مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): اصول طراحی سیستم زه کشی DRAINAGE DESIGN CRITERIA

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی مشخصات پروژه از جنبه های مختلف اشاره شده و پیمانکاران می بایست بر اساس آنها پروژه را اجرا نمایند. تمامی مسائل و الزامات طراحی، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی تجهیزاتی که می بایست توسط پیمانکاران تأمین شوند... تماماً در SPEC های مختلف ذکر شده و مبنای اجرای پروژه خواهند بود.

فایلی که توسط دیتاسرا ارائه شده نمونه ای از SPEC های مورد استفاده در یکی از پروژه های بزرگ می باشد که امیدواریم مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 10

Part of SPEC:


DEFINITION OF DRAINAGE SYSTEM

Drainage systems shall be in accordance with project document ... ‘Effluent Treatment & Drainage Philosophy’.  For detailed description of drainage systems see

...  Sewers and Drainage Specification section 9.1 to 9.8 inclusive.

Design Storm Criteria (Qr)

The storm water design flows shall be determined using the Rational Method with the 100 year return period in accordance with ... Sewers and Drainage Specification section 11.1

Fire Fighting/Cooling Water (Qf)

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 11.2 for details of fire fighting flows.

Process Water (Qp)

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 11.3 for details of process flows.

Sanitary Water

Refer to ... Process Design Basis for Unit 129 Waste Effluents Disposal section 8.1.1 for details of sanitary flows.

Peripheral Rain Water Ditches

The clean water will be collected by use of sloping finished ground surface and side ditches which connect to roadside ditches. The minimum slope of the finished grade shall be 1 in 333

Storm water runoff from the roads shall discharge over the edge into the ditches

The roadside ditches will discharge direct to the sea.  Inverted siphons shall be provided at all road crossings.

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 11.7 for ditch design and dimensions

Open Drainage System

Paved Catchment

All process units will be paved with concrete and where necessary have a perimeter kerb constructed, refer to Project Specification ... “Specification for Roads and Paving, section 10. The paving will collect storm water and waste firewater flows which will enter the sewer system via area catch basins.

The catchbasins for each Unit shall be connected by gravity drains and shall generally be connected to either the Accidentally Contaminated system or the Non Contaminated in accordance with the P&IDs.

Bunded Areas

The storm water within the bunded areas shall be collected, and discharged by means of a valved outlet (normally closed) located outside the bund.  Discharge shall be connected to the appropriate system in accordance with the P&IDs.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۲ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: DRAINAGE DESIGN CRITERIA حجم: 18.03 کیلوبایت قیمت: 2500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

تعریف سیستم تخلیه

سیستم های زهکشی باید مطابق با سند پروژه ... "درمان فاضلاب و فلسفه زهکشی". برای شرح مفصلی از سیستم های زهکشی ببینید

... بخش های فاضلاب و زهکشی بخش 9.1 تا 9.8 شامل.

معیارهای طوفان طراحی (Qr)

جریان های تصفیه آب طوفان باید با استفاده از روش ریاضی با دوره بازگشت 100 سال مطابق با ... فصل 11 و 1 فاضلاب و تخلیه مشخصات

آتش نشانی / آب خنک کننده (Qf)

به ... فاضلاب و زهکشی مشخصات بخش 11.2 برای جزئیات بیشتر جریان آتش نشانی مراجعه کنید.

آب فرآیند (Qp)

برای اطلاعات بیشتر در مورد جریانهای فرآیند، به فصل ... مشخصات فاضلاب و فاضلاب مراجعه کنید .

آب بهداشتی

برای ... جزئیات جریان های بهداشتی، قسمت 8.1.1 تخلیه زباله های زباله را مراجعه کنید .

رطوبت آب باران محیطی

آب تمیز با استفاده از سطوح سطح شیب دار و رگه های جانبی که به جاده های کنار جاده متصل می شوند، جمع آوری می شود. حداقل شیب درجه تکمیل شده باید 1 در 333 باشد

رواناب آبی طوفان از جاده ها باید از طریق لبه به رگه ها تخلیه شود

جاده های کنار جاده به طور مستقیم به دریا تخلیه می شود. سیفون های معکوس باید در تمام جاده ها عبور کنند.

