مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸

دستورالعمل طراحی صفحه ستون بر مبنای آیین نامه AISC بهمراه یک مثال جامع Base Plate Design Instructions According to AISC with a Comprehensive Example

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 38

بخشی از دستورالعمل:


شرح محدوده

صفحه ستون ها از اجزای مهم سازه های فولادی می باشند و به منظور اتصال ستون به فونداسیون بکار می روند. دلایل اصلی استفاده از صفحه ستونها عبارتند از:

بارهای ستون ( نیروهای محوری، ممان ها و برش پای ستونها ) را به فونداسیون منتقل می کند .

تنش های بوجود آمده در زیر ستون، ناشی از بارهای انتقال یافته را در سطحی وسیع تر به منظور جلوگیری از گسیختگی مصالح فونداسیون توزیع می کند.

به ستون اجازه می دهد در هنگام نصب، تا وقتی با دیگر اجزای اسکلت درگیر نشده است بصورت یک کنسول قائم معمولی عمل نماید و پایداری خود را حفظ کند.

اهداف

هدف کلی از تهیه این دستورالعمل، سرعت بخشیدن به روند طراحی صفحه ستون برای مقاطع استاندارد پروژه و ایجاد یک رویه یکسان طراحی در بخش سازه می باشد.

منابع و مراجع

American Concrete Institute (ACI  318-08)

American Institute of steel construction 2010 ( AISC 360 )

Seismic provisions for structural steel buildings 2010

Steel Design Guide 1

Steel Design Guide Series 1

دستورالعمل طرح ، محاسبه و تهیه نقشه های اجرائی سازه ساختمانها- دکتر مهدی قالیبافیان

تعاریف

 Shear Lug (Key): المانی که برش ناشی از صفحه ستون را تحمل میکند. (کلید برشی)


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۱۵ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Base Plate Design Instructions According to AISC with a Comprehensive Example حجم: 4.78 مگابایت قیمت: 12500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

شرح محدوده

صفحه ستون ها از اجزای مهم سازه های فولادی می باشند و به منظور اتصال ستون به فونداسیون بکار می روند. دلایل اصلی استفاده از صفحه ستونها عبارتند از:

بارهای ستون ( نیروهای محوری، ممان ها و برش پای ستونها ) را به فونداسیون منتقل می کند .

تنش های بوجود آمده در زیر ستون، ناشی از بارهای انتقال یافته را در سطحی وسیع تر به منظور جلوگیری از گسیختگی مصالح فونداسیون توزیع می کند.

به ستون اجازه می دهد در هنگام نصب، تا وقتی با دیگر اجزای اسکلت درگیر نشده است بصورت یک کنسول قائم معمولی عمل نماید و پایداری خود را حفظ کند.

اهداف

هدف کلی از تهیه این دستورالعمل، سرعت بخشیدن به روند طراحی صفحه ستون برای مقاطع استاندارد پروژه و ایجاد یک رویه یکسان طراحی در بخش سازه می باشد.

منابع و مراجع

American Concrete Institute (ACI  318-08)

American Institute of steel construction 2010 ( AISC 360 )

Seismic provisions for structural steel buildings 2010

Steel Design Guide 1

Steel Design Guide Series 1

دستورالعمل طرح ، محاسبه و تهیه نقشه های اجرائی سازه ساختمانها- دکتر مهدی قالیبافیان

تعاریف

Shear Lug (Key): المانی که برش ناشی از صفحه ستون را تحمل میکند. (کلید برشی)

ملاحضات طراحی

نیازهای اساسی حداقل برای طراحی صفحه ستون شامل:

مشخصات کلی مقطع ستون و محاسبه نیروهای وارد بر صفحه ستون از طرف ستون میباشد.

