مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): مشخصات جاده ها و پیاده رو ها SPECIFICATION FOR ROADS AND PAVING

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی مشخصات پروژه از جنبه های مختلف اشاره شده و پیمانکاران می بایست بر اساس آنها پروژه را اجرا نمایند. تمامی مسائل و الزامات طراحی، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی تجهیزاتی که می بایست توسط پیمانکاران تأمین شوند... تماماً در SPEC های مختلف ذکر شده و مبنای اجرای پروژه خواهند بود.

فایلی که توسط دیتاسرا ارائه شده نمونه ای از SPEC های مورد استفاده در یکی از پروژه های بزرگ می باشد که امیدواریم مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 24

Part of SPEC:


roads, tracks and car park areas

Roads shall be defined as follows:

Main access roads are accessed from road(s) outside the Plant to the first main road inside the Plant. They are controlled by the gate house(s);

Roads type I (Main roads in Plant) are the roads surrounding the various units used for the general traffic;

Roads type II (Secondary roads in Plant) are all other roads such as access     to unit(s), secondary roads;

Tracks shall be reserved for the access to the flare(s) and the burn pit;

Patrol road shall be inside the Plant, near the external security fence; it may     be omitted if an existing road, located near the fence may be used for this purpose.

Type of Roads

All roads shall be of flexible type consisting of :

a sub-base course laid on the subgrade;

a road base course;

surfacing divided into:

a surfacing base course;

a wearing course.

Surfacing courses shall be asphaltic type.

Tracks and patrol road shall be constructed with compacted gravel material without bituminous surfacing.

Construction of car parks areas shall be the same as adjoining roads.

Description of Roads, Tracks and Car Parks Areas

Layout and Levels

The layout and types of roads, tracks and car parks areas shall be indicated on the Project drawings.

The elevation at the centre line of roads shall be 300 mm above the high point of paving and 400 mm above the general earthworks platform levels, except where shown otherwise on the road layout drawings.

Roads and Tracks Intersections

All road and track intersections shall be horizontal.

The minimum radii of edge of paving or surfacing for 90° intersections shall be as     follows:

Roads                 20 m     for roads 10 m wide.

15 m    for roads 8 m wide.

8 m    for roads 6 m wide.

Tracks / Patrol road         6 m.

Crossroads shall be designed taking into account:

The right of way on each of the roads.

The extent of visibility.

The crossing of exceptionally long vehicles and emergency vehicles.

The minimum turning radius of emergency vehicles.

Transverse Slopes

Roads shall be provided with a crown at the centre line. Tracks and patrol roads shall be provided with one slope. Transverse slope shall be a minimum of 2.0 percent.

Longitudinal Slope

The maximum slope in the longitudinal direction for Main access roads and plant access (Road Type I) shall be 5 %.  In some cases this slope may be increased to 9 %, provided alternative access is available. For patrol roads and tracks, the maximum slope shall be 9 %.

For Road Type II ramps in process and utilities areas the maximum slope shall be 10 %.

Surfaced roads shall have a vertical curve if the algebraic difference of the road gradients is 2 % or greater, with the minimum horizontal length of the vertical curve shall be 30 m.  In some cases a vertical curve of 30 m may not be possible due to short length of slope and difference in elevation, only then may the vertical slope be omitted, provided alternative access is available.

Crash Barriers

Crash barriers shall be provided where considered essential to protect personnel and/or equipment and piping, i.e. at road crossings over and under pipe racks and pipe tracks, roads adjacent to pipe tracks, roads adjacent to steep slopes, T-junctions and sharp bends, along bridges. They shall also be provided where roads run along deep ditches or slopes. Exact location to be developed at Detail Design Stage.

The crash barrier system shall consist of l-beam steel supports, embedded in the soil at 3 m centres, to carry a guardrail of 0.75 m minimum height. All steelwork shall be galvanised. The system shall be able to absorb impact energy by deformation without collapse. The impact energy shall be determined considering a vehicle of 5000 kg, travelling at a velocity of 50 km/h at an angle of incidence of 20°.

They shall be located in the road shoulder with the centreline of the barriers at 0.15 m from the limit between the road and the shoulder.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۳ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: SPECIFICATION FOR ROADS AND PAVING حجم: 34.81 کیلوبایت قیمت: 2500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

جاده ها، جاده ها و پارک ها

جاده ها باید به شرح زیر تعریف شوند:

جاده های دسترسی های اصلی عبارتند از د accesse از جاده (بازدید کنندگان) در خارج از کارخانه را به اولین جاده اصلی در داخل کارخانه. آنها توسط دروازه خانه (ها) کنترل می شوند؛

جاده های نوع I (جاده های اصلی در کارخانه) جاده های اطراف واحدهای مختلف مورد استفاده برای ترافیک عمومی هستند.

جاده های نوع II (جاده های ثانویه در کارخانه) همه جاده های دیگر مانند دسترسی است               به واحد (ها)، جاده های ثانویه؛

آهنگ ها باید برای دسترسی به شعله ور (ها) و گودال احاطه شود؛

جاده گشت در داخل کارخانه، در نزدیکی حصار امنیتی خارجی قرار دارد. ممکن است               اگر جاده موجود، واقع در نزدیکی حصار ممکن است برای این منظور استفاده شود، حذف شود.

نوع جاده ها

تمام جاده ها باید از نوع قابل انعطاف باشد که شامل:

یک دوره فرعی پایه در زیر زمین قرار دارد؛

یک مسیر پایه جاده ای

پوشش داده شده به:

یک دوره پایه پوشش

یک دوره پوشیدن

دوره های سطح بندی باید نوع آسفالتی باشند.

جاده ها و جاده ها باید با مواد شنی فشرده شده بدون پوشش بتومی ساخته شوند.

ساخت پارک های خودرویی باید همانند جاده های مجاور باشد.

شرح جاده ها، جاده ها و پارک ها مناطق

طرح بندی و L evels

طرح ها و انواع جاده ها، جاده ها و پارک ها باید بر روی نقشه ها نشان داده شود.

ارتفاع در خط مرزی جاده ها باید 300 میلیمتر از نقطه بالای نقاشی و 400 میلیمتر بالاتر از سطح پلاتفرم های زمین شناسی عمومی باشد، مگر اینکه در مواردی که در طرح های نقشه جاده مشخص شده است، نشان داده شود.

جاده ها و قفسه های T من جاده ها

تمام جاده ها و جاده ها باید افقی باشند.

حداقل شعاع لبه کفپوش یا کف پوش برای تقاطعات 90 درجه باید به صورت زیر باشد               به شرح زیر است:

جاده ها                                                         20 متر               برای جاده های 10 متر عرض.

15 متر               برای جاده ها 8 متر گسترده است.

8 متر               برای جاده ها 6 متر گسترده است.

آهنگ / جاده گشت زنی                             6 متر.

تقاطع ها باید با توجه به موارد زیر طراحی شوند:

حق راه در هر جاده.

میزان دید

عبور از وسایل نقلیه فوق العاده طولانی و وسایل نقلیه اضطراری .

حداقل شعاع چرخش وسایل نقلیه اضطراری.

لوپز عرضی S

جاده ها باید با یک تاج در خط مرکز قرار داشته باشند. جاده های گشت و گذار باید با یک شیب فراهم شوند. شیب عرضی باید حداقل 2.0٪ باشد.

جست و خیز کردن S طولی

حداکثر شیب در جهت طولی برای جاده های اصلی دسترسی و دسترسی به کارخانه (نوع I جاده) باید 5٪ باشد. در برخی موارد این شیب ممکن است تا 9 درصد افزایش یابد، اگر دسترسی جایگزین در دسترس باشد. برای جاده ها و مسیرهای گشت زنی، حداکثر شیب باید 9٪ باشد.

برای جاده نوع II رمپ در مناطق فرایند و آب و برق شیب حداکثر باید 10٪ است.

جاده های سطحی باید یک منحنی عمودی داشته باشند اگر تفاوت جبری جاده ها 2٪ یا بیشتر باشد، حداقل طول افقی منحنی عمودی 30 متر است. در بعضی موارد، منحنی عمودی 30 متر ممکن است ناشی از طول کوتاه شیب و تفاوت ارتفاع باشد، تنها ممکن است شیب عمودی حذف شود، امکان دسترسی جایگزین وجود دارد.

سقوط B وارد می شود

موانع سقوط باید در صورت ضرورت برای حفاظت از پرسنل و / یا تجهیزات و لوله کشی، یعنی عبور در جاده ها و زیر لوله ها و مسیرهای لوله، جاده های مجاور مسیرهای لوله، جاده های مجاور دامنه های شیب دار، جاده های T و خم های تیز، در کنار پل ها آنها همچنین باید در جاده هایی که در امتداد تپه ها یا دامنه های عمیق قرار دارند فراهم شود. مکان دقیق در مرحله طراحی Detail طراحی شده است.

