مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی Guidelines of Using Soil Geo-technical Reports Data for Onshore Projects

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 11

بخشی از دستورالعمل:


هدف

این دستورالعمل نحوه استفاده از گزارشهای آزمایشگاه مکانیک خاک را بیان می دارد که در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

دامنه

این دستور العمل جهت استفاده از گزارشهای آزمایشگاه مکانیک خاک  برای ساختگاه (site  )  پروژه های واقع در خشکی بوده و گزارشهای مکانیک خاک مربوط به لایه های خاک زیر دریا یا بنادر را شامل نمی شود.

مراجع

در تدوین این دستور العمل از مراجع زیر استفاده شده است:

الف-    مکانیک خاک و مهندسی پی - ترجمه دکتر کامبیز بهنیا - دکترامیر محمد طباطبایی - جلد اول و دوم

ب-    اصول مهندسی ژئوتکنیک - جلد اول و دوم - نوشته داس - ترجمه شاپور طاحونی

ج-    طراحی  پی های عمیق (شمع ها)،  دستورالعمل شماره QMS-CV-CI-06

مراجع به زبان انگلیسی :

Foundation Analysis And Design

By : Joseph E. Bowles

The McGraw- Hill Companies, Inc.

Geotechnical Engineering Analysis And Evaluation

By : Roy  E. Hunt

The McGraw- Hill  Companies, Inc.

Geotechnical Engineering Analysis And Evaluation

By : Roy  E. Hunt by McGraw - Hill, Inc.

تعاریف

ندارد.

نحوه انجام کار

کلیات

به طور کلی هدف نهایی از انجام آزمایشها و مطالعات مکانیک خاک، استفاده از نتایج مندرج درگزارش خاک شناسی و در نتیجه بررسی نحوه عملکرد پی های متکی بر خاک منطقه و عملیات خاکی مورد نیاز مانند خاکبرداری و ایجاد شیروانی ها و همچنین تهیه اطلاعات برای بخشهای دیگر مانند بخش برق است. مورد مطالعه است. استفاده از اطلاعات موجود در گزارشهای مکانیک خاک غالبا" در موارد زیر صورت می گیرد.

توصیه های عمومی و موارد کلی.

شالوده های سطحی (پی های تکی،  نواری و گسترده با اشکال مستطیلی، دایره ای وغیره).

شالوده های عمیق مانند شمعها.

طرح شیروانی ها.

طرح دیوار های حائل و ابنیه نگهبان.

طرح لایه های روسازی راه با توجه به خصوصیات بستر وتراکم لایه های روسازی.

شالوده های دینامیکی.

منابع تأمین آب، جمع آوری آبهای سطحی و سیستم فاضلاب.

اطلاعات مربوط به بخشهای دیگر مانند بخش برق

پارامترهای زلزله بر اساس آئین نامه مشخص شده در پروژه

توصیه های عمومی و موارد کلی

هر گزارش مکانیک خاک شامل توصیه های عمومی در موارد مختلف است،  به عنوان مثال با توجه به عمق یخبندان، ضخامت خاک نباتی یا خاک دستی می توان حداقل عمق نفوذشالوده های سطحی یا طول بدون تأثیر شمعهای قائم را تعیین نمود،  با توجه به عوامل سولفاته یا سایر عوامل مؤثر در خوردگی بتن می توان به نوع سیمان مصرفی در شالوده ها دست یافت. نتایج حاصل از آزمایشهای خاص مثلا" پدیده روان گرایی  میتواند

در خصوص اعمال تمهیدات لازم در این خصوص حائز اهمیت باشد. اطلاعات موجود از وضعیت عمومی خاک منطقه در تعیین نوع خاک برای استفاده در آیین نامه های بارگذاری زلزله و تعیین ضرایب مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین اطلاعات موجود از سابقه  لرزه خیزی وگسل های احتمالی موجود در منطقه نیز از موارد مهم و لازم برای بررسی هستند. با درنظر گرفتن سطح آبهای زیر زمینی در گمانه ها،  مقادیر پارامترهای برشی خاک  , C وسایر پارامتر های مربوط به عوامل موثر اصلاح می گردند. سایر مسائل عمومی مانند وضعیت پوشش گیاهی یا امکان دسترسی در تهیه دستور العملهای مناسب برای آغاز به کار عملیات اجرایی،  حائز اهمیت بسیار است.