روش طراحی صفحه ستون

ستون تحت بار محوری با استفاده از روش ASD

(صفحه 14تا16  (STEEL DESIGN GUIDE 1)) :

با داشتن نیروی محوری و ابعاد ستون و با فرض ابعادی برای طول و عرض صفحه ستون

ستون تحت بار محوری با استفاده از روش LRFD

(صفحه14تا16 (STEEL DESIGN GUIDE1)):

با داشتن نیروی محوری و ابعاد ستون و با فرض ابعادی برای طول و عرض صفحه ستون ستون تحت لنگر دو محوره با استفاده از روش LRFD  و ASD

(صفحه25تا27 (( STEEL DESIGN GUIDE 1):

حالت اول (e>ecrit)

حالت دوم  (e≤ecrit)

تعیین ضخامت بهینه برای صفحه ستون با استفاده از سخت کننده

تعیین ضخامت با استفاده از سخت کننده در Zone 1

( مقاومت مجاز از رابطه J7-1 AISC بدست می آید.)

تعیین ضخامت با استفاده از سخت کننده در Zone 2

n : تعداد سخت کننده ها در هر ناحیه

a/b : نسبت ضلع بزرگتر به ضلع

تعیین ضخامت با استفاده از سخت کننده در Zone 3

d1 : طول لبه آزاد ورق

a1 : طول لبه غیر آزاد ورق

تعیین ضخامت با استفاده از سخت کننده در Zone 4

P     :  نیروی کششی یک بولت

روش طراحی Shear Lug برای صفحه ستون

صفحه30تا32STEEL DESIGN GUIDE SERIES1 (Column Base Plate) :

با فرض مقادیری برای پارامترهای G ، d3 ، d4 ،  d5 ، H : کنترل تنش بتن

در جهت X

در صورت هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در صورت غیر هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

h =  ارتفاع طبقه

‌‌Z =  مدول پلاستیک مقطع ستون

در جهت Y

در صورت هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در صورت غیر هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

کنترل تنش خمشی

در جهت X

در صورت هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در صورت غیر هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در جهت Y

در صورت هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در صورت غیر هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

کنترل تنش برشی

در جهت X

در صورت هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در صورت غیر هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در جهت Y

در صورت هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در صورت غیر هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

تنش خمشی برای طراحی جوش

در جهت X

( با فرض مقادیری برای a2 , a1 بعنوان گلوی جوش برای بال و جان )

در صورت هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در صورت غیر هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در جهت Y

در صورت هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در صورت غیر هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

S XW  : اساس مقطع جوش در جهت X

S YW  : اساس مقطع جوش در جهت Y

تنش برشی برای طراحی جوش

در جهت X

( با فرض مقادیری برای a2 , a1 بعنوان گلوی جوش برای بال و جان )

در صورت هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در صورت غیر هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در جهت Y

در صورت هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

در صورت غیر هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

کنترل تنش برای طراحی جوش

کنترل نیروی برش قالبی ستون

در جهت X

در جهت Y

در صورت هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

D = بعد پدستال در جهت X

C = بعد پدستال در جهت Y

در صورت غیر هم جهت بودن ستون و Shear Lug :

روش طراحی سخت کننده برای صفحه ستون

صفحه 155 تا 157 ( کتاب دستورالعمل طرح ، محاسبه و تهیه نقشه های اجرائی سازه ساختمانها- دکتر مهدی قالیبافیان ) :

نیروی برش در سخت کننده

X : فاصله سخت کننده از لبه صفحه ستون

لنگر خمشی در سخت کننده

محاسبه محل تار ختثی

n : تعداد سخت کننده

محاسبه ممان اینرسی

n : تعداد سخت کننده

محاسبه اساس مقطع

کنترل تنش خمشی در سخت کننده

کنترل تنش برشی در سخت کننده در محل تار خنثی

( رابطه G2-1 از آیین نامه AISC )

h: ارتفاع مقطع

d: ارتفاع جان مقطع

جوش سخت کننده به ستون

جوش سخت کننده به صفحه ستون

ضوابط انکربولت برای صفحه ستون

صفحه 124 تا 120 ( آئین نامه AISC 2010 ) :

حداکثر اندازه سوراخهای پیچ در جدول زیر اشاره شده است به جز سوراخهای بزرگتر که برای رواداری استقرار میل مهارها در داخل پی بتنی موردنیاز است می توانند در جزئیات پای ستون مورد استفاده قرار گیرند.

