مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
جدیدترین ها: همه / مطالب / فایل ها

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار صفحه ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۲
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۶

نمونه نقشه استاندارد Fixed Column Base Plate (DIN) Standard Drawing - Sample 2 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل اتصال صفحه ستون (گیردار) جهت پروفیلهای HEB200 ~ HEB650 می باشد. امیدواریم دانش، تجربه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار صفحه ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۱
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۵

نمونه نقشه استاندارد Fixed Column Base Plate (DIN) Standard Drawing - Sample 1 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل اتصال صفحه ستون (گیردار) در دو دسته بندی مجزا: ستونهای بادبندی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (JIS Profiles) - مجموعه ۶
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (JIS) Standard Drawing - Sample 6 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل تیپهای مختلف از اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای: L75x75x6~2L200*200*25 - C150x75x6.5x10~2C250x90x9x13 - H100x100x6x8~H300x305x15x15 ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (ناودانی DIN) - مجموعه ۵
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (DIN Channels) Standard Drawing - Sample 5 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل 6 تیپ متفاوت اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای ناودانی: 2UNP80~2UNP200 می باشد. امیدواریم ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (ناودانی DIN) - مجموعه ۴
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (DIN Channels) Standard Drawing - Sample 4 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 6 تیپ متفاوت اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای ناودانی: 2UNP80~2UNP200 و 2U75*40*5*7~2U300*90*9*13 می ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (ناودانی DIN) - مجموعه ۳
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (DIN Channels) Standard Drawing - Sample 3 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 6 تیپ متفاوت اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای ناودانی: 2UNP60~2UNP220 می باشد. امیدواریم دانش، ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (نبشی DIN) - مجموعه ۲
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (DIN Angles) Standard Drawing - Sample 2 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 5 تیپ متفاوت اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای نبشی: 2L80*80~2L200*200 می باشد. امیدواریم دانش، ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (نبشی DIN) - مجموعه ۱
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (DIN Angles) Standard Drawing - Sample 1 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 7 تیپ متفاوت اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای نبشی: L60*60~2L150*150 می باشد. امیدواریم دانش، ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال مفصلی غلطکی تیر به ستون (JIS Profiles) - مجموعه ۲
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Sliding Beam To Column Connection (JIS) Standard Drawing - Sample 2 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 2 تیپ متفاوت اتصال مفصلی غلطکی تیر به ستون: Beam to Column ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال مفصلی غلطکی تیر به ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۱
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Sliding Beam To Column Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 1 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 2 تیپ متفاوت اتصال مفصلی غلطکی تیر به ستون: Beam to Column ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال ساده (مفصلی) تیر به ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۳
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Simple Beam To Column Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 3 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 2 تیپ متفاوت اتصال مفصلی تیر به ستون: Beam to Column ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال ساده (مفصلی) تیر به تیر (DIN Profiles) - مجموعه ۲
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Simple Beam To Beam Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 2 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 2 تیپ متفاوت اتصال مفصلی تیر به تیر: Beam to Beam Web ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال ساده (مفصلی) تیر به تیر و تیر به ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۱
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Simple Beam to Beam & Column Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 1 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل 5 تیپ متفاوت اتصال مفصلی تیر به تیر و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار تیر به ستون (JIS Profiles) - مجموعه ۴
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Fixed Beam to Column Connection (JIS) Standard Drawing - Sample 4 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل 8 تیپ متفاوت اتصال گیردار تیر به بال ستون، 6 تیپ ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار تیر به ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۳
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Fixed Beam to Column Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 3 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل دو تیپ متفاوت اتصال گیردار تیر به بال و جان ستون جهت ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار تیر به ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۲
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Fixed Beam to Column Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 2 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 3 تیپ متفاوت اتصال گیردار تیر به بال و جان ستون جهت ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار تیر به ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۱
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Fixed Beam to Column Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 1 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 3 تیپ متفاوت اتصال گیردار تیر به بال ستون جهت پروفیلهای HEA140~HEA900  ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار پست (نیم ستون) به تیر و تیر به تیر (JIS Profiles)
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Fixed Beam & Post to Beam Connection (JIS) Standard Drawing فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل اتصال گیردار تیر به تیر و پست به تیر جهت پروفیلهای H194X150X6X9~H440X300X11X18 می ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال مفصلی و گیردار پست (نیم ستون) به تیر (DIN Profiles) - مجموعه 2
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Fixed & Simple Post To Beam Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 2 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 4 تیپ متفاوت اتصال پست به تیر: BEAM TO POST FIXED ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال مفصلی و گیردار پست (نیم ستون) به تیر (DIN Profiles) - مجموعه 1
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۴