سیستم مانع سقوط باید شامل پشتیبانی از فولاد پرتوهای پرتابی است که در محدوده 3 متری در خاک قرار داشته و دارای یک گارد محافظ حداقل ارتفاع 0.75 متری است. تمام کارهای فولادی گالوانیزه می شود. سیستم باید قادر به جذب انرژی ضربه با تغییر شکل بدون سقوط باشد. انرژی ضربه باید با توجه به یک وسیله نقلیه 5000 کیلوگرم، با سرعت 50 کیلومتر در ساعت با زاویه 20 درجه عبور کند.

آنها باید در شانه جاده با مرکز خط از موانع در 0.15 متر از حد بین جاده و شانه قرار گرفته است.

محدودیت ها

محدودیت ها نباید ارائه شود

شانه ها

شانه های جاده باید با حوض پایه دوره یا پایه مسیر جاده ساخته شود و با پوشش آسفالت به عنوان مسیر جاده پوشانده شود.

زهکشی جاده

آب جمع آوری شده در جاده ها و پارک ها باید به جاده های آب آلوده منتقل شود. هیچ زهکشی برای جاده های گشت و گذار در نظر گرفته نمی شود.

علائم ترافیک و نشانه گذاری راه

علائم ترافیک و نشانه گذاری راه باید مطابق مقررات محلی باشد.

آنها باید در مرحله طراحی Detail طراحی شوند و برای تأیید به پیمانکار ارسال شوند .

به عنوان حداقل، باید علامت گذاری جاده به علامت خطوط، لبه جاده ها و شانه های سخت، جاده ها، راهنمایی ها، دستورالعمل ها و پیام های هشدار دهنده در صورت لزوم و پارکینگ های پارکینگ ارائه شود.

علائم ترافیک شامل محدودیت سرعت، هشدارهای ایمنی، توقف، ارتفاع محدود و غیره به عنوان قابل اجرا است.

پلچک و عبور لوله آهنگ

در آبگذر و لوله مسیر عبور عرض جاده باید مستمر باشد. شانه سخت به طور کلی باید به 0. 5 متر در هر طرف آبگذر و یا لوله عبور به عنوان جزئیات به نقاشی کاهش می یابد. موانع سقوط باید ارائه شود.

طراحی جاده

جاده ها و جاده های دسترسی باید مطابق با استانداردها و راهنمایی های ذکر شده در بخش 9 طراحی شوند .

در C ONTRACTOR باید تمام اسناد و مدارک مورد نیاز پیمانکار ساخت و ساز آماده تا او را قادر به ساخت آثار رضایت بخش. طرح های آثار باید شامل نمایش های طرح، طول و عرضی، جزئیات عبور، جزئیات زهکشی و غیره باشد.

هیچ طراحی برای آهنگ ها انجام نمی شود.

پارامترهای زیر باید برای طراحی استفاده شود:

در طراحی، حداقل ضخامت زیر باید برای لایه های مختلف مورد توجه قرار گیرد:

پایه راه:                                                         150 میلیمتر؛

کفپوش:

پوشش پایه               60 میلیمتر؛

پوشیدن البته                             40 میلیمتر

ضخامت لایه های مختلف ممکن است در طول طراحی دقیق افزایش یافته است، با در نظر گرفتن نتایج حاصل از نهایی nvestigation ژئوتکنیک من.

مواد جاده ای

منبع مواد

تمام مواد و تجهیزات مورد استفاده برای آثار باید متناسب با مشخصات و تأیید CONTRACTOR باشد. پیمانکار ساختمانی هنگام صدور درخواست تأیید باید تمام گواهی ها مبدا و اسناد مربوطه را ارائه نماید.

مواد انتخاب شده برای لایه های جاده، به ویژه سنگ های طبیعی، سنگ شکسته، سنگ، شن و ماسه و پرکننده ها باید از چاه های معدنی یا معادن مورد استفاده قرار گیرد.

بسته به زمان تکمیل که در قرارداد مشخص شده است، قراردادی ساخت و ساز باید ساخت، تجهیز و سازماندهی معادن را به طوری که تولید اولیه و ذخیره سازی مواد خرد شده ممکن است بلافاصله پس از تصویب CONTRACTOR صورت گیرد.

افزودنی ها و پرکننده هایی که از معادن نمی آیند از کارخانه های تایید شده می آیند. گواهی نامه باید به پیمانکار ارائه شود.

تأمین هیدروکربن گیرنده ها باید از پالایشگاه ها یا کارخانجات مورد تأیید پیمانکار تأیید شود. حمل و نقل باید در عرضه گنجانده شود و در صورت عدم نیاز به وجود می آید و به صورت انبوه یا بشکه در اختیار سازمان تأمین قرار می گیرد.

فروپاشی

استحکام بستر آماده شده باید از نتایج آزمایشات CBR در آزمایشگاه ارزیابی شود.

زیر پایگاه و پایه جاده

زیرمجموعه (حداکثر اندازه دانه 50 میلیمتر) و مواد گرانول پایه جاده (حداکثر اندازه دانه 25 میلیمتر) باید به شرح زیر باشد:

پایه زیر باید از مواد گرانول، تخلیه آزاد مانند کلینکر، شن و ماسه طبیعی یا خرد شده با خصوصیات زیر تشکیل شده باشد:

Granulometry: نوع I، gradations A یا B مطابق با ASTM D 1241 (یا AASHTO M 147)؛

مشخصات پلاستیک:

حد مایع:                             <25 ؛

شاخص پلاستیسیته               <6.

پایه جاده باید شامل سنگ خرد شده یا مواد دانه ای طبقاتی با خصوصیات زیر باشد:

Granulometry: Type I، Gradations C یا D یا Type II، Gradations E یا F مطابق با ASTM D 1241 (یا AASHTO M 147)؛

مشخصات پلاستیک :

حد مایع <25؛

شاخص پلاستیک: غیر پلاستیکی.

کفپوش

عمومی

چقرمگی باید از مواد قیری تشکیل شده باشد.

ذرات جامد و خالص برای مخلوط های قیری باید مطابق با جداول زیر باشند:

اجزای مواد و ترکیب باید به عنوان نامگذاری AASHTO باشد.

دوره های آموزشی

دوره پایه پوشش باید "آسفالت رول" باشد به شرح زیر است:

دوره پوشیدنی باید "آسفالت رول" باشد به شرح زیر است:

هدف مورد نظر برای دانه بندی درشت 50٪

* حداکثر 12٪ باید بین 0.6 تا 2.36 شمع نگهداری شود.

** با مجموع 50٪ دانه درشت.

آسفالت باید مطابق با استانداردهای AASHTO باشد.

Prime و T ack C oats

ابتدا کت و کت و شلوار باید به ترتیب بین:

پایه راه و مسیر پایه و اساس

دوره پایه و دوره پوشیدن

کت اصلی باید از Bitumen MC-250 برداشت شده با کمترین ویسکوزیته اسپری شده باشد.

کت محافظ باید نوع کاتیونی CSS 1h قلیایی را رقیق کند (همانطور که در مورد AASHTO M-208 باشد) یا آنیونی SS 1h (به عنوان AASHTO M-140).

جاده S هولدر

مواد گرانولی برای شانه های جاده باید همانند پایه جاده ای یا مواد پایه راه باشد.

سطوح چسبندگی به شانه های جاده باید همانند دوره جاده ای باشد (نورد               آسفالت)

تصویب aterials M و B itumen M IX F ormula

حداقل یک ماه قبل از شروع کار، CONTRACTOR CONSTRUCTION باید به CONTRACTOR مشخصات ویژگی های مواد گرانول و فرمول ترکیبی قیری که در محل استفاده می شود، ارسال کند.

مواد گرانول (بدون محدودیت و یا محدودیت قیر) باید تمام الزامات کیفیتی که در جداول فوق ذکر شده اند را برآورده سازد. پیمانکار ساختمانی این مقادیر را به پیمانکار ارسال می کند.

تمام مواد باید قبل از استفاده آزمایش و تایید شوند. پیمانکار ساختمانی باید منابع ذینفع را در اختیار پیمانکار قرار دهد و پیمانکار منابع را قبل از تحویل مواد به سایت تأیید می کند. در صورتی که منبع مواد الزامات مشخصات را برآورده نکنند، CONTRACTOR CONSTRUCTION باید مواد را از منابع دیگر ارائه دهد. تحویل مواد تولید شده از فرایندهای تولید تجاری باید همراه با گواهینامه تولید کننده و گزارش تست نشان دادن مواد مطابق با الزامات مشخصات باشد.

برای قیر مخلوط فرمول، پیمانکار ساخت و ساز باید عرضه

نوع قیر (درجه)

محتوای قیر (درصد از وزن کل مخلوط)

پایداری (kN در 60 درجه سانتیگراد)

جریان (میلی متر)

سطح تراکم (تعداد ضربات)

حفره های هوا.

