراین داده های دارای نویز نیز پذیرفتنی است. 

ب ) نرمالیزه کردن داده ها : 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

مناسب است که در حالت بانیری دو مقدار 1 و o، و در مورد داده های پیوسته بین 1/0 تا 9/0 باشد. رابطه نرمالیزه کردن ورودیها و خروجیها در زیر آورده شده است. عمل نرمالیزه کردن به منظور جلوگیری از اشباع رفتن نرونها صورت می گیرد و اگر این حالت ایجاد شود تغییرات ورودی تاثیر چندانی بر مقدار خروجی نخواهد داشت.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

ج ) انتخاب معماری شبکه عصبی : 

ANN ها ساختمانی چند لایه دارند. چون توانایی شبکه عصبی دو لایه بسیار محدود است، اکثر آنها دارای ساختمانی سه لایه یا بیشتر می باشند . همانطوریکه قبلاً گفته شده لایه دوم، لایه پنهان نامیده می شود که گاهی مواقع خود لایه پنهان نیز بیشتر از یک لایه دارد. که با تغییر تعداد لایه های پنهان و تعداد نرونها در هر لایه کارکرد شبکه عصبی می تواند بهتر یا بدتر گردد.

د) آموزش شبکه عصبی : 

همانطوریکه گفته شد شبکه عصبی از یک لایه ورودی ، یک یا چند لایه پنهان و یک لایه خروجی تشکیل شده است. در هریک از این لایه ها تعدادی نرون جای گرفته است. بر نرونهای لایه ورودی که به منزله گره های انتقال دهنده عمل می کنند، تنها بردار وروری الگوها اعمال می گردد. اما به نرونهای دیگر لایه ها، خروجیهای نرونهای لایه پیشین و یک ورودی واحد که آستانه نرون را توصیف می کند اعمال می شود. در شبکه های عصبی یک الگو مجموعه ای از دو بردار در نظر گرفته می شود. نخستین بردار دسته ای از خصلتهای مشهود در دسترس یک سیستم است و دومین بردار را دسته ای دیگر از خصیصه های همان سیستم می سازد که به هنگام تحقق خصلتهای جای گرفته درنخستین بردار به آن واقعیت می یابد. در حقیقت یک الگو مجموعه ای از بردارهای ورودی و خروجی است . بر این اساس ناگزیر باید دوبردار هر طرح ماهیت کمی داشته باشد نه کیفی. بعد از اعمال تمامی جفت ورودیها – خروجیها ، چندین بار به صورت مکرر این داده ها به شبکه اعمال شده تا مقادیر خروجی به سمت پاسخ مطلوب همگرا گردند. این عمل روش پس انتشار خطا مشهور است . که در زیر الگوریتم کلی آن آورده شده است .

1- شروع – مقدار دهی اولیه به صورت تصادفی به ضرایب وزنی شاخه های پیوند دهنده و مقادیر آستانه ها. 

2- اعمال بردار ورودی بعدی از مجموعه آموزشی به نرونهای لایه ورودی.

3- حرکت به سمت جلو، تعیین حالات کلیه نرونهای شبکه به صورت لایه به لایه. 

4- محاسبه اختلاف مقدار خروجی حاصله با خروجی مطلوب .  

5- حرکت به سمت عقب و انتشار خطا به سمت لایه ورودی و تصحیح ضرایب.

6- تکرار مراحل 2 تا 5 برای کلیه جفت ورودیها/ خروجیها از مجموعه های آموزشی و سپس حرکت به گام هفتم. 

7- اگر کل خطای یادگیری به حد کافی کوچک نباشد به مرحله قبل بازگردید.

8- توقف، اتمام فرایند آموزشی.

فصل چهار:

 روش تشخیص خطای سیم بندی استاتور در ماشین القایی (خطای حلقه به حلقه)


شکل زیر ساختار کلی را جهت تشخیص خطای سیم بندی استاتور نشان می دهد. در مرحله اول باید سیگنال اصلی، مورد نظر را بدست آوریم. در مرحله دوم سیگنال را با اعمال تبدیلWT به 8 ، مقیاس  تجزیه می کنیم. در مرحله سوم مقادیر انرژی موجود در مقیاس های مختلف را به دست آوردیم که این مقادیر به عنوان ورودی (داده های آموزشی) شبکه عصبی می باشد. بعد ازآموزش دادن شبکه عصبی با این داده ها، می توان انواع خطاهای سیم بندی استاتور را با کمک شبکه عصبی آموزش داده شده، تشخیص دهیم.   