به ... بخش 11.7 فاضلاب و فاضلاب برای طراحی و ابعاد خلأ مراجعه کنید

سیستم زهکشی باز

بستن پوشش

تمام واحدهای فرآوری شده با بتن مسلح شده و در صورت لزوم حاشیه های محیطی ساخته شده است ، به مشخصات پروژه مراجعه ... " مشخصات برای جاده ها و سنگ فرش ، بخش 10 . سنگ فرش ها آبهای طوفانی را جمع آوری می کنند و جریان های جریان آتش سوزی را که از طریق حوضچه های تحت پوشش منطقه وارد سیستم فاضلاب می شوند، جمع آوری می کنند.

catchbasins برای هر واحد باید توسط تخلیه گرانشی متصل شود و به طور کلی باید به سیستم تصادفی آلوده یا غیر آلوده شده مطابق با P & ID ها متصل شود.

مناطق بسته بندی شده

آبهای طوفانی درون مناطق بسته شده باید جمع آوری و تخلیه شوند و به وسیله یک خروجی دریچه (به طور معمول بسته) در خارج از باند قرار گیرد. تخلیه باید مطابق با P & ID ها به سیستم مناسب متصل شود.

باز کردن مانکن های تخلیه

فاصله دیافراگم باید مطابق با ... فصل 11/8 مشخصات فاضلاب و زهکشی باشد

عمق نصب و راه اندازی فاضلاب

حداقل عمق نصب لوله های فاضلاب باید مطابق با ... فصل 11/11 فاضلاب و فاضلاب مشخصات

حداقل قطر، سرعت، گرادیان و ظرفیت لوله

حداقل قطر، شیب سرعت و ظرفیت لوله برای لوله باید مطابق با

... بخش فاضلاب و زهکشی بخش 11.6

سیستم زهکشی بسته

شرح سیستم

برای توصیف سیستم تخلیه بسته، به فصل ... مشخصات فاضلاب و زهکشی بخش 9.5 مراجعه کنید

مسیریابی سیستم

تغییر جهت در این سیستم با استفاده از 450 آرنج، شاخه و تمیز انجام می شود.

تغییرات قطر لوله با استفاده از گیرنده های غیر اکسیژن (سطح افقی) انجام می شود.

عمق نصب و راه اندازی فاضلاب

حداقل عمق نصب لوله های فاضلاب باید مطابق با ... فصل 11/11 فاضلاب و فاضلاب مشخصات

حداقل قطر، سرعت، گرادیان و ظرفیت لوله

حداقل قطر، شیب سرعت و ظرفیت لوله برای لوله باید مطابق با

... بخش فاضلاب و زهکشی بخش 11.6

سیستم فاضلاب خانگی

شرح سیستم

برای توصیف سیستم فاضلاب خانگی، به بخش ... فاضلاب و فاضلاب مشخصات 9.6 مراجعه کنید .

اساس سیستم اندازه گیری

مراجعه به ... طراحی پایه فرآیند واحد 129 دفع زباله های فاضلاب، بخش   8.1.1 برای توصیف سیستم فاضلاب داخلی.

حداقل قطر، سرعت، گرادیان و ظرفیت لوله

حداقل قطر، شیب سرعت و ظرفیت لوله برای لوله باید مطابق با

... بخش فاضلاب و زهکشی بخش 11.6

منهول های سیستم فاضلاب خانگی

تمام سوراخ ها در این سیستم باید با دو جلد مهر و موم شده باشد.

فاصله دیافراگم باید مطابق ... بخش فاضلاب و فاضلاب مشخص شود   11.8

عمق نصب و راه اندازی فاضلاب

حداقل عمق نصب لوله های فاضلاب باید مطابق با ... فصل 11/11 فاضلاب و فاضلاب مشخصات

سیستم تخلیه شیمیایی

شرح سیستم

برای توصیف سیستم فاضلاب شیمیایی به بخش ... فاضلاب و فاضلاب مشخصات 9.5 مراجعه کنید .

حداقل گرادیان

حداقل قطر، شیب سرعت و ظرفیت لوله برای لوله باید مطابق با

... بخش فاضلاب و زهکشی بخش 11.6

عمق نصب و راه اندازی فاضلاب

حداقل عمق نصب لوله های فاضلاب باید مطابق با ... فصل 11/11 فاضلاب و فاضلاب مشخصات

تخلیه تجهیزات خاص یا مناطق

تخلیه محل ذخیره سازی سولفور

برای شرح زهکشی در منطقه ذخیره سازی گوگرد به ... فاضلاب و زهکشی مشخصات بخش 10.5 مراجعه کنید.