تست های مربوطه برای هر تحویل مواد در سایت:

5000 مگاوات برای مواد دانه ای

12،500 تن مواد قیری

ذخیره و نگهداری مواد

مواد باید ذخیره و نگهداری شوند تا اطمینان حاصل شود که کیفیت و تناسب آنها برای W ORK ها حفظ شود. مواد، حتی اگر قبل از ذخیره سازی و یا دست زدن به تصویب برسد، باز هم ممکن است بازرسی و تست شده قبل از استفاده در W ORK است. مواد ذخیره شده باید به منظور تسهیل ساخت سریع آنها و بازرسی قرار گیرد.

بارگیری و انبارداری جمعآوری باید در هر زمانی باشد تا از جداسازی یا آلودگی اندازههای مختلف جلوگیری شود. انبارها بایستی صاف و تشکیل ستون های مخروطی شکل بالا مجاز نباشد. هنگامی که تسمه نقاله برای مخازن ذخیره سازی مورد استفاده قرار می گیرد، پیمانکار ممکن است نیاز به استفاده از دودکش های فاضلاب یا دودکش های سوراخ شده داشته باشد. هنگامی که کامیون ها برای ساخت مخازن استفاده می شوند، انبارها باید در یک زمان با یک لایه ساخته شوند تا کامیون های بارگیری خود را تا حد ممکن نزدیک به بار قبلی قرار دهند. استفاده از تراکتور یا لودر برای فشار دادن مواد ذخیره شده در یک محل به محل دیگر در انبار، در ساخت انبار مجاز نخواهد بود، و استفاده از آنها باید فقط برای محاسبه مواد ذخیره شده محدود شود. دیوارهای مخزن بایستی مخزن انباشته ای را که در سایت های کارخانه آسفالت دائمی وجود دارد جدا کند. شن و ماسه باید بر روی کف آسفالت و یا بتنی ذخیره شود. پیمانکار باید روش ها را در سایت های کارخانه موقت آسفالت تأیید کند.

مجموع سهام پیشنهادی مورد نیاز باید برابر با استفاده از یک ماه به صورت کامل باشد.

یک سهام دائمی از گیربکس، بیشتر از میانگین مصرف روزانه، باید نگه داشته شود.

ذخیره سازی متوسط از آهک هیدراته و پرکننده معدنی تجاری برای تجهیزات تغذیه گیاه آسفالت باید در سیلوهای اندازه کافی برای اطمینان از حداقل عملیات مداوم یک روز باشد.

بازرسی، آزمایش و کنترل مواد

برای تایید وزن و اندازه گیری، ماهیت مواد و تعیین درجه حرارت مورد استفاده در تهیه مخلوط آسفالت، پیمانکار باید در تمام مراحل دسترسی به تمام بخش های گیاه مخلوط، گیاهان خرد شده، مخازن ذخیره سازی، سنگ شکن ها و سایر امکانات مورد استفاده برای تولید و پردازش مواد ساختمانی. پیمانکار مجاز به گرفتن نمونه ها و انجام آزمایش های مربوط به هر ماده ای که به سایت ارسال شده از هر منبعی به منظور تطابق با این مشخصات و قبول یا رد کردن، همان گونه که لازم است، انجام خواهد شد. نمونه ها ممکن است توسط پیمانکار از کار تکمیل شده برای تعیین انطباق با این مشخصات گرفته شود. فرکانس تمام نمونه برداری و آزمایش باید مطابق با این مشخصات و / یا به عنوان کارگردان CONTRACTOR.

مواد غیر قابل قبول

موادی که با الزامات این مشخصات مطابقت ندارند باید بلافاصله از محل کار حذف شوند و مگر اینکه متعاقب آن CONTRACTOR دستور داده شود. هیچ ماده رد شده ای که نقص آن اصلاح شده باشد، باید مورد استفاده قرار گیرد تا زمانی که CONTRACTOR تأیید کرده باشد.

راهسازی

ساخت جاده باید طبق استاندارد زیر باشد:

کتابچه راهنمای اسناد قرارداد برای کارهای بزرگی دوره 1 - "مشخصات برای کار بزرگراه" (اصلاحیه مه 1994) (به شرح زیر به عنوان مشخصات برای بزرگراه کار می کند).

آماده سازی سوپراسپرت

بلافاصله قبل از قرار دادن مواد زیر پایه، زیرگروه باید پاک شود، به رطوبت مطلوب رطوبت داده شود و به 95 ٪ MDD هنگامی که فشرده شده به عنوان شرح داده شده در ASTM D 1557 به دست آمده است. سطح پایان داده شده از زیر کف باید صاف و حتی صاف و پیروی از مشخصات واقعی و ارتفاع نشان داده شده در نقاشی.

در مواردی که مواد نامناسب مواجه می شوند، باید مطابق با مشخصات پروژه ... برداشته شود و جایگزین شود : " مشخصات برای مواد و ساخت و ساز زمین شناسی (کارخانه گاز، میدان ذخیره سازی مایع، منطقه آتش و مسیر لوله) ". زیرزمین، چه در برش یا پر کردن، باید مطابق با مشخصات پروژه ... : " مشخصات برای مواد و ساخت و ساز های زمین شناسی (کارخانه گاز، محل ذخیره سازی مایع، منطقه آتش و لوله خط لوله) " فشرده شود . سطوح، سقوط و شکل مورد نیاز، از آب سطحی هر جا که امکان پذیر است و از رگه ها و رگ ها و تمام مواد زیان آور محروم شود، نگهداری می شود.

ساخت و ساز زیر - پایه و جاده پایه

حمل و نقل، تخمگذار، جمع بندی و حفاظت از زیر پایه و پایه جاده باید مطابق با بند 801.3 و 802 شامل مشخصات برای کار بزرگراه باشد. این مواد باید در لایه هایی که بیش از 150 میلی متر ضخامت فشرده و در عرض 1٪ بالاتر و 2٪ کمتر از مقدار رطوبت مطلوب قرار نداشته باشد قرار داده شود . در هر کجا که بیش از یک لایه لازم است، هر لایه باید از همان ضخامت باشد.

کنترل های فشرده سازی پر شده باید به شرح زیر انجام شوند:

سه (3) اندازه گیری چگالی، رطوبت و غربال در هر 150 متر مکعب فشرده با حداقل یک اندازه گیری در هر لایه.

یک تست بارگذاری صفحات برای هر 1000 متر مکعب فشرده با حداقل یک (1) اندازه گیری در هر لایه، برای هر نوع خاک

تراکم باید باشد:

برای زیر - پایه:> 95٪ از MDD (4.5 کیلوگرم رمرس) برای همه لایه ها برای حداقل 95٪ از اقدامات (تمام اقدامات بودن> 90 درصد از MDD (به عنوان در ASTM D 1557)؛

برای پایه جاده:> 100٪ از MDD (4.5 کیلوگرم Rammer) برای تمام لایه ها برای حداقل 97٪ از اندازه گیری (همه موارد> 97٪ از MDD (به ترتیب در ASTM D 1557).

ضریب فشردگی حداقل باید باشد:

50 MN / متر مربع برای زیر - پایه و 80 MN / m² برای پایه جاده تحت افزایش فشار متوسط تحت بشقاب 0-0.3 MN / متر مربع.

هر گونه نقاط نرم، بی نظمی یا افسردگی که در سطح هر لایه ایجاد می شود، باید با کاهش سطح این مناطق و اضافه کردن مواد اضافی یا حذف مواد در چنین مناطق و جایگزینی با مواد مورد تایید دیگر، اصلاح شود، زیرا ممکن است قراردادی تصمیم گیری کنید و دوباره فشرده شوید تا سطح صاف و یکنواخت باشد و از مشخصات تشکیل شده به پایان برسد.

در صورتی که "خسارت" رخ می دهد در طول فشردگی، ناشی از افزایش بیش از حد فشار آب منفذ و یا سطح آب زمین به اندازه کافی بالا برای تأثیر روش های ساخت و ساز، هر یک از روش های زیر باید به تصویب CONTRACTOR اتخاذ شود .

اجازه می دهد تا زمان کافی برای گذراندن آب های بیش از حد منافذ را قبل از ساخت و ساز بیشتر یا تراکم انجام شود.

مواد آسیب دیده باید برداشته شود و لایه های ساختمانی جایگزین جایگزین شود.

هر سطح سطح لایه که بیش از حد بالا است، باید به درجه عمق لایه آسیب رسانده شده، تخریب شده و مجددا فشرده شود.

هر سطح سطح لایه ای که بسیار کم است، باید با افزودن مواد مناسب با همان طبقه بندی و رطوبت یا سایر مواد مورد تایید مطابق با فوق، فشرده شود.

پیمانکار ساخت و ساز باید از طریق پیمانکار ملزم به اطمینان حاصل شود که استاندارد تراکم از طریق عمق کامل از لایه رضایت بخش است انجام تست های اضافی.