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

4-1- اعمال تبدیل موجک :

با توجه به مطالبی که ذکر شد، مدل ماشین سالم و تحت خطا (خطای سیم بندی استاتور) توسط نرم افزار مطلب شبیه سازی شده و شکل موجهای جریان استاتور در حالت دائمی حاصل شده است. سپس این موجهای جریان تحت تبدیل موجک گسته (DWT) قرار می گیرند. با اعمال تبدیل موجک گسته از خانوادهdb8 ، 8 سطح جزئیات  و تقریبها   از آنها استخراج می شود. دلیل استفاده ما از تبدیل موجکDWT  ، محاسبات بسیار وقت گیرCWT می باشد و همچنین CWT برای آنالیز داده های با سایز بزرگ و تشخیص خطای  on-lineمناسب نیستند، در حالی که DWT یک محاسبه سریعی را از تبدیل موجک ایجاد می کند، که در کاهش زمان محاسبات که برای ما اهمیت ویژه ای دارد را باعث      می شود. در نهایت مقادیر انرژی در هر  مقیاس استخراج شده و برای تشخیص نوع خطا به شبکه عصبی اعمال می گردند. 

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

زیرا در تبدیل فوریه برای جدا کردن مولفه اصلی سیگنال، حداقل به یک پریود کامل از سیگنال اصلی احتیاج داریم، ولی در تبدیل موجک استخراج ویژگیهای مورد نظر به هیچ پریود خاصی از موج احتیاج ندارد، و فقط به دلیل ماهیت تقارن نیم موجی سیگنال، نمونه برداری و تشخیص نوع خطا در هر نیم سیکل از سیگنال انجام می شود. مزیت دیگر این روش سرعت بیشتر در یافتن ضرایب WT یک سیگنال نسبت به ضرایب سری فوریه آن می باشد.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

4-2- نتایج تحلیل موجک: همانطوریکه قبلا نیز گفته شده، موجک db8برای استخراج ویژگیهای مورد نظر در جریان استاتور در حالت دائمی بروی آن اعمال شده است. شکل زیر جزئیات و تقریبهای بدست آمده در 8 سطح را برای جریان استاتور در حالت سالم و خطادار در حالت بی باری را نشان می دهد.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

4-3- ساختار شبکه عصبی:

شبکه عصبی با سه لایه تغذیه شونده به سمت جلو  با الگوریتم آموزش BP   و تابع فعالیت سیگموئیدی  در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است، که نمای کلی شبکه عصبی در زیر نشان داده شده است.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

این شبکه دارای 8 ورودی و 7 خروجی می باشد، لایه مخفی نیز دارای  4 نرون می باشد و همانطور که گفته شد، تابع انتقال نرونها، تابع سیگموئید می باشد. با توجه به فرایند آموزش شبکه عصبی که قبلا گفته شد. در ابتدا با استفاده از تبدیل موجک ، اطلاعات لازم برای آموزش دادن شبکه عصبی در قسمت قبل جمع آوری و همچنین نرمالیزه شده است.در مرحله دوم ساختمان و معماری شبکه عصبی نیز انجام شد. در مرحله سوم با توجه به دیتاهای جمع آوری شده ، شبکه عصبی را آموزش می دهیم. در آموزش شبکه، خروجی شماره ]1[ به عنوان ماشین سالم، خروجی شماره]2[ ماشین تحت خطای حلقه به حلقه (10دور)، خروجی شماره ]3[ خطای حلقه به حلقه (15دور) ،  خروجی شماره ]4[ خطای حلقه به حلقه (20دور) ، خروجی شماره ]5[ خطای حلقه به حلقه (26 دور ) ، خروجی شماره]6[  خطای حلقه به حلقه (31 دور) و خروجی شماره ]7[ خطای حلقه به حلقه (35 دور )  را نشان می دهد.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

نتیجه گیری :