شالوده های سطحی (پی های تکی، نواری، گسترده با اشکال مختلف)

مقدار تنش مجاز خاک در شالوده های سطحی معمولا" وابسته به پارامترهای مختلفی از قبیل پارامترهای برشی وارتجاعی خاک، عرض پی و عمق نفوذ پی در خاک است. معمولا" تنش مجاز خاک برای هر یک از این پی ها با در نظر گرفتن حداقل عمق نفوذ برای عرض های مختلف  فونداسیون تهیه می شود که با توجه به ماهیت خاک متأثر از دو عامل نشست و گسیختگی برشی است. از این رو مقدار تنش مجاز فونداسیون برای عمق مدفون نزدیک به مقدار مفروض در منحنی،  با توجه به حداقل به دست آمده از دو منحنی نشست وگسیختگی برشی،  برآورد می شود.

باید توجه داشت که با افزایش عرض فونداسیون، مقدار تنش مجاز حاصل از رابطه گسیختگی برشی افزایش یافته و مقدار تنش مجاز حاصل از رابطه نشست با در نظر گرفتن میزان نشست مجاز ثابت (مثلا 5/2 سانتی متر برای پی های تکی و نواری در ساختمانهای متعارف)، کاهش    می یابد. لذا مقدار تنش مجاز برای فونداسیون مورد نظر بر اساس حداقل مقداربدست امده از دو رابطه گسیختگی برشی و نشست محاسبه می گردد. لازم به تذکر است که میزان نشست مجاز انواع شالوده ها غالبا توسط کارفرما تعیین گردیده و در غیر این صورت می توان از مراجع معتبر مکانیک خاک استفاده نمود.

غالبا توسط آزمایشگاه یک عدد بعنوان تنش مجاز خاک ذکر می گردد که این عدد با توجه به مقدار حداکثر ابعاد فونداسیون تخمینی که به صورت دستور کار به آزمایشگاه داده شده است، محاسبه می گردد. لذا در صورتی که مقدار تنش مجاز، عدد فوق الذکر در نظر گرفته شود و ابعاد فونداسیون کمتر از مقدار حداکثر مفروض باشد، نشست حاصله کمتر از مقدار مجاز خواهد بود. در صورت نیاز به بهینه سازی ابعاد پی به جای استفاده از عدد تنش مجاز داده شده در گزارش آزمایشگاه، می توان از منحنی مربوط به کنترل گسیختگی برشی و نشست حداکثر مجاز که غالبا ضمیمه گزارشهای مکانیک خاک است، استفاده نمود، توجه به این نکته ضروری است که در صورت نیاز به پی با ابعاد بزرگتر از مقدار حداکثر پیش بینی شده، دیگر نمی توان از عدد تنش مجاز داده شده توسط آزمایشگاه استفاده نمود.

در صورتی که عمق نفوذ پی و یا عرض، یا نسبت طول به عرض آن خارج از محدوده عمل منحنی فوق الذکر باشد،  می توان با استفاده از پارامتر های E, , C و با استفاده از روشهایی مانند ترزاقی،  میرهوف، وسیک، وغیره و باکنترل نشست مجاز وبا در نظر گرفتن ضرایب اطمینان مناسب  ظرفیت باربری پی را محاسبه نمود. با توجه به اینکه با افزایش عرض فونداسیون و گذر از عرض فونداسیون بهینه رابطه کنترل نشست، تعیین کننده است مقدار تنش مجاز کاهش می یابدو در مواردی که با تغییر عرض پی نتوان به مقدار مقاومت مجاز خاک دست یافت،  تغییر در سیستم باربری پی الزامی خواهد بود. (مثلا"افزایش عمق نفوذ پی در خاک با استفاده از پی های نیمه عمیق یا عمیق به جای پی های سطحی).

به عنوان نمونه فرض می شود که منحنی های تنش مجاز خاک صفحه بعد، توسط آزمایشگاه ارائه گردیده و با توجه به مفروضات داده شده به مشاور مکانیک خاک، برای فونداسیون های با ابعاد 1 تا 7 متر و نشست حداکثر 5/2 سانتی متر و عمق نفوذ یک ، دو و چهار متر، مقدار تنش مجاز خاک زیر پی برابر با 3.5 کیلو گرم بر سانتی متر مربع داده شده است، (این مقدار معمولا بر اساس حداقل تنش مجاز حاصله جهت عرض و عمق یک متر پی محاسبه می شود). همانطور که قابل مشاهده است تقریبا از عرض 4.4 متری نشست 2.5 سانتی متری مجاز ، حاکم شده و ظرفیت باربری با نشست کنترل میشود.

همانطور که واضح است Ks  مربوط به هر عرض پی ، حاصل تقسیم ظرفیت باربری به نشست مربوطه برای همان عرض و ظرفیت باربری است. .این موضوع در گزارشات خاکی که فاقد جدول برای Ks است مورد استفاده قرار میگیرد.(در گزارش نمونه داده شده مقدار Ks مشخصا توسط خود مشاور خاک داده شده است که قابل استفاده است.)