محدوده تحت درمان نباید کمتر از 30 متر و عرض 2 متر باشد یا این منطقه توسط پیمانکار به صورت لازم برای دستیابی به انطباق با این مشخصات تعیین شده باشد.

سطح نهایی سطح پایه و پایه جاده نباید از تحریم های زیر تجاوز کند:

سطح پایه پایه                                           + 20 میلی متر / - 30 میلیمتر

سطح پایه جاده                                           + 10 میلیمتر

ساخت و ساز S urfacing (S urfacing B ASE C ourse و W earing ourse C)

حمل و نقل و D elivery از ixture M

مخلوط باقیمانده که به صورت مشخص و گرم شده و آماده می شود از کارخانه مخلوط کردن به محل کار در وسایل نقلیه تمیز شده از مواد خارجی و اجسام تنگ و روغن پر می شود. هر بار کامیون باید تحت پوشش تیغه قرار گیرد، هر زمان که شرایط آب و هوایی نیاز به استفاده از چنین پوشش.

به منظور حفاظت از مواد، باید وسایل مناسب را در نظر گرفت تا آن را در محل کار در شرایط خوب و در دمای بین 120 درجه قرار دهد ° C و 165 ° C

ethods ساختمانی M

قبل از استفاده از مخلوط، تمام سطوح که باید به هم ریخته شوند باید برای عرض کامل جاده و شانه فشرده شوند.

قبل از اسپری کت اصلی، سطح پایه جاده باید با استفاده از اسپری هوا فشرده به سطح کاملا تمیز شود.

قبل از ساختن پایه، یک پوشش اصلی از آسفالت برش MC-250 باید به سطح بیش از سطح کامل اعمال شود تا با سرعت 1.5 تا 2.0 لیتر در هر مترمربع از سطح به کار گرفته شود و اجازه داده می شود برای مصارف باقی مانده یک دوره کمتر از 24 ساعت. Cutback باید در دمای بین 40 درجه اعمال شود ° C و 80 ° C و توسط یک اسپری مکانیکی اعمال می شود.

قبل از قرار دادن دوره پوشیدن، یک پوشش محافظ از آسفالت بریده بر روی مسیر پایه بر روی سطح کامل به گچ استفاده می شود.

کوره های بتنی نباید تا زمانی که کت و شلوار یا کیف محافظ خشک شده باشد و تحت ترافیک قرار نگیرد. در صورت وجود جاده سازی را قبل یا بعد از تراکم و دریافت یک پوشش از گل قبل از چیدن برگ رسیده تنباکو عملیات به ترافیک باز، گل باید به منظور بازگرداندن سطح به وضعیت قابل قبولی برای دریافت پرایمر حذف خواهند شد.

مخلوط و مواد قیری باقی مانده نباید بر پایه مرطوب، یا زمانی که آب و هوای مه و باران باشد، نباید استفاده شود. کاربرد نباید زمانی باشد که درجه حرارت در سایه زیر 5 درجه باشد C؛ و نزولی تصویب برای برنامه ریزی باید از پیمانکار بدست آید .

پخش و اتمام: پس از ورود به نقطه استفاده، مخلوط باید گسترش یافته و به درجه مشخصات، ارتفاع و مقطع عرضی در برنامه های هر دوره اشاره شود. برای این منظور، تجهیزات پخش و به اتمام کار خود را با یک سطح مقطع یا اعتصاب مونتاژ، باید از مواد توزیع شده به عرض قابل کاربرد استفاده نمود. گریدر تیغه و یا کشیدن مجاز نمی باشد. مواد لازم برای دادن مقطع مناسب باید گذاشته شود و دستگاه پخش باید بتواند وزن هر متر مربع مواد مورد نیاز را پوشش دهد.

تراکم: همانطور که به زودی پس از پخش به عنوان مخلوط می تواند غلتک بدون جابجایی غیر قابل جابجایی و یا ترک خوردگی مو تحمل شود، آن را باید در دو مرحله نورد، ابتدا با یک غلتک 6 تن و سپس با غلطک 10 تن تا زمانی که هیچ حرکت بعدی دیده نشود. دوره بین نورد دوره پایه و دوره پوشیدن باید بین 0 تا 4 ساعت (در هنگام استفاده از آن در همان زمان) بسته به درجه حرارت سایت در زمان قرار دادن باشد. چرخ های غلتکی باید با دستگاه های شستشو و آبیاری مجهز شوند و باید بدون نیاز به روغن یا آب بیش از حد مرطوب نگهداری شوند. رولینگ باید در طرفین شروع شود و به سمت مرکز حرکت کند. هر سفر غلتکی با سفر قبلی با حداقل 300 میلیمتر همپوشانی دارد. سفرهای متناوب غلتکی باید کمی متفاوت باشد. سرعت غلتک نباید بیش از 5 کیلومتر در ساعت باشد. رولینگ باید ادامه یابد تا فشردگی بیشتری حاصل نشود. تکه تکه های مکانیکی باید برای تراکم در مکان های غیر قابل دسترس برای غلتک استفاده شود.

مفاصل ساخت و ساز: قرار دادن مخلوط باید به اندازه تقریبا مستمر باشد و غلطک باید بیش از ناپایدار محافظت از مخلوط تازه بگذارد تنها زمانی که تخمگذار البته برای مدت زمانی دیگر متوقف می شود تا مخلوط اجازه دهد سرد شود در چنین مواردی، هنگامی که کار از بین می رود، مواد اولیه که قبلا گذاشته شده اند، به گونه ای طراحی شده اند که یک لبه کمی براق برای ضخامت کامل این دوره ایجاد شود. پس از از بین بردن مواد قدیمی، به این ترتیب آشفته می شود، لبه باید با پوشش محافظ و مخلوط بر روی برش تازه گذاشته شود. برای جوشاندن مفاصل باید جوش هموار استفاده شود.

فرم ها: استفاده از فرم ها لازم نیست. با این حال، لبه های پیاده رو باید با استفاده از خطوط رشته یا سیم یا با هر روش دیگر مورد تایید مناسب قرار گیرد.

حفاظت از پیاده رو: بخش هایی از آسفالت باید از ترافیک محافظت شود تا تا زمانی که به درستی خنک نشود و تمام ترافیک جدید باید از مخلوط تازه بتن ریزی شده تا 12 ساعت پس از اتمام نورد حذف شود.

olerances T

منظم بودن سطح

خطوط و سطح سطوح به پایان رسید برای صاف کردن و حتی با سقوط به طور منظم برای جلوگیری از ponding.

شکاف زیر 3 متر مستقیم - لبه نباید بیش از 1.5 میلی متر برای دوره پوشیدن و دوره پایه پوشش باشد.

سطح

سطوح سطوح به پایان رسید باید ± 6 باشد میلی متر از سطح مورد نیاز برای پوشاندن دوره و دوره پایه.

ساخت و ساز قفسه های T و P atrol R Oads

مسیرها باید زیر پایه جاده ساخته شوند، به بند 9.5.2 مراجعه کنید .

ساخت و ساز houlders S

شانه ها باید همانند زیر پایه و دوره پوشیدن فشرده شود.

کنترل و T منافع

یک آزمایشگاه مستقل و حائز شرایط با هزینه ساخت و ساز پیمانکار باید تمام کنترل و آزمون را انجام دهد. این آزمایشگاه باید توسط پیمانکار ساخت و ساز ارائه شده و باید توسط پیمانکار به توافق رسیدند. آزمایشگاه باید نتایج حاصل از کنترل و آزمون به طور همزمان به پیمانکار و به پیمانکار ساخت و ساز را ارسال کنید. هیچ لایه باید پوشش داده شود قبل از نتایج حاصل از آزمون به منتقل شده و تایید شده توسط پیمانکار.

اصلاح سطوح

پیمانکار ساخت و ساز باید اقدامات اصلاح سطوح ساخته از تحمل برای تصویب توسط پیمانکار ارائه شده است. مثال هایی از حداقل اقدامات اصلاحی مورد انتظار در زیر آورده شده است:

فروپاشی

سطوح بستر که بیش از حد بالا باید دوباره کمرنگ و r E-فشرده شده است. سطوح که خیلی کم هستند باید تخریب شوند و سپس فشرده سازی را برای رسیدن به سطح صحیح پر کنید.

زیرمجموعه

برای سطوح زیربنایی که بیش از حد بالا هستند، بالای 75 mm به عنوان حداقل باید scarified، دوباره شکل گرفته، پر شود در صورت لزوم و دوباره فشرده. منطقه تحت درمان نباید کمتر از 10 باشد متر طول و 2 متر گسترده است.

پایه آسفالتی و دوره های پوشیدن

برای پایه آسفالتی یا دوره های پوشیدن که بیش از حد بالا هستند، عمق لایه باید حذف شود و جایگزین مواد تازه شود. منطقه مورد درمان باید عرض کامل از سنگ فرش در یک عملیات، و حداقل 5 متر طول دوره پایه و یا 15 متر اگر طول سطح باشد.