مطالعه و تحقیق درباره تشخیص خطا در صنعت یکی از مهمترین مباحثی است که امروزه مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته است. در این پایان نامه برای تشخیص خطای سیم بندی استاتور (خطای حلقه به حلقه) روشی پیشنهاد شد که مبنای آن مشخصات موجود در شکل موج جریان استاتور در حالت سالم و خطای حلقه به حلقه می باشد.  برای جدا کردن این مشخصه ها از ابزار قدرتمند موجک استفاده شده است. با توجه به نتایجی که بدست آمد، مهمترین مزیتی که تبدیل موجک نسبت به روشهای مشابهی که از تبدیل فوریه در مقالات مختلف استفاده کرده اند سرعت بیشتر آن برای جدا کردن  مؤلفه اصلی سیگنال، می باشد. دلیل این امر به این علت است که، استخراج ویژگیهای مورد نظر با موجک به هیچ پریود خاصی ازسیگنال احتیاج ندارد و فقط به دلیل ماهیت تقارن نیم موجی سیگنال، نمونه برداری در هر نیم سیکل انجام می شود . مهمترین مزیت دیگری که در آنالیز با موجک مشاهده شد ،این است که بر خلاف تبدیل فوریه که سیگنال فقط بر حسب مؤلفه های فرکانس نمایش داده می شود و موقعیت زمانی مولفه در این نمایش از دست می رود ،تبدیل موجک با نمایشی سه بعدی دامنه-مقیاس- زمان   می تواند اطلاعاتی راجع به مولفه های فرکانس در بازه های مختلف را فراهم کند. با توجه به ویژگیهای خاصی که برای موجک اشاره شد ،داده های مورد نیاز جهت تشخیص خطا، در زمان کوتاهتری نسبت به سایر روشهای آنالیز سیگنال حاصل می شود و با پردازش موازی که توسط شبکه عصبی انجام می پذیرد ، نوع خطا در حداقل زمان ممکن تشخیص داده می شود . نتایج بدست آمده نشان  می دهد که این روش می تواند به عنوان روش موثری با قابلیت اطمینان حدود 96% برای   تشخیص خطای سیم بندی استاتور (خطای حلقه به حلقه)به کار رود.

براساس مطالب بیان شده، نکاتی به عنوان پیشنهاد برای ادامه کار ارائه میشود :

پیشنهادات : 

 اعمال این روش برای تشخیص انواع دیگر خطاهای محتمل که در ماشینهای القایی اتفاق می افتد.

 به کار بردن این روش جهت تشخیص خطا در انواع مختلف ماشینهای الکتریکی.

 استفاده کردن شبکه عصبی و  pso جهت تشخیص خطای سیم بندی استاتور.

 استفاده کردن از  WNN(wavelet neural network ) برای تشخیص خطای سیم بندی استاتور.

( جهت مطالعه متن کامل این قسمت فایل پیوست را دانلود نمایید. )

مراجع فارسی

[37] جعفر میلی منفرد، فرامرز سامانی و بابک معنوی خامنه " مدلسازی و شبیه سازی موتور القایی دو قفسه به کمک نظریه تابع سیم پیچ"، هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران1387.

[38]  حمید رضا اکبری رکن آبادی، " تعمیم نظریه تابع سیم پیچ به منظور در نظر گرفتن اثر اشباع در مدلسازی ماشین القایی" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، خرداد 1384، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

[39]  محمد اسمعیلی فلک ،"آشنایی با ویولت و کاربردهای آن در سیستمهای قدرت" پروژه کارشناسی دانشگاه آزاد واحد اردبیل  ،بهار87

[40]  آلفرد مرتینز،  ترجمه دکتر محمد حسن مرادی, " ویولت، فیلتر بانک، تبدیل زمان  فرکانس و کاربردهای آنها" انتشارات دانشگاه پلی تکنیک تهران  , زمستان 84

[41]  مصطفی کیا، "شبکه های عصبی در matlab "انتشارات خدمات نشر کیان رایانه سبز  زمستان 1387

[42]  پروفسور رابرت جی. شالکف، ترجمه دکتر محمود جورابیان، "شبکه های عصبی مصنوعی" انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، سال 1382فهرست منابع و ماخذ لاتین:[ 1] Austin H. Bonnet ; George G . Soukup, “Cause and analysis of stator and rotor failures is 3 phase squirrel cage induction motors” IEEE trans-on Industry application vol 28, no. 7, july 1992.pp 921-237.

