مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳
جدیدترین های "مدیریت "

برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۱/۲۳

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۱/۱۴

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

مجله: International Journal of Information Management
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۱/۱۴

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر تأثیرات سازمانی و منابع : شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۱/۱۴

 Abstract This research has two major purposes. The first is to develop and test a framework for market entry mode choice drawing on the resource-based theory and institutional theory in the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۱/۱

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Journal of Enterprising Culture
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۰/۳۰

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Research Journal of Finance and Accounting
انتشارات: IISTE
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۰/۳۰

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing of technology and environment. The new tendency of training and development of successful organizations over the world today is developing effective skills in dealing with specific challenge of their own ... [ ادامه مطلب ]

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۱۰/۳۰

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

مجله: International Journal of Business and Management
انتشارات: Canadian Center of Science and Education
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی – یک مطالعه تجربی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract This paper discusses taxpayer satisfaction with an online system for filing individual income tax returns. Online tax-filing system quality encompasses information, system, and service qualities, which are the antecedents of ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن در کشور پاکستان
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract This paper investigates the impact of organizational commitment and citizenship behavior on the turnover intentions of call center personnel in Pakistan. Data from 114 respondents was used to measure the ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Journal of Social Sciences
پرداخت و دانلود قیمت: 99500 تومان

مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract Purpose – The aim of this paper is to introduce the special issue on “Human resource management and corporate entrepreneurship”. Design/methodology/approach – The paper discuses the articles in the special ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract Purpose – The purpose of this article is to describe the adaptation of an assessment model, the Triage Assessment System (TAS), which is widely used in crisis intervention to understand ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract This article focuses on the construct of human capital in family businesses. It makes three key contributions. First, it furthers our understanding of human capital in family businesses by identifying ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract This study uses a structural equation modeling technique to predict the internationalization of small and mediumsized enterprises (SMEs) from the entrepreneur's human capital (dimensions: international business skills, international orientation, environmental ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Wiley Interscience
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) را تحت تاثیر قرار می دهد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۶

Abstract Although numerous studies indicate that the added value of human resource management is strongest when HRM decisions are linked to the organizational strategy, practical knowledge about how strategic considerations influence ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract This feature contains short articles on topics that are currently on the agendas of policymakers, thus illustrating the role of economic analysis in illuminating current debates. چکیده فارسی این بررسی شامل مقالات مختصری در ارتباط با موضوعاتی می باشد که در حال حاضر در برنامه های سیاست گذاران قرار داشته، و بنابراین به توضیح نقش تحلیل های اقتصادی در روشن کردن مباحث ... [ ادامه مطلب ]

هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract With talent management becoming an area of growing concern in the industry and literature, this paper seeks to investigate talent management practices and trends that are shaping successful business enterprises. ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 99500 تومان

محاسبات هزینه ها با تجزیه و تحلیل بهره وری در جداسازی پسماندهای شهری:یک روش پیشنهادی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

چکیده فارسی بازیافت با هزینه های اضافی برای شهرداری جهت جداسازی زباله های جامد MSW همراه است. هدف از این روش حاضر،تدوین و اجرای یک ابزار مدیریت الکترونیکی حسابداری هزینه های ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

از مدیریت استعداد تا بهینه سازی استعداد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract The term ‘talent management’ has been around for quite some time, but definitions abound around the globe, applications are varied and a plethora of measures—mostly tactical—are currently being used. This ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Purpose – The purpose of this study is to analyse levels of generalized trust among employees who have adapted to increasing demands for flexibility in their working lives (nonstandard work) ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Introduction Among the various material resources available in the family, money is the main resource, which is required to be managed to achieve the family goals of healthy, wealthy and happy family life. Managing family income is one of the important activities of home management. In order to achieve the family goals it is essential to learn to manage the finance, ... [ ادامه مطلب ]

تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Purpose – The purpose of this paper is to determine the influence of organizational factors such as leadership commitment, incentives and interaction on learning outcomes defined as performance improvement and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

بکارگیری روابط بین فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract The process of innovation depends heavily on knowledge, and the management of knowledge and human capital should be an essential element of running any type of business. Recent research indicates that organisations are not consistent in their approach to knowledge management (KM), with KM approaches being driven predominantly within an information technology (IT) or humanist framework, with little if any ... [ ادامه مطلب ]