راه و C AR قایقک P رابطه reas در مرحله ساخت و ساز

جاده های اضافی که باید در مرحله ساخت و ساز ساخته شوند باید بر روی نقشه های پروژه نشان داده شوند.

در مرحله ساخت و ساز فقط:

زیر پایه؛

پایه راه؛

دوره پایه سطح ؛

باید نصب شود

در پایان مرحله ساخت و ساز و برای تمام جاده های دائمی، سطح باید تمیز و دوباره شکل گرفته و دوره پوشیدن باید نصب شود. سوراخ های موجود در پایه موجود باید با مواد آموزشی پایه پر شوند.

پودر بتن

شرح سنگ فرش

سنگ فرش برای قطارهای فرآوری و مناطق خدماتی باید با مناطق زهکشی اولیه 400 متر مربع تامین شود. محدوده ها باید تا آنجا که امکان پذیر است، به شکل مربع باشد. هر ناحیه زهکشی باید دارای یک حوضچه گیر در نقطه کم باشد.

حداکثر تفاوت سطح بین نقطه بالا و پایین نقطه از سنگ فرش باید 150 میلی متر باشد. شیب محوطه باید 0.8 باشد ٪ و 4 درصد

هیچ جاده ای بین جاده ها و کاوش برای قطارهای حرفه ای و مناطق خدماتی پیش بینی نشده است .

عمومی

تمام مخلوط بتن برای سنگ فرش باید مطابق با الزامات مشخصات پروژه RP-1718-99 9 -1783-0001: " مشخصات برای کارهای بتنی ".

محدودیت های بتن باید در صورت لزوم برای محدود کردن نشت نفت و مواد شیمیایی ساخته شود. محاصره باید به صورت طولی تقویت شود. محدوده زمانی که در رابطه با بتونی بتن مورد استفاده قرار می گیرد، باید به ضمیمه ای که در داخل اسلب قرار داده شده، داشته باشد و باید بین جبهه و سایبان سازه ای ایجاد شود.

سنگ فرشهای بتونی باید با مفاصل انبساط و انقباض ساخته شود. تمام اتصالات انعطاف پذیر باید با حداکثر 20 میلی متر ضخامت قبل از قالب سازی مشترک (نوع غیر اکسترود شده) با سیلر مقاوم در برابر روغن elastomeric ساخته شده است. مفاصل توسعه باید در فاصله حداکثر 18 متر و ضخامت 6 میلی متر ارائه شود و باید با استفاده از ضربهای صاف عبور از مفصل با یک باند برشی از یک طرف ساخته شود تا بتواند در طول انبساط و انقباض، . اتصالات عرضی و عرضی باید ضخامت 6 میلیمتر داشته باشند و در حداکثر 6.0 و 4.5 متر قرار می گیرند و با تقویت کننده عبور می کنند که از طریق مفاصل، پرکننده مشترک قبل از قالب و سیلر مقاوم در برابر الاستومری است.

در هر جایی که یک تغییر در ابعاد طرح اتفاق می افتد، باید یک مفصل انبساط یا انقباض مفصل در همه نقاط ارائه شود.

پایه های پایه ای که نفوذ به سنگ فرش را از طریق سنگ فرش "Flexcell" یا مواد پرکننده مشابه مشابه جدا می کنند و با یک سیلر مقاوم در برابر روغن (یا مواد شیمیایی زیر) مقاوم مانند "Aerolastic 1614" یا مشابه آن به شرح زیر است:

اتصالات با ضخامت 12 میلی متری باید در اطراف بنیادهای نگهدارنده و تجهیزات استاتیک استفاده شود.

مفاصل با ضخامت 25 میلی متری باید در اطراف بنیادهایی که از تجهیزات ارتعاشی سنگین استفاده می کنند استفاده شود.

کار سنگین سنگین

سنگ فرشهای بتونی برای مناطق تحت جرثقیل و دیگر ترافیک وسیع خودرو باید دارای حداقل ضخامت 200 میلیمتر باشد، با یک لایه دوتایی از سیم مفتول تقویت شده و دارای یک پایه و پایه خوب فشرده شده است. حداقل اندازه تقویت شده باید 7 میلیمتر پارچه سیم فولادی 200 * 200 میلی متر، مطابق با ASTM A185 باشد. ضخامت مورد نیاز و پارچه سیم باید در طراحی جزئیات تعریف شود.

تمام پیاده روهای بتونی برای خدمات سنگین باید با استفاده از یک بشقاب ضخیم در تمام لبه ها و مفاصل ساخته شود، در حالیکه تقویت کننده ها و یا رولها از طریق مفاصل مستمر نیستند.

سنگ مصنوعی متوسط

سنگ فرشهای بتونی برای مناطقی که ترافیک وسیعی دارند، دارای حداقل ضخامت 150 است میلی متر تقویت شده با دو لایه سیم پارچه جوش داده شده (به عقب و یا یک لایه از فولاد تقویت بالا عملکرد ) تقویت شده و بر پایه پایدار و خوب فشرده شده است. حداقل اندازه تقویت باید 7 میلی متر پارچه سیم فولاد 200 X 200 میلی متر، مطابق با استاندارد ASTM A 185. ضخامت دقیق مورد نیاز، موقعیت، پارچه سیم و یا عملکرد بالا فولاد باید در طول طراحی اد جزئیات تعریف شود.

سنگ فرش و پیاده روی نورپردازی

سنگ فرشهای بتنی که در مناطقی که نیازی به ترافیک وسیله نقلیه یا سایر بارهای سنگین ندارند باید با حداقل ضخامت 100 میلی متر ساخته شود، با سیم تارهای سیمانی تک لایه تقویت شود و دارای یک پایه و پایه خوب فشرده باشد. حداقل اندازه تقویت کننده باید 7 میلیمتر پارچه سیم فولاد 200 × 200 میلی متر مواد مطابق با ASTM A 185 باشد.

گردشگاهها باید ارائه شود در تمام رابطه reas gravelled (همانطور که در بخش 10.5 شرح داده شده) برای مسیرهای به طور منظم توسط عوامل استفاده می شود و همه دیگر پیاده. مسیرها در طراحی دقیق توسعه خواهند یافت. مسیرهای پیاده روی باید 1 متر عرض داشته باشند و همانطور که قبلا گفته شد، سنگریزه های سبک مورد استفاده قرار می گیرند.

کف پوش

سنگ فرشهای بتنی باید با پایان شناور چوب پوشانده شود.

پایه

در مناطقی که کوره ها نوع سبک و سبک هستند و مواد زیرزمینی یک ماده granular کامپوز شده به دست می آیند که حداقل 25 درصد ارزش CBR را به دست می آورند، طبق مصالح مورد نیاز، مسیر پایه ای لازم نیست. برای تمام نقاط دیگر، سنگ فرشهای بتنی باید بر اساس یک دوره پایه تهیه شده باشد. ساخت و ساز پایه باید همانند پایه جاده ای برای جاده ها باشد که در بند 9.5.2 آمده است .

ضخامت پایه باید باشد:

150 میلی متر برای سنگین وظیفه، متوسط و سبک وظیفه سنگ فرش

تمام کاشی های بتنی باید بر روی یک ورق پلی اتیلن سنج (1000 میلی متر) نصب شده بر روی پایه و یا به پایان برسد.

سنگ فرش بتن

بتن برای ساخت بتن های بتنی باید مطابق با الزامات مشخصات پروژه RP-1718-999-1783-0001 باشد: " مشخصات بتن کار "و به ویژه برای آزمایش و QA / QC.

تحمل

بجز موارد دیگری که در نقشه ها نشان داده شده است، تحمل های زیر پس از اتمام کار بتن محدودیت های قابل قبول را نشان می دهد. تمام کارهای فراتر از این محدودیت ممکن است رد شود و کار اصلاح باید در هزینه های قراردادی CONSTRUCTION انجام شود.

خروج از خط                                                         ± 5 میلیمتر

خروج از سطح                                                         ± 5 میلیمتر

انحراف از 3m لبه راست بر روی بخش               ± 5 میلیمتر

جاده های اصلی موجود

در هنگام ساخت کارخانه، در صورت استفاده از جاده اصلی موجود، CONTRACTER CONTRACTOR باید این جاده ها را در شرایط کاری حفظ کند. پیمانکار ساختمانی باید یک انحراف را که ممکن است لازم باشد و تمام علائم ترافیک مرتبط و نشانه گذاری جاده ها مطابق با مقررات محلی، نصب نماید.

در پایان کارخانه های ساختمانی، پیمانکار ساختمانی باید تمام جاده های اصلی موجود را به شرایط اولیه خود بازگرداند.