در برخی کتب و مراجع در حالتهایی که اطلاعات نشست موجود نیست پیشنهاد میکنند که مقدار 1.2  Qa x برای Ks مورد استفاده قرار گیرد. ناگفته پیداست که این پیشنهاد صرفا یک تخمین اولیه است و برای فونداسیونهای مهم قابل استفاده نیست.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۲۴ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Guidelines of Using Soil Geo-technical Reports Data for Onshore Projects حجم: 312.62 کیلوبایت قیمت: 2500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

هدف

این دستورالعمل نحوه استفاده از گزارشهای آزمایشگاه مکانیک خاک را بیان می دارد که در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

دامنه

این دستور العمل جهت استفاده از گزارشهای آزمایشگاه مکانیک خاک  برای ساختگاه (site  )  پروژه های واقع در خشکی بوده و گزارشهای مکانیک خاک مربوط به لایه های خاک زیر دریا یا بنادر را شامل نمی شود.

مراجع

در تدوین این دستور العمل از مراجع زیر استفاده شده است:

الف-    مکانیک خاک و مهندسی پی - ترجمه دکتر کامبیز بهنیا - دکترامیر محمد طباطبایی - جلد اول و دوم

ب-    اصول مهندسی ژئوتکنیک - جلد اول و دوم - نوشته داس - ترجمه شاپور طاحونی

ج-    طراحی  پی های عمیق (شمع ها)،  دستورالعمل شماره QMS-CV-CI-06

مراجع به زبان انگلیسی :

Foundation Analysis And Design

By : Joseph E. Bowles

The McGraw- Hill Companies, Inc.

Geotechnical Engineering Analysis And Evaluation

By : Roy  E. Hunt

The McGraw- Hill  Companies, Inc.

Geotechnical Engineering Analysis And Evaluation

By : Roy  E. Hunt by McGraw - Hill, Inc.

تعاریف

ندارد.

نحوه انجام کار

کلیات

به طور کلی هدف نهایی از انجام آزمایشها و مطالعات مکانیک خاک، استفاده از نتایج مندرج درگزارش خاک شناسی و در نتیجه بررسی نحوه عملکرد پی های متکی بر خاک منطقه و عملیات خاکی مورد نیاز مانند خاکبرداری و ایجاد شیروانی ها و همچنین تهیه اطلاعات برای بخشهای دیگر مانند بخش برق است. مورد مطالعه است. استفاده از اطلاعات موجود در گزارشهای مکانیک خاک غالبا" در موارد زیر صورت می گیرد.

توصیه های عمومی و موارد کلی.

شالوده های سطحی (پی های تکی،  نواری و گسترده با اشکال مستطیلی، دایره ای وغیره).

شالوده های عمیق مانند شمعها.

طرح شیروانی ها.

طرح دیوار های حائل و ابنیه نگهبان.

طرح لایه های روسازی راه با توجه به خصوصیات بستر وتراکم لایه های روسازی.

شالوده های دینامیکی.

منابع تأمین آب، جمع آوری آبهای سطحی و سیستم فاضلاب.

اطلاعات مربوط به بخشهای دیگر مانند بخش برق

پارامترهای زلزله بر اساس آئین نامه مشخص شده در پروژه

توصیه های عمومی و موارد کلی

هر گزارش مکانیک خاک شامل توصیه های عمومی در موارد مختلف است،  به عنوان مثال با توجه به عمق یخبندان، ضخامت خاک نباتی یا خاک دستی می توان حداقل عمق نفوذشالوده های سطحی یا طول بدون تأثیر شمعهای قائم را تعیین نمود،  با توجه به عوامل سولفاته یا سایر عوامل مؤثر در خوردگی بتن می توان به نوع سیمان مصرفی در شالوده ها دست یافت. نتایج حاصل از آزمایشهای خاص مثلا" پدیده روان گرایی  میتواند

در خصوص اعمال تمهیدات لازم در این خصوص حائز اهمیت باشد. اطلاعات موجود از وضعیت عمومی خاک منطقه در تعیین نوع خاک برای استفاده در آیین نامه های بارگذاری زلزله و تعیین ضرایب مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین اطلاعات موجود از سابقه  لرزه خیزی وگسل های احتمالی موجود در منطقه نیز از موارد مهم و لازم برای بررسی هستند. با درنظر گرفتن سطح آبهای زیر زمینی در گمانه ها،  مقادیر پارامترهای برشی خاک  , C وسایر پارامتر های مربوط به عوامل موثر اصلاح می گردند. سایر مسائل عمومی مانند وضعیت پوشش گیاهی یا امکان دسترسی در تهیه دستور العملهای مناسب برای آغاز به کار عملیات اجرایی،  حائز اهمیت بسیار است.