نمونه نقشه استاندارد Fixed & Simple Post To Beam Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 1 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 3 تیپ متفاوت اتصال پست به تیر: POST ON BEAM HINGED ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند؟
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۲

Abstract Purpose - The purpose of this research is to investigate the role and importance of the annual report as a source of information about public sector entities. Methodology/Approach - This research ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۲

ABSTRACT In this study, we introduce you to the subject of accounting information systems (AIS), describe the importance of AIS to your future success, and layout some important terms and concepts ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12000 تومان

عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۲

چکیده تبدیل شرکت به سهامی عام تصمیم آسانی نیست. اجرای این امر مطابق با پروسه عرضه اولیه سهام (IPO) هزینه ها و مزیت های قابل توجهی را دربر می گیرد. حسابداران ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۲

Abstract Studies show that students begin to make their career choices during their secondary education and for many their educational and occupational aspirations are quite fixed by the time they enter ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده: کاربردهای اقتصادی، اجتماعی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۲

Purpose Accounting, “the provision of information relating to economic transactions” (Whittington, 1983, p. 1), is intellectually dependent on “marginalist economics” (Tinker et al., 1982, pp. 184, 193); that is, the neo-classical ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

اهداف مناسب در شرکت گود گرین
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۲

Abstract This case addresses the “gray” area associated with the use of accounting discretion as it relates to expense line item reclassifications. Such a context allows for an examination of the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

نمونه نقشه استاندارد جزئیات پیاده روی بتنی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۰

نمونه نقشه استاندارد Concrete Pavements Details Standard Drawing فایل dwg حاضر شامل مقاطع و جزئیات کامل مربوط به Light & Heavy Duty Paving Sections - Pavement Thickness Transition Detail - Joint Around ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال مفصلی دستک تیر به ستون (JIS Profiles) - مجموعه 2
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۰

نمونه نقشه استاندارد Bracket Connection (JIS) Standard Drawing - Sample 2 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 2 تیپ متفاوت اتصال مفصلی غلطکی تیر به ستون: Knee Brace Detail Connection to Column ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال مفصلی دستک تیر به ستون (DIN Profiles) - مجموعه 1
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۰

نمونه نقشه استاندارد Bracket Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 1 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 2 تیپ متفاوت اتصال مفصلی دستک تیر به ستون:  Knee Brace Detail Connection to Column ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار تیر به تیر (JIS Profiles)
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۰

نمونه نقشه استاندارد Fixed Beam to Beam Connection (DIN) Standard Drawing فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل دو تیپ متفاوت اتصال گیردار تیر به تیر جهت پروفیلهای: IPE140~IPE300  و HEA140~HEA500 می باشد. امیدواریم ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات وصله ستون (JIS Profiles) - مجموعه ۴
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۰

نمونه نقشه استاندارد Column Splice Details (JIS) Standard Drawing - Sample 4 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 8 تیپ متفاوت از وصله ستون Flange Connection و Web Connection جهت پروفیلهای H194x150x6x9~H488x300x11x18 ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات وصله تیر (JIS Profiles) - مجموعه ۳
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۰

نمونه نقشه استاندارد Beam Splice Details (JIS) Standard Drawing - Sample 3 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 4 تیپ متفاوت از وصله تیر Flange Connection و Web Connection جهت پروفیلهای H194x150x6x9~H588x300x12x20 ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات وصله تیر و ستون فلزی (DIN Profiles) - مجموعه ۲
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۰

نمونه نقشه استاندارد جزئیات وصله تیر و ستون فلزی (DIN Profiles) - مجموعه ۲ فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل تیپهای متفاوت از وصله ستون و تیر می باشد: جزئیات وصله ستونهای ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات وصله تیر و ستون فلزی (DIN Profiles) - مجموعه ۱
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۰

نمونه نقشه استاندارد جزئیات وصله تیر و ستون فلزی (DIN Profiles) - مجموعه ۱ فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل تیپهای متفاوت از وصله ستون و تیر می باشد: جزئیات وصله ستونهای ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات و ابعاد خم های استاندارد و قلاب های آرماتور (میلگرد) به همراه رواداری مجاز ساخت
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۲۰

نمونه نقشه استاندارد جزئیات و ابعاد خم های استاندارد و قلاب های آرماتور (میلگرد) به همراه رواداری مجاز ساخت آرماتور (میلگرد) مصالحی است که به عنوان یکی از اجزای اصلی سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

نمونه نقشه استاندارد جزئیات انکر بولت I و J شکل
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۷