[2]  Thorsen, O.V. and Dalva, M, “Condition monitoring methods, failure identification and analysis for high voltage motors in petroche mical Industry”, electrical machines and Drives, eight International conference.1997.

[3]  R.M. Mccoy, R.M., P.F. Albrecht, J.C. Appiarius, E.L. Owen, “Improved motors for utility applications,” volume 1: Industry  assessment study update and analysis”. EPRIEL – 4286  (RP – 1763 –2), 1985

[4]  Hamid A.Tolyiat, Thomas A. Lipo, “Transient analysis of cage induction machines under stator, rotor bar and end ring faults”, IEEE trans. On energy conversion, vol 10 no. 2 june 1995.

[5]  Gojko Joksimovic, Jim Penman, “The detection of interturn short circuits in the stator windings of operating motors.” 1998 IEEE.

[6]  G. Gentile, A. Ometto, N. Rotondale, C. Tassoni, “A.C. Machine performances in faulted operations”, 1994 IEEE.

[7]  B.Yazici, G.B.Kliman, W.j.Premerelani, R. A. koegl, G.B.robinson and  A.Abdel-malek, “An adaptive, online, statistical method for bearing fault detection using stator current”, proceeding of the IEEE-IAS Annual meeting conference, New Orleans, LA, oct. 5-9, 1997,pp.213-22.

[8]  Subhasis. Nandi, “Fault analysis for condition monitoring of induction motors”, Jadavpur university, Calcutta, India; (may 2000).

[9]  K. Abbaszadeh, J. Mili monfared, M. Haji, H. A. Toliyat, “Broken bar detection in induction motor via wavelet transformation”, the 27 th Annual conference of the IEEE industrial electronics society, 2001,0 -7803 – 7108 -9/01

[10]  P.J.Tavner and J.penman, “Condition monitoring of electrical machines,” Research studies press ltd, uk,1987

 1 Gorden  R.[11] Slemon, “Modelling of  induction machines for electric drives”, IEEE Transaction on industry applications 1989.

[12] Thomson, W.T, “ Industrial application of current signature analysis to diagnose fault in 3-phase squirrel cage induction motors” pulp and paper industry thechnical conference, conference record of 2000, pp 205-211.

[13] G. Stone and j. Kapler, “Stator winding monitoring”, IEEE industry applications magazine, vol.4,no.5,pp.15-20, sept/oct,1998.

[4] G. Jok Simovic and J. Penman, “The detection of interturn short circuits and in the stator winding of operating motors” proceedings of the IEcon” 98 conference, 31 aug -4 sep, A achen, Germany.1998,pp.1974-1979.

[15] M. E. H  Benbouzid, M. Vieira, C. Theys “Induction motors faults detection and localization using stator current advanced signal processing techniques” IEEE transactions on power electronics, vol.14,no1,pp.14-22, jan,1999.

[16] S. Nandi, H. A. Toliyat, “ Fault diagnosis of electrical machines- a reviw” , proceeding of the IEMD’99 conference, seattle, WA, May 9-12, 1999,pp.219-221.

[17] S. Williamson and  P. Mirzoian, “ Analysis of cage induction motor with stator winding faults”, IEEE transaction on power apparatus and system, vol.104,no 7, pp.1838-1842, july,1985.

[18] Wilson, R“Wavelets? ” on Application of wavelet  transform in Imag processing IEEE colloguium on published 1993

[19] Yung-Da-wang; Paulik ,M.j“Discrete wavelet for target recognition”circuit and system , 1996,IEEE 39 th Midwest symposium on published 1996,vol 2

[20] Liao wei, Han pu, “ Wavelet neural network aided on-line detection and diagnosis of rotating machine fault,”2008 chinese control and decision conference .( CCDC 2008) ,978  -  1-  4244 -1734 -6/08