شالوده های سطحی (پی های تکی، نواری، گسترده با اشکال مختلف)

مقدار تنش مجاز خاک در شالوده های سطحی معمولا" وابسته به پارامترهای مختلفی از قبیل پارامترهای برشی وارتجاعی خاک، عرض پی و عمق نفوذ پی در خاک است. معمولا" تنش مجاز خاک برای هر یک از این پی ها با در نظر گرفتن حداقل عمق نفوذ برای عرض های مختلف  فونداسیون تهیه می شود که با توجه به ماهیت خاک متأثر از دو عامل نشست و گسیختگی برشی است. از این رو مقدار تنش مجاز فونداسیون برای عمق مدفون نزدیک به مقدار مفروض در منحنی،  با توجه به حداقل به دست آمده از دو منحنی نشست وگسیختگی برشی،  برآورد می شود.

باید توجه داشت که با افزایش عرض فونداسیون، مقدار تنش مجاز حاصل از رابطه گسیختگی برشی افزایش یافته و مقدار تنش مجاز حاصل از رابطه نشست با در نظر گرفتن میزان نشست مجاز ثابت (مثلا 5/2 سانتی متر برای پی های تکی و نواری در ساختمانهای متعارف)، کاهش    می یابد. لذا مقدار تنش مجاز برای فونداسیون مورد نظر بر اساس حداقل مقداربدست امده از دو رابطه گسیختگی برشی و نشست محاسبه می گردد. لازم به تذکر است که میزان نشست مجاز انواع شالوده ها غالبا توسط کارفرما تعیین گردیده و در غیر این صورت می توان از مراجع معتبر مکانیک خاک استفاده نمود.

غالبا توسط آزمایشگاه یک عدد بعنوان تنش مجاز خاک ذکر می گردد که این عدد با توجه به مقدار حداکثر ابعاد فونداسیون تخمینی که به صورت دستور کار به آزمایشگاه داده شده است، محاسبه می گردد. لذا در صورتی که مقدار تنش مجاز، عدد فوق الذکر در نظر گرفته شود و ابعاد فونداسیون کمتر از مقدار حداکثر مفروض باشد، نشست حاصله کمتر از مقدار مجاز خواهد بود. در صورت نیاز به بهینه سازی ابعاد پی به جای استفاده از عدد تنش مجاز داده شده در گزارش آزمایشگاه، می توان از منحنی مربوط به کنترل گسیختگی برشی و نشست حداکثر مجاز که غالبا ضمیمه گزارشهای مکانیک خاک است، استفاده نمود، توجه به این نکته ضروری است که در صورت نیاز به پی با ابعاد بزرگتر از مقدار حداکثر پیش بینی شده، دیگر نمی توان از عدد تنش مجاز داده شده توسط آزمایشگاه استفاده نمود.

در صورتی که عمق نفوذ پی و یا عرض، یا نسبت طول به عرض آن خارج از محدوده عمل منحنی فوق الذکر باشد،  می توان با استفاده از پارامتر های E, , C و با استفاده از روشهایی مانند ترزاقی،  میرهوف، وسیک، وغیره و باکنترل نشست مجاز وبا در نظر گرفتن ضرایب اطمینان مناسب  ظرفیت باربری پی را محاسبه نمود. با توجه به اینکه با افزایش عرض فونداسیون و گذر از عرض فونداسیون بهینه رابطه کنترل نشست، تعیین کننده است مقدار تنش مجاز کاهش می یابدو در مواردی که با تغییر عرض پی نتوان به مقدار مقاومت مجاز خاک دست یافت،  تغییر در سیستم باربری پی الزامی خواهد بود. (مثلا"افزایش عمق نفوذ پی در خاک با استفاده از پی های نیمه عمیق یا عمیق به جای پی های سطحی).

به عنوان نمونه فرض می شود که منحنی های تنش مجاز خاک صفحه بعد، توسط آزمایشگاه ارائه گردیده و با توجه به مفروضات داده شده به مشاور مکانیک خاک، برای فونداسیون های با ابعاد 1 تا 7 متر و نشست حداکثر 5/2 سانتی متر و عمق نفوذ یک ، دو و چهار متر، مقدار تنش مجاز خاک زیر پی برابر با 3.5 کیلو گرم بر سانتی متر مربع داده شده است، (این مقدار معمولا بر اساس حداقل تنش مجاز حاصله جهت عرض و عمق یک متر پی محاسبه می شود). همانطور که قابل مشاهده است تقریبا از عرض 4.4 متری نشست 2.5 سانتی متری مجاز ، حاکم شده و ظرفیت باربری با نشست کنترل میشود.