نمونه نقشه استاندارد Anchor Bolt Details Standard Drawing انکربولت ها (Anchor Bolt) پیچ هایی فلزی هستند که به منظور مهار صفحه ستون به پی و انتقال بارهای وارده استفاده می شوند. فایل dwg ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: نقشه استاندارد

فایل اکسل طراحی فونداسیون تک (Single Footing)
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۷

فایل اکسل طراحی فونداسیون تک (Single Footing Design) فونداسیون یا پی (Foundation) سازه ای است بتنی که تمامی وزن و بارهای ساختمان می بایست توسط آن تحمل شده و نهایتاً نیز ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 1500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی چاه بتنی بر اساس آیین نامه ACI318-05
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۷

فایل اکسل طراحی چاه بتنی (Based on ACI 318-05) در فایل پیش رو کنترل های مربوط به طراحی چاه های زیرزمینی بتنی بر مبنای الزامات آیین نامه ACI 318-05 به انجام ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی تیر بتنی با مقطع مستطیل شکل و مقطع T شکل
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۷

طراحی تیر بتنی: تیر بتنی با مقطع مستطیل شکل - تیر بتنی با مقطع T شکل تیرها از اجزای اصلی اسکلت سازه های ساختمانی می باشند. معمولاً تیرها از جنس فولاد، بتن ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی با مقطع Z
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۳

فایل اکسل طراحی پرلین های سقف شیروانی با مقطع Z: Two Sag Rod / Three Sag Rod سوله ها سازه هایی هستند که در مواقعی که نیاز یه یک فضای بزرگ جهت ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 6500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی بستهای افقی ستونهای دوبل در سازه های فلزی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۳

فایل اکسل طراحی بستهای افقی ستونهای دوبل در سازه های فلزی از متداولترین انواع ستون های مورد استفاده در سازه های فولادی ستونهای دوبل می باشد. جهت حفظ یکپارچگی عملکرد این ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فایل اکسل تحلیل سازه های نامعین به روش پخش لنگر
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۲

فایل اکسل محاسبه پخش لنگر روی تیر و ستون تحلیل سازه های نامعین می تواند به دو روش انجام شود: روش نرمی (نیرویی) و روش سختی (تغییر مکان). روش شیب-افت و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 1500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

9 فایل اکسل جهت طراحی تیپ های گوناگون اتصالات گیردار در سازه های فولادی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۲

انواع اتصالات در سازه های فولادی به دو دسته اصلی ساده (مفصلی) و گیردار طبقه بندی می شوند. در اتصالات ساده تنها نیروهای عمودی توسط اتصال مهار شده و طراحی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 18500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی تیپ های مختلف صفحه ستون: دو سر ساده، دو سر ساده با سخت کننده، یکسر گیردار یکسر مفصل
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۲

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی تیپ های مختلف صفحه ستون (Base Plate): دو سر ساده، دو سر ساده با سخت کننده، یکسر گیردار یکسر مفصل اتصال مستقیم ستونهای فلزی به پی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی تیپ های مختلف اتصالات بادبند در سازه های فلزی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۲

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی بادبند (CBF & EBF Bracings)، شامل: تعیین ابعاد ورق مهاربند (Gusset) بادبند درون محور، طراحی جوش طرح اتصال زیر بال تیر بادبند برون محور، طرح ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی سقف کامپوزیت فلزی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۱

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی سقف کامپوزیت سقفهای ساختمانی معمولاً در سه گروه سقفهای تیرچه دار، سقفهای کامپوزیت، و دالهای بتنی طبقه بندی می شوند. سقفهای کامپوزیت در مقایسه با ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی دیوار حائل در دوحالت: با در نطر گرفتن نیروی زلزله و بدون زلزله
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۰

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی دیوار حائل: لرزه ای و غیر لرزه ای (Seismic & Non-seismic) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

12 فایل اکسل جهت طراحی تیپ های گوناگون اتصالات ساده (مفصلی) در سازه های فولادی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۱۰

انواع اتصالات در سازه های فولادی به دو دسته اصلی ساده (مفصلی) و گیردار طبقه بندی می شوند. در اتصالات ساده تنها نیروهای عمودی توسط اتصال مهار شده و طراحی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشورسریلانکا
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۹

Abstract This study attempts to extend knowledge of Financial Leverage (FL), firm growth (FG) and Financial Strength (FS) in the listed Sri Lankan companies. Most of the scholars have studied of ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

52 ابزار برای حسابداری مدیریتی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۹

Abstract Sometimes it is very difficult to find out accumulate information about techniques and tools of management accounting. It create hazardous for the searcher to find out the techniques and tools ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: SSRN
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