جاده های ساخته شده در طول آماده سازی سایت

بعضی از جاده ها در طول قرارداد آماده سازی سایت به و از جمله دوره پایه ساختمان ساخته خواهد شد. در طول مرحله آماده سازی سایت ، مسئولیت قرارداد سازه سازی سایت برای نگهداری و جایی که لازم است هر آسیب جاده ای را تعمیر کند. پس از مرحله آماده سازی سایت ، مسئولیت ساخت و ساز متعاهد مسئول حفظ و بازسازی و تکمیل جاده ها مطابق با این مشخصات است.roads, tracks and car park areas

Roads shall be defined as follows:

Main access roads are accessed from road(s) outside the Plant to the first main road inside the Plant. They are controlled by the gate house(s);

Roads type I (Main roads in Plant) are the roads surrounding the various units used for the general traffic;

Roads type II (Secondary roads in Plant) are all other roads such as access     to unit(s), secondary roads;

Tracks shall be reserved for the access to the flare(s) and the burn pit;

Patrol road shall be inside the Plant, near the external security fence; it may     be omitted if an existing road, located near the fence may be used for this purpose.

Type of Roads

All roads shall be of flexible type consisting of :

a sub-base course laid on the subgrade;

a road base course;

surfacing divided into:

a surfacing base course;

a wearing course.

Surfacing courses shall be asphaltic type.

Tracks and patrol road shall be constructed with compacted gravel material without bituminous surfacing.

Construction of car parks areas shall be the same as adjoining roads.

Description of Roads, Tracks and Car Parks Areas

Layout and Levels

The layout and types of roads, tracks and car parks areas shall be indicated on the Project drawings.

The elevation at the centre line of roads shall be 300 mm above the high point of paving and 400 mm above the general earthworks platform levels, except where shown otherwise on the road layout drawings.

Roads and Tracks Intersections

All road and track intersections shall be horizontal.

The minimum radii of edge of paving or surfacing for 90° intersections shall be as     follows:

Roads                 20 m     for roads 10 m wide.

15 m    for roads 8 m wide.

8 m    for roads 6 m wide.

Tracks / Patrol road         6 m.

Crossroads shall be designed taking into account:

The right of way on each of the roads.

The extent of visibility.

The crossing of exceptionally long vehicles and emergency vehicles.

The minimum turning radius of emergency vehicles.

Transverse Slopes

Roads shall be provided with a crown at the centre line. Tracks and patrol roads shall be provided with one slope. Transverse slope shall be a minimum of 2.0 percent.

Longitudinal Slope

The maximum slope in the longitudinal direction for Main access roads and plant access (Road Type I) shall be 5 %.  In some cases this slope may be increased to 9 %, provided alternative access is available. For patrol roads and tracks, the maximum slope shall be 9 %.

For Road Type II ramps in process and utilities areas the maximum slope shall be 10 %.

Surfaced roads shall have a vertical curve if the algebraic difference of the road gradients is 2 % or greater, with the minimum horizontal length of the vertical curve shall be 30 m.  In some cases a vertical curve of 30 m may not be possible due to short length of slope and difference in elevation, only then may the vertical slope be omitted, provided alternative access is available.

Crash Barriers

Crash barriers shall be provided where considered essential to protect personnel and/or equipment and piping, i.e. at road crossings over and under pipe racks and pipe tracks, roads adjacent to pipe tracks, roads adjacent to steep slopes, T-junctions and sharp bends, along bridges. They shall also be provided where roads run along deep ditches or slopes. Exact location to be developed at Detail Design Stage.

The crash barrier system shall consist of l-beam steel supports, embedded in the soil at 3 m centres, to carry a guardrail of 0.75 m minimum height. All steelwork shall be galvanised. The system shall be able to absorb impact energy by deformation without collapse. The impact energy shall be determined considering a vehicle of 5000 kg, travelling at a velocity of 50 km/h at an angle of incidence of 20°.

They shall be located in the road shoulder with the centreline of the barriers at 0.15 m from the limit between the road and the shoulder.

Kerbs

Kerbs shall not be provided.

Shoulders

The road shoulders shall be constructed with sub-base course or road base course material and protected with asphalt surfacing as for the road wearing course.

Road Drainage

Water collected on roads and car parks shall run off to the non-contaminated water ditches. No drainage shall be considered for tracks and patrol roads.

Traffic Signs and Road Marking

Traffic signs and road marking shall be in accordance with local regulations.

They shall be developed at Detail Design Stage, and submitted to CONTRACTOR for approval.

As a minimum, road marking shall be provided to mark lanes, the edge of roads & hard shoulder, road junctions, directions, instructions and warning messages as necessary and car park parking bays.

Traffic signs shall include speed limits, safety warnings, stops, restricted height etc. as applicable.

Culverts and Pipe Track Crossing

At culvert and pipe track crossing the road width shall be continuous. The hard shoulder shall generally be reduced to 0.5 m on each side of the culvert or pipe crossing as details on drawings. Crash barriers shall be provided.

Road Design

Access road and roads shall be designed in accordance with the standards and guides listed in section 9.

The CONTRACTOR shall prepare all documentation required by the CONSTRUCTION CONTRACTOR to enable him to construct the works satisfactorily.  Drawings for the works shall include plan views, longitudinal and cross-sections, crossroad details, drainage details etc.

No design shall be carried out for the tracks.

The following parameters shall be used for the design:

In the design, the following minimum thickness shall be taken into account for the various layers:

Road base:                 150 mm;

Surfacing:

surfacing base course     60 mm;

wearing course         40 mm.

The thickness of the various layers may be increased during the detailed design, taking into account the results of the final Geotechnical Investigation.

Road Materials

Origin of the Materials

All materials and equipment used for works shall comply with specifications and have CONTRACTOR approval. The CONSTRUCTION CONTRACTOR shall supply all certificates of origin and qualification documents when applying for approval.

Materials selected for road layers, particularly natural or crushed upgraded stones, aggregates, sand and fillers shall come from approved borrow pits or quarries.

Depending on completion time specified in the CONTRACT, the CONSTRUCTION CONTRACTOR shall set up, equip and organize quarries so that initial production and storage of crushed material may take place immediately after approval from the CONTRACTOR.

Additives and fillers not coming from quarries shall come from approved factories.  Certificates shall be provided to CONTRACTOR.

Supplies of hydrocarbon binders shall come from refineries or factories approved by the CONTRACTOR.  Transportation shall be included in the supply and shall be ensured in bulk or in barrels, on the CONTRACTOR authority as need arises.

Subgrade

The strength of the prepared subgrade shall be evaluated from the results of CBR tests in the laboratory.

Sub Base and Road Base

The sub base (maximum aggregate size 50 mm) and road base granular material (maximum aggregate size 25 mm) shall be as follows:

The sub base shall consist of granular, free-draining materials such as clinker, natural or crushed gravel, with the following properties:

Granulometry: Type I, gradations A or B in accordance with ASTM D 1241 (or AASHTO M 147);

Plasticity Characteristics:

Liquid Limit:        <25;

Plasticity Index    <6.

The road base shall consist of crushed stone or natural graded granular material with the following properties:

Granulometry: Type I, gradations C or D or Type II, gradations E or F in accordance with ASTM D 1241 (or AASHTO M 147);

Plasticity characteristics:

Liquid limit < 25;

Plasticity index: Non Plastic.

Surfacing

General

Surfacing shall consist of bitumen bound materials.

Coarse and fine aggregates for bituminous mixes shall be in accordance with the following tables:

The material and mix components shall be as per the AASHTO designations.

Surfacing Courses

The surfacing base course shall be “rolled asphalt” as follows:

The surface wearing course shall be “rolled asphalt” as follows:

The preferred target for coarse aggregate is 50%

* a maximum of 12% should be retained between 0.6 and 2.36 sieves.

** with 50% coarse aggregate.

The asphalt shall be in accordance with the AASHTO Standards.

Prime and Tack Coats

Prime coat and tack coats shall be used respectively between:

road base and surfacing base course

base course and wearing course

The prime coat shall consist of a sprayed-on low viscosity medium curing cutback bitumen MC-250.

Tack coat shall be dilute bitumen emulsion type CSS 1h cationic (as per AASHTO M-208) or SS 1h anionic (as per AASHTO M-140).

Road Shoulders

Granular material for road shoulders shall be as for the road sub-base or road base material.

Surfacing to road shoulders shall be as for the road wearing course (rolled     asphalt).

Approval of Materials and Bitumen Mix Formula

At least, one month prior to commencement of the work, CONSTRUCTION CONTRACTOR shall submit to CONTRACTOR the characteristics of granular materials and bitumen mix formula, which shall be used on site.

The granular materials (either unbound, or bitumen bound) shall meet all quality requirements indicated in the above tables. CONSTRUCTION CONTRACTOR shall transmit these values to CONTRACTOR.