همانطور که واضح است Ks  مربوط به هر عرض پی ، حاصل تقسیم ظرفیت باربری به نشست مربوطه برای همان عرض و ظرفیت باربری است. .این موضوع در گزارشات خاکی که فاقد جدول برای Ks است مورد استفاده قرار میگیرد.(در گزارش نمونه داده شده مقدار Ks مشخصا توسط خود مشاور خاک داده شده است که قابل استفاده است.)

در برخی کتب و مراجع در حالتهایی که اطلاعات نشست موجود نیست پیشنهاد میکنند که مقدار 1.2  Qa x برای Ks مورد استفاده قرار گیرد. ناگفته پیداست که این پیشنهاد صرفا یک تخمین اولیه است و برای فونداسیونهای مهم قابل استفاده نیست.

شکل-1: نمونه نمودار فشار مجازخاک ، نشست و مدول باربری خاک Ks ، ارائه شده توسط مشاور خاک برای پی مربع شکل

برای انجام محاسبات جهت بارهای آنی مانند باد و زلزله، می توان تنشهای مجاز را به میزان 33% اضافه نمود،البته باید توجه نمود که این افزایش ظرفیت با توجه به آئین نامه مورد استفاده (مانند UBC97) مجاز باشد.برای بعضی خاکها که پتانسیل روانگرایی دارند نه تنها این افزایش ظرفیت وجود ندارد بلکه بحث کاهش ظرفیت باربری نیز مطرح است. همچنین کنترل واژگونی و لغزش از جمله موارد لازم در محاسبات شالوده های سطحی هستند. در صورتی که  خاکها در عمق از چند لایه تشکیل شده باشند،  برای تعیین ظرفیت باربری مجاز پی از نتایج آزمایشگاه،می توان از مقادیر میانگین , , C با روشهای میانگین گیری معمول در کتب مکانیک خاک برای این منظوربهره جست.

همان طور که قبلا گفته شد، در خصوص منحنی های تنش مجاز خاک زیر پی (ظرفیت باربری فونداسیون) همواره این مشکل وجود دارد که ممکن است منحنی داده شده برای شرایط خاص از نظر عرض پی، میزان نشست مجاز یا عمق نفوذ فونداسیون، با پی تخمین زده شده در حالت عملی اختلاف داشته باشد. به عنوان مثال فرض می شود که یک منحنی برای تعیین ظرفیت باربری یک پی مستطیلی به عرض 2 تا 4 متر و برای عمق نفوذ 1m و نشست مجاز 5/2 سانتی متر ارائه گردیده است، در حین طراحی نیاز به افزایش عمق نفوذ فونداسیون تا 2/1 متر وافزایش عرض پی تا 5متر پیش می آید، حال مطلوب است محاسبه ظرفیت باربری مجاز فونداسیون مورد نظر برای خاک با مشخصات زیر:

شالوده های عمیق مانند شمعها

در ارتباط با پی های عمیق مانند شمعها،  در صورتی که آزمایشگاه مکانیک خاک اقدام به ارائه نمودار ظرفیت باربری شمع کرده باشد با توجه به باروارده بر هر شمع (با توجه به ضرایب راندمان گروه شمعها) می توان عمق و قطر مناسب برای شمع را از منحنی مربوطه استخراج نمود. در صورتی که آزمایشگاه منحنی مربوطه را ارائه نداده  باشد با استفاده از پروفیل قائم خاک در محل شمع مربوطه واستفاده از پارامتر های ارائه شده برای هر لایه و ضخامت  لایه ها،  می توان با توجه به دستور العمل  ارائه شده جهت محاسبه و طراحی شمعهای قائم تحت بارهای عمودی و جانبی،  اقدام به محاسبه ظرفیت باربری شمعها نمود.

برای چک ظرفیت برشی شمعها میبایست با مشخص نمودن تغییر مکان حداکثر نوک شمع مطابق آئین نامه پروژه از مشاور خاک ظرفیت نهایی بار جانبی شمعهای مختلف را استعلام نمود. همچنین ظرفیت باربری شمع در کشش نیز میبایست از سمت مشاور خاک مشخص گردد.