حقایق در مورد گسب (هیات استانداردهای حسابداری دولتی)
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۹

Abstract The Governmental Accounting Standards Board (GASB) was organized in 1984 by the Financial Accounting Foundation (FAF) to establish standards of financial accounting and reporting for state and local governmental entities. ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

تاثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرایندهای حسابداری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۹

Abstract The advent of the IT-led era and the increased competition have forced companies to react to the new changes in order to remain competitive. Enterprise resource planning (ERP) systems offer ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۴/۹

Abstract Empirical studies report a gap between theoretical concepts of management accounting and the actual practice in organizations. Specifically, there is a virtual absence of literature on the individual factors that ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی: نگاهی بر اصول عدل و احسان
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۴

Abstract The beauty of accounting based on Islamic principles is that it not only deals with the valuation but also deals with an inbuilt accountability mechanism. Generally the accounting should be ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IISTE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۴

Abstract tFor many companies the remaining barriers to adopting cloud computing services are related to security.One of these significant security issues is the lack of auditability for various aspects of security ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

روند کنونی در حسابرسی داخلی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۴

Abstract Internal audit is considered a profession that has emerged over the years, always seeking to meet the changing needs of their organizations. Internal audit focused on accounting problems at its ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

فساد و حکومت محلی: نقش رفتاری حسابداری برای ارائه خدمات موثر
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۴

 ABSTACT To achieve Local Governance, the accounting system as the medium of governance must go beyond the traditional way of achieving objectives of governance, i.e. recognizing the behavior of the operators ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: SSRN
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۴

Abstract This study reviews the use of accounting theory in explaining corporate social disclosure behaviour. The synthesis research of accounting disclosure and corporate social responsibility research is examined. Specifically the use ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Annual Congress of the European Accounting Association
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی : مقایسه ای بین فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۴

Abstract In recent years, many countries have undertaken reforms of their governmental accounting and financial reporting systems, at central level as well as at local level, in order to meet transparency, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Economia Aziendale Online
پرداخت و دانلود قیمت: 16000 تومان

کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی: تحلیل، استنباط، و مسیرهای تحقیق
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۱

Abstract We synthesize the literature on auditors’ evaluation of, and reporting on, internal control over financial reporting (ICOFR), as required by the Sarbanes-Oxley Act. The purpose of the synthesis is (1) ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: SSRN
پرداخت و دانلود قیمت: 17000 تومان

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۱

This study examines whether auditors are employed as a monitoring mechanism to mitigate agency problems arising from different types of controlling shareholders. In a context of concentrated ownership and poor ... [ ادامه مطلب ]

مجله: China Journal of Accounting Research
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 12000 تومان

آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۱

Abstract The importance of information technology (IT) auditing has grown with increased reliance on IT for business operations and new regulations regarding the assurance of IT for these operations. Prior work ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 12000 تومان

حسابداری تعهدی و بخش دولتی استرالیا - شرح مشروعیت
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۰

Abstract The move from the cash basis to the accrual basis of accounting in the Australian Public Sector (APS) was a key element of the New Public Management (NPM) reform program ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Australasian Accounting Business and Finance Journal
پرداخت و دانلود قیمت: 17000 تومان

تحقیق حسابداری و منافع عمومی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۰

Abstract Purpose – This essay sets out to introduce the special issue. Design/methodology/approach – The essay discusses a variety of approaches to exploring the relationship between accounting and the public interest, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

تاثیر حسابداری بر روی آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت فراگیر درآمدها
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۰

Abstract This short essay is based on a presentation at the panel discussion on “The Most Incorrect Beliefs in Accounting” at the American Accounting Association Meetings in 2012. It addresses the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

بررسی عوامل تاثیرگذار انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول در سازمان های بریتانیا
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۰

Abstract This paper reports on the findings of a postal questionnaire that examines the extent to which potential contextual factors influence the characteristics of product costing systems. Prior research has mostly ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۷/۳/۲۰

 چکیده فارسی با تکیه بر نتایج نظری معتبر که بر اساس آن عدم قطعیت دارای موئلفه های خاص و مشترکی می باشد، به طرح ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 12000 تومان

برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۱/۲۳

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۱/۱۴

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

مجله: International Journal of Information Management
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۱/۱۴

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر تأثیرات سازمانی و منابع : شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۱/۱۴

 Abstract This research has two major purposes. The first is to develop and test a framework for market entry mode choice drawing on the resource-based theory and institutional theory in the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۱/۱

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Journal of Enterprising Culture
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۰/۳۰

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Research Journal of Finance and Accounting
انتشارات: IISTE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۰/۳۰