[[21] Xu Long- yun, Rui Zhi-yuan and Feng Rui-cheng, “Gear faults diagnosis based on wavelet neural networks,” Proceeding  of 2008 IEEE international conference on Mechatronics and Automation, 978- 1 -4244 -2632 -4/08

[22] Qing Yang, Lei gu, Dazhi Wang and Dong Sheng  ww, “Fault diagnosis approach on probabilistics neural network and wavelet analysis,” proceedings of the 7th world congress on intelligent control on automation’ June 2008, Chongqing, china,978 -1 -4244 -2114 -5/08

[23] Bei- Ping Hou, Wen Zhu, Xin-Jian, xing-yao Shang, “Applied study of electromotor fault diagnosis based on wavelet packets and neural network,” Proceedings of the Fifth 

international conference on machine learning and cybernetics, Dalian, August 2006, 1- 4244- 0060- 0/06

[24] F. Filippetti, G. Franceschini, C. Tassoni, “ Neural networks aided on-line diagnostics of induction motor faults” , proceeding of IEEE-IAS Annual Meeting conference,pp.316-323, vol 1, Toronto, Canada, oct.2-8,1993.

[25] Kuihe Yang, Ganlin Shan, Lingling Zhao, “Application of wavelet packet analysis and probabilistic neural  networks in fault diagnosis” proceeding of the 6th world congress on intelligent control and Automatiou, June 2006, Dalian, china.

[26] Zhen Liu, Hui Lin and Xin Luo, “Intelligent built in test fault diagnosis based on wavelet analysis and neural  network, “ proceeding of the 6th world congress on intelligent control and automation’ june 2006, Dalian china,1- 4244- 0332- 4/06

[27] Shie Qian, “Introduction to time-frequency wavelet transform”, china  Machine  press , January 2005

[28] Sun Fang, Wei Zijie “Rolling bearing fault diagnosis based on wavelet packet an RBF neural network” , proceeding of the 26th chinese control conference’ july 2007, Zhangj iajre, Hunan, china.

[29] Satish Kumar, “Neural network,” publishing  tsinghua  university , August 2006

[30]  He, Y., Shen , S.,' Ying, H.,' Liu , Z. “Application of wavelet packet decomposition and its energy   spectrum on The fault diagnosis of reciprocation machinery”, zhendong Gongcheng Xuebao/ jurnal of vibration Engineering ,Vol , 14,n1,pp.12-75,March 2001

[31] Hsin H, Lic. “Adaptive training algorithm for back-propagation neural networks” IEEE transactions on systems ' Man and cybemetics , 1995,25(3) : 512-524

[32] Y. c. Pati, p. s. Krishna Prasad, “Analysis and synthesis of feedforward neural networks using discrete affine wavelet transformation”, IEEE Trans. Neural network , 1993,4,(1) , pp. 73-85

[33] Liu Qipeny, Yu Xiao Ling, Feng Quanke “Fault diagnosis using wavelet neural network” neural processing letters 18: 115 c123,2003

[34] Wei Xing, Shu Nat- qiu, OcuI Peng – cheng, “Power transform fault integrated diagnosis based on improved pso- Bp neural network and D-S Evidential Reasoning [j]”, automation of electric power systems , vol 30,pp.46-50,2006

[35] Zhen Liu, Huilin, Xin Luo, “Intelligent  built-in test fault diagnosis based on wavelet analysis and neural networks”, proceeding of the 6Th world congress on intelligent  control and Automation , june 2006 , Dallion , china 

[36] Bao- Jia chen, Lili, Xin-Ze Zhao, “Fault diagnosis method integrated on scale – wavlet power spectrum, rough set and neural network”, international conference on wavelet analysis and pattern  recognition, china , Nov 2007,1- 4244- 1066- 5/07English Abstract:

Abstract : Based upon wavelet transformation analysis and BP neural network , a method for the fault diagnosis of stator winding is proposed . Firstly wavelet transformation was used to decompose  vibration time signal of stator to extract the characteristic values-wavelet transformation energy, and features were input in to the BPNN.  After training the BPNN could be used to identify the stator winding fault (turn to turn fault) patterns.