با توجه به اینکه شمعها غالبا" در زمینهای سست و کم مقاومت مورد استفاده قرار می گیرند در صورت وجود لایه های چسبنده اشباع،  برای محاسبه ظرفیت باربری شمعها لازم است بار مجاز در دو حالت: الف-زهکشی نشده تحکیم نیافته (UU) برای بار های حین احداث ب- زهکشی شده تحکیم یافته (CD) برای بارهای بهره برداری، کنترل گردند. برای مقایسه ظرفیت باربری مجاز شمع  با بار های وارده از بارهای بدون ضریب استفاده می گردد و برای اطمینان می توان ظرفیت باربری نهایی  شمع را نیز با بارهای ضریب دار مقایسه نمود.

در محاسبه شمع ها رعایت نکات و مسائل اجرایی در حین طرح مانند روشهای حفاری ، آرماتور بندی، بتن ریزی وغیره  از مسائل بسیار اساسی است که لازم است مد نظر قرار گیرند.

طرح شیروانی ها

در طرح شیروانی ها،  پارامتر های مؤثر همان مقادیر ,  , C  و وضعیت آبهای زیر زمینی است، بدین منظور مقادیر پارامتر های نامبرده از گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک استخراج   می گردند. در صورتی که لایه خاک شیروانی مورد نظر به صورت همگن باشد، می توان از روش نمودارهای کوزین (1978) برای تعیین  شیب پایداری شیروانی با توجه به ضریب اطمینان مورد نظر استفاده نمود. در صورتی که خاک از لایه های متفاوت تشکیل شده باشد به عنوان یک روش تقریبی می توان با میانگین گیری از مقادیر ,  , C با استفاده از روشهای ذکر شده از مراجع مکانیک خاک، محاسبات را به همان روش کوزین انجام داد و یا با انجام محاسبات دقیق تر از روشهای دیگری مانند روش تیلور و... استفاده نمود. البته واضح است که برای طراحی بهینه شیب شیروانی بهترین روش استفاده از نرم افزارهای تخصصی اجزاء  محدود (و تفاوت محدود) خاک مانند Flac / Plaxis  است. در صورتی که ارتفاع مورد نیاز شیروانی بیش از مقادیر متعارف یعنی حدود 5 تا 6 متر باشد،  ایجاد شیروانی پلکانی و استفاده از برم ضروری است. در مواردی که به دلیل شیب شیروانی، سطح اشغال شده فضای مورد نیاز را اشغال نماید لازم است تا از ابنیه نگهبان مانند دیوارهای حائل برای افزایش سطح مفید استفاده گردد که ملزومات این طرح در  QMS-CV-CI-11این راهنما قید گردیده  است.

طرح دیوارهای حائل و ابنیه نگهبان

طراحی دیوارهای حائل و ابنیه نگهبان براساس فشارهای جانبی خاک ایجاد شده در پشت دیوار صورت می پذیرد. در صورتی که دیوار حائل برای نگهداری یک ترانشه طبیعی احداث شود،  پارامتر های مورد نیاز خاک پشت دیوار براساس مشخصات خاک طبیعی محل و لایه بندی و عمق آب زیر زمینی درموقعیت مربوطه مورد استفاده قرار می گیرند. ولی در صورتی که برای نگهداری،  یک خاکریز مصنوعی احداث گردد از مشخصات مصالح منتخب ریخته شده پشت دیوار در حالت تراکم مربوطه استفاده  می گردد. پس از محاسبه مقادیر ضرایب فشار محرک و مقاوم خاک برای هر یک از لایه ها، لازم است حداکثر تنش ایجاد شده زیر فونداسیون دیوار و همچنین کنترل واژگونی و لغزش دیوار  انجام شده ،  پس از آن طراحی سازه ای دیوار انجام شود. در خصوص دیوارهایی که با توجه به درجه اهمیت لازم است تاپایداری آنها در حین وقوع زلزله حفظ شود مقادیر  , C برای حالات مختلف طبق روش دینامیکی محاسبه شده در QMS-CV-CI-34 این راهنما مورد استفاده قرارگرفته  و مقادیر ضرایب رانش خاک طبق روابط موجود برای حالات دینامیکی وزلزله محاسبه شوند. قابل توجه است که در این حالت مقادیر تنشهای مجاز را می توان 33% افزایش داده و یا ضرایب بار را به همین مقدار کاهش داد. در صورتی که دیوار های حائل طبق طرح اولیه از انواع خاص مانند دیوارهای خاک مسلح یا SHEET PILE باشند، لازم است محاسبات ژئوتکنیک و سازه ای آنها طبق دستورالعمل های مربوط به خود صورت پذیرد.