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2000 تومان

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۰/۳۰

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

مجله: International Journal of Business and Management
انتشارات: Canadian Center of Science and Education
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی – یک مطالعه تجربی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract This paper discusses taxpayer satisfaction with an online system for filing individual income tax returns. Online tax-filing system quality encompasses information, system, and service qualities, which are the antecedents of ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن در کشور پاکستان
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract This paper investigates the impact of organizational commitment and citizenship behavior on the turnover intentions of call center personnel in Pakistan. Data from 114 respondents was used to measure the ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Journal of Social Sciences
پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract Purpose – The aim of this paper is to introduce the special issue on “Human resource management and corporate entrepreneurship”. Design/methodology/approach – The paper discuses the articles in the special ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract Purpose – The purpose of this article is to describe the adaptation of an assessment model, the Triage Assessment System (TAS), which is widely used in crisis intervention to understand ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract This article focuses on the construct of human capital in family businesses. It makes three key contributions. First, it furthers our understanding of human capital in family businesses by identifying ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract This study uses a structural equation modeling technique to predict the internationalization of small and mediumsized enterprises (SMEs) from the entrepreneur's human capital (dimensions: international business skills, international orientation, environmental ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Wiley Interscience
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) را تحت تاثیر قرار می دهد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract Although numerous studies indicate that the added value of human resource management is strongest when HRM decisions are linked to the organizational strategy, practical knowledge about how strategic considerations influence ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract This feature contains short articles on topics that are currently on the agendas of policymakers, thus illustrating the role of economic analysis in illuminating current debates. چکیده فارسی این بررسی شامل مقالات ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract With talent management becoming an area of growing concern in the industry and literature, this paper seeks to investigate talent management practices and trends that are shaping successful business enterprises. ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

محاسبات هزینه ها با تجزیه و تحلیل بهره وری در جداسازی پسماندهای شهری:یک روش پیشنهادی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

چکیده فارسی بازیافت با هزینه های اضافی برای شهرداری جهت جداسازی زباله های جامد MSW همراه است. هدف از این روش حاضر،تدوین و اجرای یک ابزار مدیریت الکترونیکی حسابداری هزینه های ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

از مدیریت استعداد تا بهینه سازی استعداد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract The term ‘talent management’ has been around for quite some time, but definitions abound around the globe, applications are varied and a plethora of measures—mostly tactical—are currently being used. This ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Purpose – The purpose of this study is to analyse levels of generalized trust among employees who have adapted to increasing demands for flexibility in their working lives (nonstandard work) ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Introduction Among the various material resources available in the family, money is the main resource, which is required to be managed to achieve the family goals of healthy, wealthy and happy ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Purpose – The purpose of this paper is to determine the influence of organizational factors such as leadership commitment, incentives and interaction on learning outcomes defined as performance improvement and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

بکارگیری روابط بین فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract The process of innovation depends heavily on knowledge, and the management of knowledge and human capital should be an essential element of running any type of business. Recent research indicates ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

بررسی مبادله رهبر عضو به عنوان میانجی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت توسعه دهندگان نرم افزار
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract This paper investigates how leader-member exchange (LMX) and emotional intelligence (EI) are associated with employees’ creativity in high-tech firms. We develop a model that considers LMX and EI as predictors ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

محیط ، نگرش مدیریت ، و یادگیری سازمانی اتحادها
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Purpose – The purpose of this paper is to develop a framework for organizational learning in an alliance-based context. An interaction effect of environmental turbulence on the relationship between top ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

مدل مدیریت دانش شرکتی (EKMM) در مدیریت منابع استراتژیک شرکتی (SERM)
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Creating knowledge intensive systems seems to be inevitable in modern enterprises. More autonomous systems would be dominating nearly all aspects of the organization from management to production, from marketing to ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

بهبود تصمیم گیری ها و فرایند های تصمیم گیری از طریق استفاده از مهارت های هوش هیجانی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Purpose – Little research has been contributed to how the behaviors associated with emotional intelligence may be practically applied to enhance both individual and group decision-making. The purpose of this ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

افزایش حاشیه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP)
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Using data from 170 manufacturing companies, we identified five facilitators for knowledge management in an ERP environment. Additionally, we examined the relationship between knowledge management and manufacturing companies’ competitive advantages ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

مدیریت روابط کارکنان - درک مزیت رقابتی با استفاده از فناوری اطلاعات
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Employee relationship management (ERM) constitutes an emerging trend of managing human resources by building and maintaining individualized and mutually valuable relationships with employees based on information technology. However, given the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

مطلب 101 تا 200 از 482
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018