فاصله بین مرکز تا مرکز سوراخهای استاندارد، سوراخهای بزرگتر و سوراخهای لوبیایی نباید کمتر از (3/2) 2 برابر قطر اسمی،d پیچ باشد که در اغلب موارد فاصله 3d ترجیح داده می شود.

فاصله بین مرکز سوراخ استاندارد تا هر یک از لبه های قطعه اتصال در هر جهت نباید از مقدار بیان شده در جدول زیر کمتر باشد. فاصله بین مرکز سوراخ بزرگتر از اندازه یا لوبیایی تا هر یک از لبه های قطعه اتصال نباید از مقدار در نظر گرفته شده برای سوراخ استاندارد به علاوه مقدار افزایشی C2 مطابق جدول دوم( زیر ) کمتر باشد.

حداکثر فاصله مرکز پیچ یا پرچ تا نزدیکترین لبه قطعه های اتصال باید 12 برابر ضخامت قطعه اتصال موردنظر باشد. اما نباید از 150 میلی متر تجاوز کند. فاصله طولی بست های بین المانهایی که در تماس پیوسته شامل یک ورق و مقطع یا دو ورق باید بر اساس زیر باشد:

مثال: طراحی صفحه ستون برای ستون با مقطع HEB 200

مشخصات مقطع

d = 20 cm

b = 20 cm

tf = 1.5 cm

tw = 0.9 cm

A = 78.1 cm2

Ix = 5696 cm4

Iy = 2003 cm4

ZX = 643 cm3

ZY = 306 cm3

rX = 8.54 cm

rY = 5.064 cm

RY = 1.5

محاسبه نیروهای وارد بر ستون با استفاده از ظرفیت مقطع


 برچسب ها: 

Base Plate Design Instructions According to AISC with a Comprehensive Example

دستورالعمل طراحی صفحه ستون بر مبنای آیین نامه AISC بهمراه یک مثال جامع

طراحی ستون

طراحی صفحه ستون

طراحی صفحه ستون

دستورالعمل ستون

خرید طراحی ستون

فروش طراحی ستون

دستورالعمل طراحی

دستورالعمل طراحی

دستور العمل ستون

دستور العمل طراحی

دستور العمل طراحی

دستور العمل طراحی

دانلود طراحی ستون

دریافت طراحی ستون

خرید طراحی صفحه ستون

خرید دستورالعمل ستون

فروش طراحی صفحه ستون

فروش دستورالعمل ستون

تهیه دستورالعمل طراحی

خرید دستورالعمل طراحی

خرید دستور العمل ستون

فروش دستورالعمل طراحی

فروش دستور العمل ستون

دانلود طراحی صفحه ستون

خرید دستور العمل طراحی

دانلود طراحی صفحه ستون

دانلود دستورالعمل ستون

دریافت طراحی صفحه ستون

دریافت دستورالعمل ستون

فروش دستور العمل طراحی

دانلود دستورالعمل طراحی

دریافت دستورالعمل طراحی

دانلود دستورالعمل طراحی

دانلود دستور العمل ستون

دریافت دستورالعمل طراحی

دریافت دستور العمل ستون

دانلود دستور العمل طراحی

دریافت دستور العمل طراحی

دانلود دستور العمل طراحی

دریافت دستور العمل طراحی

دانلود دستوالعمل صفحه ستون

دریافت دستوالعمل صفحه ستون

دستورالعمل طراحی صفحه ستون

دانلود دستورالعمل صفحه ستون

دریافت دستورالعمل صفحه ستون

دستور العمل طراحی صفحه ستون

خرید دستورالعمل طراحی صفحه ستون

فروش دستورالعمل طراحی صفحه ستون

دانلود دستوالعمل طراحی صفحه ستون

خرید دستور العمل طراحی صفحه ستون

فروش دستور العمل طراحی صفحه ستون

دانلود دستورالعمل طراحی صفحه ستون

دانلود دستورالعمل طراحی صفحه ستون

دریافت دستورالعمل طراحی صفحه ستون

دانلود دستور العمل طراحی صفحه ستون

دریافت دستور العمل طراحی صفحه ستون

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019