در صورت وجود آبهای زیر زمینی طبق پروفیل خاک یا شرایط زهکشی مربوط به پشت دیوار، می باید از زهکشی شنی به ضخامت و ارتفاع مناسب در پشت دیوار،  همراه با لوله های تخلیه آب در دیوار استفاده گردد، در غیر این صورت لازم است اثرات فشار هیدرواستاتیک آب پشت دیوار نیز در محاسبات ژئوتکنیک و سازه ای تأثیر داده شود.

در طراحی فونداسیون دیوارهای حائل با توجه به خصوصیات خاک بستر فونداسیون، طراحی براساس موارد ذکر شده در خصوص شالوده های سطحی یا شالوده های عمیق صورت می پذیرد.

طرح لایه های روسازی راه با توجه به خصوصیات بستر و تراکم لایه های روسازی راه

در طرح لایه های روسازی راه،  غالبا" برای خصوصیات بستر و لایه های روسازی از نتایج آزمایشهای CBR و آزمایشهای تراکم استفاده می گردد. استفاده از نتایج آزمایشهای CBR برای تعیین مقاومت بستر و احیانا" لزوم تقویت بستر روسازی به روشهای مختلف مثلا" استفاده از سیمان، آهک، قیر و... طبق روشهای متعارف عملیات روسازی صورت می پذیرد. برای طرح لایه های روسازی نتایج آزمایشهای تراکم، دانه بندی، حدود خمیری ودر صورت لزوم CBR انجام شده برروی نمونه های به دست آمده از موقعیت معادن مصالح، مورد استفاده قرار می گیرد. در خصوص لایه های روسازی نیز با توجه به طول عمر مفید راه وترافیک پیش بینی شده در صورتی که خصوصیات ونتایج آزمایشهای مصالح معدن یا معادن جوابگوی مقاومت مورد نیاز نباشد،  می توان خاک مورد استفاده را به روشهای معمول تقویت کرده  و ضخامت رویه های آسفالتی یا بتنی را افزایش داد. در خصوص آزمایشهای تراکم، لازم است که نحوه مناسب انجام آزمایش (استاندارد یا اصلاح شده) با توجه به خصوصیات طرح قبلا" برای آزمایشگاه مکانیک خاک تعیین شده باشد.

شالوده های دینامیکی

برای طراحی شالوده های دینامیکی،  پارامترهای مورد نیاز همان پارامترهای دینامیکی خاک هستند، در صورتی که مقادیر این پارامتر ها  توسط آزمایشگاه مکانیک خاک ارائه شده باشد،  می توان مستقیما" از آنها استفاده نمود و در غیر این صورت لازم است این مقادیر به طور دستی محاسبه شوند. برای این منظورمقدار dyn = stat - 2  و Edyn = 3 Estat  (بصورت کاملا تخمینی) در نظر گرفته می شود، محاسبه مدول برشی خاک را می توان با استفاده از روابط متعارف محاسبه نمود. ثابت  فنر در امتداد های قائم، افقی و پیچشی  نیز طبق روابط موجود مانند روابط ارائه شده توسط بارکان محاسبه می گردند.

برای محاسبه مقادیر ضریب فشار یکنواخت خاک از نتایج آزمایشهای بارگذاری صفحه استفاده می شود و با ترسیم منحنی فشار در برابر نشست الاستیک صفحه، می توان مقدار ضریب فشار یکنواخت خاک را محاسبه نمود. مقدار ضریب برشی یکنواخت خاک نیز با توجه به ضریب فشار یکنواخت قابل محاسبه است.

منابع تأمین آب، جمع آوری آبهای سطحی و سیستم فاضلاب

در صورتی که تأمین آب مصرفی ساختگاه (site ) از طریق چاهها صورت می گیرد،  برای تعیین موقعیت چاهها وفواصل آنها از نتایج آزمایش پمپاژ و نفوذ پذیری لایه های خاک در عمق زیر سطح آبهای زیر زمینی استفاده می گردد. حداقل عمق چاهها نیز تابعی از عمق آبهای زیرزمینی و خواص آن است.  در بسیاری از موارد در عمق چا هها یا گمانه های حفر شده،  به لایه هایی از آبهای زیر زمینی با خواص مختلف بر خورد می شود،  مثلا" لایه ای دارای آب شور غیر قابل مصرف و لایه ای دارای آب شیرین قابل استفاده است. از این رو خصوصیات  آب  این چاهها و خواص مورد نیاز آب مصرفی  از عوامل مهم تعیین کننده عمق چاههای آب مصرفی می باشد.  شرایط زهکشی تحت الارضی در تعیین موقعیت چاهها هم  از نظر دبی و هم از نظر مسائل آلودگی و میکروبی  مهم است، مثلا" در شرایطی که واحد آلوده کننده آبهای زیر زمینی در مجاورت ساختگاه (site ) موجود بوده و شرایط زهکشی تحت الارضی از این واحد به سمت موقعیت مورد نظر باشد،  بررسی شرایط آلاینده و نمونه های آب مربوطه بسیار مهم است. پارامترهای به دست آمده از آزمایشهای نفوذ پذیری و آزمایش پمپاژ در تعیین دبی، تعداد چاهها و فواصل آنها مورد استفاده واقع می شوند.