زهکشی آزمایشگاهی

فاضلاب آزمایشگاهی و آب شستشو باید به تخلیه شیمیایی تخلیه شود. تخلیه شیمیایی باید در بسته خنثی سازی مورد استفاده قرار گیرد، برای جزئیات بسته بندی خنثی کردن به سند پروژه مراجعه شود ... واحد 129: پایه طراحی فرآیند دفع پسماندهای زباله

تمام مواد باید برای پساب مناسب باشند و اقدامات حفاظتی باید در صورت لزوم انجام شود.

 ترانسفورماتور خلیج

برای شرح زهکشی به خلیج ترانسفورماتور به ... فاضلاب و زهکشی مشخصات بخش 10.1 مراجعه کنید.

باند تانک

برای شرح زهکشی به خاکریزهای مخزن به ... فاضلاب و زهکشی مشخصات بخش 10.2 مراجعه کنید.

پایین آمدن بویلر

به شرح زیر ... بخش فاضلاب و زهکشی بخش 10.4 برای توصیف زهکشی به ضربه دیگ بخار.

سیستم های خنک کننده و خنک کننده

به شرح زیر ... بخش فاضلاب و زهکشی بخش 9.7 برای شرح زهکشی به سیستم های آب شور و خنک کننده.

مواد لوله های تخلیه

به جزئیات مربوط به مواد لوله مراجعه کنید ... بخش 12.2 فاضلاب و زهکشی مشخصات.

مواد لوله برای سیستم های زهکشی شیمیایی باید برای اطمینان از انتقال ایمن از پساب از منبع به خروج منتقل شود و باید به طور کامل از غلظت، ترکیب و درجه حرارت خروجی آن اطمینان یابد.

منافذ و منافذ

در هر تغییری در قطر، جهت و شیب لوله، باید در نظر گرفته شود. حداکثر فاصله، خروج آب و مهر و موم آب باید مطابق با ... فاضلاب و مشخصات زهکشی بخش 11.8. چاه ها باید از اندازه و پیکربندی باشند که اجازه دسترسی آسان برای فعالیت های تمیز کردن و نگهداری را می دهد. احداث چاه باید مطابق با ... فاضلاب و تخلیه مشخصات بخش 13.

از آنجا که این لوله های خروجی آزاد هستند، آنها باید حداقل 3 متر از سطح زمین را خاتمه دهند. لوله های تخلیه باید به مکان های خنک کننده محرمانه منتقل شوند و باید حداقل به میزان 1 در 200 بایستند.

CATCHBASINS

به ... فاضلاب و زهکشی مشخصات بخش 11.9 برای جزئیات catchbasins مراجعه کنید.DEFINITION OF DRAINAGE SYSTEM

Drainage systems shall be in accordance with project document ... ‘Effluent Treatment & Drainage Philosophy’.  For detailed description of drainage systems see

...  Sewers and Drainage Specification section 9.1 to 9.8 inclusive.

Design Storm Criteria (Qr)

The storm water design flows shall be determined using the Rational Method with the 100 year return period in accordance with ... Sewers and Drainage Specification section 11.1

Fire Fighting/Cooling Water (Qf)

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 11.2 for details of fire fighting flows.

Process Water (Qp)

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 11.3 for details of process flows.

Sanitary Water

Refer to ... Process Design Basis for Unit 129 Waste Effluents Disposal section 8.1.1 for details of sanitary flows.

Peripheral Rain Water Ditches

The clean water will be collected by use of sloping finished ground surface and side ditches which connect to roadside ditches. The minimum slope of the finished grade shall be 1 in 333

Storm water runoff from the roads shall discharge over the edge into the ditches

The roadside ditches will discharge direct to the sea.  Inverted siphons shall be provided at all road crossings.

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 11.7 for ditch design and dimensions

Open Drainage System

Paved Catchment

All process units will be paved with concrete and where necessary have a perimeter kerb constructed, refer to Project Specification ... “Specification for Roads and Paving, section 10. The paving will collect storm water and waste firewater flows which will enter the sewer system via area catch basins.