Seven typical turn to turn fault as 10 turn, 15 turn, 20turn, 26turn,31turn and 35 turn were studied. The result showed that the method of BPNN with wavelet transformation could not only detect the exiting of the fault in stator winding, but also effectively identify the fault patterns.Key Words: wavelet transformation, BP network, stator winding, fault diagnosis


مشخصات

مشخصات

توسط: اتابک نجفی تاریخ درج: ۱۳۹۴/۷/۱۵ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی (Stator Winding Fault Diagnosis Based On Wavelet Transformation and BP Neural Network) حجم: 3.28 مگابایت فرمت فایل: doc قیمت: 59500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

در صورتی که به هر دلیل از خرید خود رضایت نداشتید
تنها با ارسال یک ایمیل وجه خود را دریافت نمایید
دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی (Stator Winding Fault Diagnosis Based On Wavelet Transformation and BP Neural Network)

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com
نرم افزار مورد نیاز
نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

دستورالعمل طراحی و محاسبه سیستم روشنایی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 59500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 59500 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

 Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 59500 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

 Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 64500 تومان

جمع کننده کامل 1 بیتی زیر آستانه ای در فناوری تراشه هاى نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى65 نانومتری
فايل پيوست

 Abstract In this paper a new full adder (FA) circuit optimized for ultra low power operation is proposed. The circuit is based on modified XOR gates operated in the subthreshold region ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 49500 تومان

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی (Stator Winding Fault Diagnosis Based On Wavelet Transformation and BP Neural Network)
فايل پيوست

چکیده: در این پایان نامه ابتدا عیوب الکتریکی و مکانیکی در ماشینهای الکتریکی بررسی گردیده و عوامل به وجود آورنده و روشهای رفع این عیوب بیان شده است . به ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 59500 تومان

اثر wake در مکان یابی بهینه توربین های بادی یک مزرعه بادی‎
فايل پيوست

چکیده: افزایش روز افزون مزارع توربین بادی و گسترش آن ها، ضرورت روش هایی برای بهینه سازی مسائل فنی و اقتصادی آن ها را بیش از پیش نمایان می سازد. یکی از چا لش های پیش رو برای طراحی مزارع بادی تعیین موقعیت توربین ها نسبت به یکدیگر می باشد. این مقاله روشی را برای بهینه سازی چیدمان توربین ها در یک ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی بر اساس آیین نامه AISC با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی می باشد که بر اساس آیین نامه AISC و با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله محاسبات را انجام داده و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 39500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی براکت فلزی بر اساس آیین نامه AISC-ASD 9th, Appendix F
فايل پيوست

 براکت های فلزی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت فلزی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 39500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی براکت بتنی بر اساس آیین نامه IBC 2018 - ACI 318,19 و CBC 01 - ACI 318,95
فايل پيوست

 براکت های بتنی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت بتنی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 39500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل تحلیل اتصال برشی دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ
فايل پيوست

 این برنامه ظرفیت برشی اتصال پیچ و مهره ای دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ را محاسبه می کند، ابزاری مناسب برای طراحی صفحات gusset و اتصالات پیچ و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 39500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو و استفاده از آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو می باشد که با استفاده از نتایج آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا CBR اطلاعات ورودی را تحلیل و نتایج را ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 39500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

طراحی ابعاد و سازه شالوده های عمیق (شمع ها و پایه های عمیق) در خشکی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 59500 تومان

تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش سازه" تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 64500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی
فايل پيوست

 "پروژه دانشجویی مهندسی عمران" بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و pdf بالغ بر 146 صفحه (4 فصل) فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه 1-2- شکل پذیری سازه ها 1-3- مفصل و لنگر پلاستیک 1-4- منحنی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 64500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره کننده های حرارتی PCM
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد - گرایش تبدیل انرژی" تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره­ کننده ­های حرارتی PCM   تهیه شده بصورت کاملا انحصاری توسط ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 449000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

شناسایی و رتبه بندی دلایل انحراف از هزینه پیش بینی شده و ارائه راهکارهای کاهش آن: مطالعه موردی پروژه های "پتروشیمی الف"
فايل پيوست

  "پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش مهندسی و مدیریت ساخت"   شناسایی و رتبه بندی دلایل انحراف از هزینه پیش بینی شده و ارائه راهکارهای کاهش آن: مطالعه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2023