در خصوص جمع آوری آبهای سطحی، نفوذ پذیری لایه های سطحی  حائز اهمیت بسیار  است. در صورتی که نفوذپذیری این لایه حاکم باشد،  امکان جذب آبهای سطحی در خاک وجود ندارد و لازم است اضافه میزان بارندگی به وسیله شبکه مناسب به محل دفع منتقل گردد. نوع پوشش گیاهی موجود و همین طور سطح اشغال شده به وسیله بناها و خیابانها و همین طور سابقه و رژیم هیدرولوژیک منطقه نیز از جمله مواردی هستند که در تعیین میزان روان آب سطحی و قابلیت نفوذ خاک موثرمی باشند.

در صورتی که دفع فاضلاب از طریق چاههای جذبی صورت پذیرد، نفوذ پذیری لایه های موجود در عمق چاههای جذبی بسیار مهم است و در صورت پایین بودن این میزان استفاده از سایر سیستم های فاضلاب مانند تانک سپتیک، یا احداث شبکه های انتقال،  اجتناب ناپذیراست. در صورت عبور شبکه فاضلاب از زیر یا حاشیه فونداسیون ها لازم است عمق مناسبی برای عدم تأثیر تنشهای ناشی از سربار انتخاب شود در غیر این صورت می باید تأثیر تنشهای ناشی از بار پی ها را در عمق شبکه فاضلاب بر روی سازه آنها ملحوظ داشت.

اطلاعات مربوط به دیگر بخشها

نتایج مورد نیاز در گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک همچنین شامل مواردی است که عموما مربوط به بخش برق میگردد ازجمله:

ارائه ضرایب هدایت حرارتی و دمای خاک در عمق مورد نیاز برای کابلهای داخل ترنچها

ارائه ضرایب هدایت الکتریکی خاک در موقعیت های مختلف سایت و اعماق متفاوت برای محاسبات حفاظت کاتودیک و ...


 برچسب ها: 

Guidelines of Using Soil Geotechnical Reports Data for Onshore Projects

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی

گزارش مکانیک خاک

آزمایش مکانیک خاک

آزمایش های مکانیک خاک

خرید گزارش مکانیک خاک

فروش گزارش مکانیک خاک

گزارش مکانیک خاک پروژه

خرید آزمایش مکانیک خاک

فروش آزمایش مکانیک خاک

گزارش آزمایش مکانیک خاک

دانلود گزارش مکانیک خاک

دریافت گزارش مکانیک خاک

دانلود آزمایش مکانیک خاک

دریافت آزمایش مکانیک خاک

خرید آزمایش های مکانیک خاک

فروش آزمایش های مکانیک خاک

گزارش آزمایش های مکانیک خاک

خرید گزارش مکانیک خاک پروژه

فروش گزارش مکانیک خاک پروژه

دستور العمل گزارش مکانیک خاک

خرید گزارش آزمایش مکانیک خاک

دانلود آزمایش های مکانیک خاک

دریافت آزمایش های مکانیک خاک

فروش گزارش آزمایش مکانیک خاک

دانلود گزارش مکانیک خاک پروژه

دریافت گزارش مکانیک خاک پروژه

دانلود گزارش آزمایش مکانیک خاک

دریافت گزارش آزمایش مکانیک خاک

خرید گزارش آزمایش های مکانیک خاک

فروش گزارش آزمایش های مکانیک خاک

خرید دستور العمل گزارش مکانیک خاک

فروش دستور العمل گزارش مکانیک خاک

دانلود گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دریافت گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دانلود دستور العمل گزارش مکانیک خاک

دریافت دستور العمل گزارش مکانیک خاک

نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

خرید نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

فروش نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

دانلود نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

دریافت نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دستور العمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

خرید دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

خرید نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

فروش دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

فروش نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

خرید دستور العمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

فروش دستور العمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

دانلود دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

دانلود نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دریافت دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

دریافت نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دانلود دستور العمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

دریافت دستور العمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش مکانیک خاک

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دستور العمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

خرید دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

فروش دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

خرید دستور العمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

فروش دستور العمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دانلود دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دریافت دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دانلود دستور العمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

دریافت دستور العمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارش آزمایش های مکانیک خاک

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019