All materials shall be tested and approved before use. CONSTRUCTION CONTRACTOR shall notify CONTRACTOR the sources of materials and CONTRACTOR shall approve the sources prior to delivery of materials to the Site. Where the source of material does not meet the specification requirements, CONSTRUCTION CONTRACTOR shall furnish material from other sources. Delivery of materials produced from commercial manufacturing processes shall be accompanied by the manufacturer's certification and test report showing the materials comply with the specification requirements.

For bitumen mix formula, CONSTRUCTION CONTRACTOR shall supply

Type of bitumen (grade)

Bitumen content (percent by mass of total mix)

Stability (kN at 60°C)

Flow (mm)

Compaction level (number of blows)

Air voids.

The corresponding tests shall be repeated for each material delivery on site of:

5,000 m³ for granular materials

12,500 t of bitumen - bound materials

Storage and Handling of Materials

Materials shall be stored and handled to assure the preservation of their quality and fitness for the WORKs. Materials, even though approved before storage or handling, may again be inspected and tested prior to use in the WORKs. Stored materials shall be located so as to facilitate their prompt construction and Inspection.

Handling and stockpiling of aggregates shall at all times be such as to eliminate segregation or contamination of the various sizes. Stockpiles shall be kept flat and the formation of high cone-shaped piles shall not be permitted. When conveyor belts are used for stockpiling aggregates, CONTRACTOR may require the use of baffle-chutes or perforated chimneys. When trucks are used to construct stockpiles, the stockpiles shall be constructed one layer at a time with trucks depositing their loads as close to the previous load as possible. The use of tractors or loaders to push material deposited at one location to another location in the stockpile shall not be allowed during the construction of the stockpile, and their use shall be limited to levelling the deposited material only. Bin walls shall separate stockpile of aggregate located at permanent asphalt plant sites. Sand shall be stockpiled on asphalt or concrete floors. CONTRACTOR shall approve procedures at temporary asphalt plant sites.

The advance aggregate stock required shall be equivalent to one month use at full rate.

A permanent stock of binder, greater than the average daily consumption, shall be kept.

Intermediate storage of hydrated lime and commercial mineral filler for equipment feeding the asphalt plant shall be in silos of adequate size to ensure a minimum of one day's continuous operation.

Inspection, Testing and Control of Materials

For verification of weights and measures, character of materials and determination of temperatures used in the preparation of the asphalt mixes, CONTRACTOR shall at all times have access to all portions of the mixing plant, aggregate plant, storage yards, crushers and other facilities used for producing and processing the materials of construction. CONTRACTOR will have authority to take samples and perform tests thereon of any material supplied to the site from any source whatsoever in order to establish their compliance with this specification and to accept or reject, as he deems necessary. Samples may also be taken by CONTRACTOR from completed work to determine compliance with this specification. The frequency of all sampling and testing shall be in accordance with this specification and/or as directed by CONTRACTOR.

Unacceptable Materials

Materials that do not comply with the requirements of this specification shall be rejected and removed immediately from the site of the works unless otherwise instructed by CONTRACTOR. No rejected material, the defects of which have been corrected, shall be used until CONTRACTOR has given approval.

Road Construction

Road construction shall be in accordance with the following standard:

Manual of Contract documents for highway works Volume 1 – “Specification for Highway Works” (amendment May 1994) (referred to hereafter as Specification for Highway Works).

Preparation of Subgrade

Immediately prior to placement of sub-base materials, the subgrade shall be scarified, moisturised to its optimum moisture content and compacted to 95 % of MDD obtained when compacted as described in ASTM D 1557. The finished surface of the subgrade shall be smooth and even and follow the true profile and elevation shown on the drawings.

Where unsuitable material is encountered, it shall be removed and replaced in accordance with Project specification ...: "Specification for Earthworks Materials & Construction (Gas Plant, Condensate Storage Area, Flare Area & Pipe Route)". The subgrade, whether in cut or fill, shall be compacted in accordance with Project Specification ...: “Specification for Earthworks Materials & Construction (Gas Plant, Condensate Storage Area, Flare Area & Pipe Route)". The finished formation shall be to the levels, falls and shape required, be kept free of surface water wherever practicable and be free of ruts and ridges and all deleterious matter.

Construction of Sub-base and Road Base

The transporting, laying, compacting and protection of sub base and road base shall be in accordance with clauses 801.3 & 802 inclusive of Specification for Highway Works. The material shall be placed in layers not exceeding 150 mm compacted thicknesses and within 1 % above and 2 % below optimum moisture content. Where more than one layer is required, each layer shall be of approximately the same thickness.

Fill compaction controls shall be carried out as follows:

three (3) measures of density, moisture content and sieve per each 150 m³ of compacted fill with at least one measure per layer.

one (1) plate loading test per each 1,000 m³ of compacted fill with at least one (1) measure per layer, for all types of soils

density shall be:

for the sub-base: > 95% of MDD (4.5 kg Rammer) for all layers for at least 95% of measures (all measures being > 90% of MDD (as per ASTM D 1557);

for the road base: > 100% of MDD (4.5 kg Rammer) for all layers for at least 97% of measures (all measures being > 97% of MDD (as per ASTM D 1557).

coefficient of compressibility shall be at least :

50 MN/m² for sub-base and 80 MN/m² for road base under an increase in average pressure under the plate from 0 to 0.3 MN/m².

Any soft spots, irregularities or depressions that develop in the surface of any layer, shall either be corrected by loosening the surface of such areas and adding further material, or by removing the material in such areas and replacing with further approved material, as CONTRACTOR may decide, and re-compacting so that the surface is smooth and uniform and follows the profile of the finished formation.

In the event of "heave" occurring during compaction, caused either by excessive build-up of pore water pressure or the ground water table being sufficiently high to affect construction techniques, either of the following procedures shall be adopted subject to the approval of CONTRACTOR.

sufficient time shall be allowed to elapse enabling the excess pore water to dissipate prior to further construction or compaction being carried out.

the affected material shall be removed and approved alternative construction layers substituted.

Any surface area of the layer, which is too high, shall be graded off, scarified and re-compacted to the full depth of the affected layer.

Any surface area of the layer which is too low shall be scarified and corrected by the addition of suitable material of the same classification and moisture content or other approved material laid and compacted in accordance with above.

CONSTRUCTION CONTRACTOR shall carry out additional testing if required by CONTRACTOR to ensure that the standard of compaction is satisfactory through the full depth of layer.

The area treated shall not be less than 30 metres long and 2 metres wide or such area determined by CONTRACTOR as necessary to obtain compliance with this specification.

The final level of the sub-base and road base levels shall not exceed the following tolerances:

Sub base level            +20 mm / -30 mm

Road base level            +10 mm

Construction of Surfacing (Surfacing Base Course and Wearing Course)

Transportation and Delivery of the Mixture

The bituminous mixture, heated and prepared as specified, shall be transported from the mixing plant to the site of the work in vehicles cleaned of all foreign material and having tight and oiled bodies. Each truckload shall be tarpaulin covered, whenever the weather conditions necessitate the use of such cover.

Suitable means shall be taken to protect the material so it will arrive at the site of work in good condition and at a temperature between 120 °C and 165 °C.

Construction Methods

All surfaces to be paved shall be compacted for the full width of the roadway and shoulder prior to the application of the mixture.

Before spraying the prime coat, the road base surface shall be completely cleaned by means of compressed air spray to surface.

Before constructing the base course, a prime coat of MC-250 cut-back asphalt shall be applied to the surface over the full area to be paved at a rate of 1.5 to 2.0 litres per square meter of the surface and permitted to remain undisturbed for a period of not less than 24 hours. The cutback shall be applied at temperatures between 40 °C and 80 °C and applied by a mechanical sprayer.

Before placing the wearing course, a tack coat of cutback asphalt shall be applied on the base course over the full area to be paved.

The paving courses shall not be applied until the prime or tack coat is dry and will not ”pick up” under traffic. In the event of roadwork’s being opened to traffic before or after compaction and receiving a coating of mud prior to priming operations, the mud shall be removed in order to restore the surface to an acceptable condition to receive the primer.

The bituminous mixture and materials shall not be applied on a wet base, or when weather is foggy or rainy. Application shall not be when the temperature in the shade is below 5° C; and descending. Approval for scheduling must be obtained from the CONTRACTOR.

Spreading and finishing: upon arrival at the point of use, the mixture shall be spread and struck-off to the profile grade, elevation, and cross-section indicated on the plans for each course. For this purpose, self powered spreading and finishing equipment provided with a screed or strike off assembly shall be used distributing the material to the width practicable. Blade graders or drags shall not be permitted. The material shall be laid to give the proper cross section, and the spreading machine shall be capable of placing the weight per square meter of surfacing material required.