The catchbasins for each Unit shall be connected by gravity drains and shall generally be connected to either the Accidentally Contaminated system or the Non Contaminated in accordance with the P&IDs.

Bunded Areas

The storm water within the bunded areas shall be collected, and discharged by means of a valved outlet (normally closed) located outside the bund.  Discharge shall be connected to the appropriate system in accordance with the P&IDs.

Open Drain Manholes

The manhole spacing shall be in accordance with ... Sewers and Drainage Specification section 11.8

Sewer Installation Depths

The minimum depth of installation of sewerage pipes shall be in accordance with ... Sewers and Drainage Specification section 11.11

Minimum Diameters, Velocities, Gradients and Pipe Capacities

The minimum diameter, velocities gradients and pipe capacities for pipes shall be in accordance with

... Sewers and Drainage Specification section 11.6

Closed Drainage System

System Description

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 9.5 for description of the closed drain system

Routing of System

Changes of direction in this system are effected by the use of 450 elbows, branches and cleanouts.

Changes in pipe diameter are effected by use of eccentric reducers (level soffits).

Sewer Installation Depths

The minimum depth of installation of sewerage pipes shall be in accordance with ... Sewers and Drainage Specification section 11.11

Minimum Diameters, Velocities, Gradients and Pipe Capacities

The minimum diameter, velocities gradients and pipe capacities for pipes shall be in accordance with

... Sewers and Drainage Specification section 11.6

Domestic Sewer System

System Description

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 9.6 for description of the domestic sewer system.

Basis for System Sizing

Refer to ... Process Design Basis for Unit 129 Waste Effluents Disposal, section 8.1.1 for description of the domestic sewer system.

Minimum Diameters, Velocities, Gradients and Pipe Capacities

The minimum diameter, velocities gradients and pipe capacities for pipes shall be in accordance with

... Sewers and Drainage Specification section 11.6

Domestic Sewer System Manholes

All manholes in this system shall be benched with double sealed covers.

The manhole spacing shall be in accordance with ... Sewers and Drainage Specification section 11.8.

Sewer Installation Depths

The minimum depth of installation of sewerage pipes shall be in accordance with ... Sewers and Drainage Specification section 11.11

Chemical Drainage System

System Description

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 9.5 for description of the chemical sewer system.

Minimum Gradients

The minimum diameter, velocities gradients and pipe capacities for pipes shall be in accordance with

... Sewers and Drainage Specification section 11.6

Sewer Installation Depths

The minimum depth of installation of sewerage pipes shall be in accordance with ... Sewers and Drainage Specification section 11.11

DRAINAGE OF SPECIFIC EQUIPMENT OR AREAS

Sulphur Storage Area Drainage

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 10.5 for description of the drainage in the Sulphur Storage area.

Laboratory Drainage

Laboratory waste water, and washdown water shall drain to the chemical drain.  The chemical drain shall be treated at the neutralization package, for details of the neutralization package refer to project document ...  ‘Unit 129: Waste Effluents Disposal Process Design Basis’

All materials must be suitable for the effluent and protective measures must be taken where required.

Transformer Bays

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 10.1 for description of the drainage to transformer bays.

Tank Bunds

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 10.2 for description of the drainage to tank bunds.

Boiler Blown Down

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 10.4 for description of the drainage to boiler blow down.

Brine and Cooling Systems

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 9.7 for description of the drainage to brine and cooling water systems.

DRAINAGE PIPE MATERIALS

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 12.2 for details of pipe materials.

The pipe material for the chemical drainage systems shall be selected to ensure safe conveyance of the effluent from the source to the outfall, and shall take full account of the concentration, composition and temperature of the effluent.

MANHOLES VENT AND COVERS

Manholes shall be provided at all changes in pipe diameter, direction and gradient.  The maximum spacing, venting and water seals shall be in accordance with ... Sewers and Drainage Specification section 11.8.  Manholes shall be of a size and configuration that allows easy access for cleaning and maintenance activities.  Manhole construction shall be in accordance with ... Sewers and Drainage Specification section 13.

Where these vent pipes are free standing they shall terminate a minimum of 3 metres above ground level. The vent pipes shall be routed to safe termination locations and shall slope back to the manholes at not less than 1 in 200.

CATCHBASINS

Refer to ... Sewers and Drainage Specification section 11.9 for details of catchbasins.


فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019