Compaction: As soon after spreading as the mixture can bear the roller without undue displacement or hair cracking it shall be rolled in two stages, first with a 6 tonne roller and then with a 10 tonne roller until no further movement can be observed. The period between rolling of base course and wearing course shall be between 0 to 4 hours (when applied at the same period) depending on site temperature at the time of placement. Roller wheels shall be equipped with scraping and sprinkling devices and shall be kept properly moistened without excess oil or water. Rolling shall start at the sides and proceed toward the centre. Each trip of the roller shall overlap the previous trip by at least 300 mm. Alternate trips of the roller shall be of slightly different lengths. The speed of the roller shall not exceed 5 Km/h. Rolling shall be continued until no further compaction can be achieved. Mechanical tampers shall be used for compaction in locations inaccessible to the roller.

Construction joints: the placing of the mixture shall be as nearly continuous as possible and the roller shall pass over the unprotected end of the freshly laid mixture only when the laying of the course is discontinued for such a length of time as to permit the mixture to be chilled. In such cases, when the work is resumed, the previously laid material shall be cut back so as to produce a slightly bevelled edge for the full thickness of the course. After removal of the old material thus disturbed, the edge shall be coated with tack coat and the mixture laid against the fresh cut. Hot smoothing irons shall be used for sealing the joints.

Forms: The use of forms will not be required. However, the edges of the pavement shall be accurately aligned by the use of string or wire lines or by any other suitable approved method.

Protection of pavement: Sections of the pavement shall be protected from traffic until properly cooled and all new traffic shall be excluded from the newly laid mixture until 12 hours after completion of the rolling.

Tolerances

Surface Regularity

The lines and levels of the finished surfaces are to be smooth and even with regular falls to prevent ponding.

The gap under a 3 m straight – edge shall not be greater than 1.5 mm for the wearing course and the surfacing base course.

Level

The levels of the finished surfaces shall be within ±6 mm of required level for wearing course and base course.

Construction of Tracks & Patrol Roads

Tracks shall be constructed as the sub base of road, see paragraph 9.5.2.

Construction of Shoulders

Shoulders shall be compacted in the same manner as the sub base and the wearing course.

Control and Tests

A qualified independent laboratory at CONSTRUCTION CONTRACTOR’s expense shall perform all controls and tests. This laboratory shall be proposed by CONSTRUCTION CONTRACTOR and must be agreed by CONTRACTOR. The laboratory shall send results of controls and tests simultaneously to CONTRACTOR and to CONSTRUCTION CONTRACTOR. No layer shall be covered before results of tests are transmitted to and approved by CONTRACTOR.

Rectification of Surfaces

CONSTRUCTION CONTRACTOR shall propose rectification measures for surfaces constructed out of tolerance for approval by CONTRACTOR.  Examples of the minimum expected rectification measures are given below:

Subgrade

Surfaces of subgrade that are too high shall be re-trimmed and re-compacted.  Surfaces that are too low shall be scarified and then compacted fill placed to achieve the correct level.

Sub-base

For sub-base surfaces that are too high, the top 75 mm as a minimum shall be scarified, re-shaped, filled if necessary and re-compacted.  The area treated shall not be less than 10 m long and 2 m wide.

Asphaltic Base and Wearing Courses

For asphaltic base or wearing courses that are too high, the full depth of the layer shall be removed and replaced with fresh material.  The area treated shall be the full width of the paving laid in one operation, and at least 5 m long if base course or 15 m long if surface course.

Road and Car Parks Areas at the Construction Phase

Additional roads to be built at the construction phase shall be shown on the project drawings.

At the construction phase only the:

sub-base;

road base;

surface base course;

shall be installed.

At the completion of the construction phase and for all permanent roads, the surface shall be cleaned and re-shaped, and the wearing course shall be installed. Holes in the existing base course shall be filled with base course material.

CONCRETE PAVING

Description of Paving

Paving for process trains and utilities areas shall be provided with elementary drainage areas of 400 m². Areas shall be of square configuration as far as possible. Each drainage area shall be with a catch basin located at low point.

The maximum difference of levels between high point and low point of paving shall be 150 mm. Slope of paving shall be between 0.8 % and 4 %.

No paving is anticipated between roads and paving for process trains and utilities areas.

General

All concrete mixes for paving shall conform to the requirements of Project Specification RP-1718-999-1783-0001: “Specification for Concrete Works”.

Concrete kerbs shall be constructed where necessary to confine oily or chemical spills. Kerbs shall be reinforced longitudinally. Kerbs when used in conjunction with a concrete slab shall have dowels inserted into the slab, and shall have a construction joint between the slab and the kerb.

Concrete paving shall be constructed with expansion and contraction joints. All expansion joints shall be made up with maximum 20 mm thick pre-moulded joint filler (non-extruded type) with an elastomeric oil resistant sealer. Expansion joints shall be provided at a maximum spacing of 18 m and shall be 6 mm thick and shall be constructed using smooth dowels passing through the joint with a bond breaker on one side to allow for sliding of the dowel within the slab during expansion and contraction. Transverse and longitudinal contraction joints shall be 6 mm thick and shall be placed at maximum of 6.0 m and 4.5 m respectively and constructed with the reinforcement passing through the joints, pre-moulded joint filler and elastomeric oil resistant sealer.

Either an expansion joint or a contraction joint shall be provided at all locations where a change in plan dimension occurs.

Foundation plinths penetrating the paving shall be isolated from the paving by "Flexcell" or similar joint filler material and sealed with an elastomeric oil (or chemical following locations) resistant sealer such as “Aerolastic 1614” or similar as follows:

12 mm thick joints shall be used around foundations supporting structures and static equipment.

25 mm thick joints shall be used around foundations supporting heavy vibrating equipment.

Heavy Duty Paving

Concrete paving for areas subject to crane & other heavy vehicular traffic shall have a minimum thickness of 200 mm, reinforced with a double layer of welded wire fabric, and provided with a stable, well compacted base. The minimum size of reinforcement shall be 7 mm steel wire fabric 200 x 200 mm, in accordance with ASTM A185.  Exact required thickness & wire fabric shall be defined during detail design.

All concrete pavement for heavy-duty service shall be constructed using a thickened slab at all edges and joints where reinforcing or dowels are not continuous through the joints.

Medium Duty Paving

Concrete paving for areas subject to light vehicular traffic shall have a minimum thickness of 150 mm reinforced with a double layer of welded wire fabric (placed back to back, or one layer of high yield steel reinforcement) and provided on a stable, well compacted base. The minimum size of reinforcement shall be 7 mm steel wire fabric 200 x 200 mm, in accordance with ASTM A 185.  Exact required thickness, positioning, wire fabric or high yield steel reinforcement shall be defined during detailed design.

Light-Duty Paving & Walkways

Concrete paving used in areas not subject to vehicular traffic or other heavy loading shall be constructed with a minimum thickness of 100 mm, reinforced with single layer welded wire fabric, and provided with a stable, well-compacted base. The minimum size of reinforcement shall be 7 mm steel wire fabric 200 x 200 mm material in accordance with ASTM A 185.

Walkways shall be provided in all gravelled areas (as described in Section 10.5) for routes regularly used by operatives and all other pedestrians.  The routes will be developed during detailed design.  Walkways shall be 1m wide and be to the same specification as the light duty paving described above.

Paving Finish

Concrete paving shall be laid with a wood float finish.

Base

In areas where the paving is light-duty type and the sub-grade is a well-compacted granular material achieving a minimum CBR value of 25 %, a base course is not required under the paving. For all other areas concrete paving shall be constructed on a prepared base course. The base course construction shall be as for the road base for roads described in clause 9.5.2.

Thickness of base shall be:

150 mm for heavy duty, medium and light duty paving

All concrete paving shall be installed on a 1000 (0.25 mm) gauge polyethylene sheet laid over the base or finished sub-grade.

Paving Concrete

Concrete for concrete paving construction shall conform to the requirements of Project Specification RP-1718-999-1783-0001: "Specification for Concrete Works " and especially for tests and QA/QC.

Tolerances

Except where otherwise shown on the drawings, the following tolerances after completion of the concrete work represent acceptable limits.  All work beyond these limits may be rejected and rectification work shall be undertaken at CONSTRUCTION CONTRACTORS expense.

Departure from line                ± 5 mm

Departure from level                ± 5 mm

Deviation from 3m straight edge on section     ± 5 mm

Existing MAIN Roads

During construction of the plant, in case of using existing main roads, CONSTRUCTION CONTRACTOR shall maintain these roads in working conditions. CONSTRUCTION CONTRACTOR shall install a deviation, which may be required and all associated traffic signs and road markings in accordance with the local regulations.

At the end of construction plant works, CONSTRUCTION CONTRACTOR shall restore all existing main roads to their original condition.

ROADS CONSTRUCTED DURING SITE PREPARATION

Some roads will be constructed up to and including the surface base course during the site preparation contract.  During the site preparation phase it is the Site Preparation CONSTRUCTION CONTRACTOR’s responsibility to maintain, and where necessary repair any damage to the roads.  Following the Site Preparation phase it is the CONSTRUCTION CONTRACTOR’s responsibility to maintain and rehabilitate and complete the roads in accordance with this specification.


فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018