بررسی مبادله رهبر عضو به عنوان میانجی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت توسعه دهندگان نرم افزار
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract This paper investigates how leader-member exchange (LMX) and emotional intelligence (EI) are associated with employees’ creativity in high-tech firms. We develop a model that considers LMX and EI as predictors ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

محیط ، نگرش مدیریت ، و یادگیری سازمانی اتحادها
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Purpose – The purpose of this paper is to develop a framework for organizational learning in an alliance-based context. An interaction effect of environmental turbulence on the relationship between top ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

مدل مدیریت دانش شرکتی (EKMM) در مدیریت منابع استراتژیک شرکتی (SERM)
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Creating knowledge intensive systems seems to be inevitable in modern enterprises. More autonomous systems would be dominating nearly all aspects of the organization from management to production, from marketing to ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

بهبود تصمیم گیری ها و فرایند های تصمیم گیری از طریق استفاده از مهارت های هوش هیجانی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Purpose – Little research has been contributed to how the behaviors associated with emotional intelligence may be practically applied to enhance both individual and group decision-making. The purpose of this ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

افزایش حاشیه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP)
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Using data from 170 manufacturing companies, we identified five facilitators for knowledge management in an ERP environment. Additionally, we examined the relationship between knowledge management and manufacturing companies’ competitive advantages ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

مدیریت روابط کارکنان - درک مزیت رقابتی با استفاده از فناوری اطلاعات
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Employee relationship management (ERM) constitutes an emerging trend of managing human resources by building and maintaining individualized and mutually valuable relationships with employees based on information technology. However, given the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

سیستم­ های مدیریت کارکنان و زمینه ­های سازمانی: رویکرد اکولوژی جمعیت
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Purpose – The aim of this paper is to construct a theoretical model of the characteristics and determinants of employee management configurations, simple management, personnel management and human resource management ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract This article identifies three major gaps between HR practice and the scientific research in the area of employee attitudes in general and the most focal employee attitude in particular—job satisfaction: ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Wiley Online Library
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

اثر درک مشتریان از منصفانه بودن خدمات بر احساسات و نیات رفتاری آن­ها در رستوران ها
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Purpose – This study aims to investigate interrelationships among perceived service fairness, emotions and behavioral intentions in a restaurant context. Design/methodology/approach – Data were collected from two casual dining restaurants ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 139500 تومان

کاربردهای سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) و سیستم های اطلاعاتی اداری (EIS) در فناوری اطلاعات
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Introduction The increased competition, along with the rapid development of new information technologies, has forced more and more businesses to rely on information systems (IS). It is often believed that using ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تقسیم کار و به اشتراک گذاری دانش برای بازیابی همزمان اطلاعات مشترک
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

Abstract Synchronous collaborative information retrieval (SCIR) is concerned with supporting two or more users who search together at the same time in order to satisfy a shared information need. SCIR systems ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۵

چکیده فارسی تصمیم برای پایگاه های داده با منبع بیرونی در بسیاری از سازمان ها به دلیل هزینه های رو به افزایش مدیریت داخلی و حجم بالایی از اطلاعات، به صورت راهبردی می باشد. ماهیت حساس این اطلاعات، نیاز به مکانیسم های قوی تر را برای حفاظت از آن در برابر افشای غیرمجاز، افزایش می داده است. رمزدار کردن متمرکز برای ... [ ادامه مطلب ]

توسعه چارچوب برتر سازمانی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۱

Abstract Purpose – The purpose of this paper is to describe the development of the Organizational Excellence Framework, which consolidates the principles and practices of leading management frameworks that are practiced ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

طراحی و ارزیابی ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۶/۴/۱۱

Abstract Purpose – This paper aims to identify, through a literature review, key issues regarding how online role plays can be designed and to apply them when designing a role play ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Campus-Wide Information Systems
انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

سیستم پشتیبان تصمیم گیری در جذب فناوری اطلاعات
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۱

Abstract The potential suite of decision support system (DSS) applications deployed by organizations is dynamic and change with advances in computer technology. An understanding of DSS applications is important in planning ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری و فناوری اطلاعات
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۱

Abstract Using a decision support system (DSS) delays the decision-making process and commits the user to the cost of invoking the system. The existing configurations of decision support systems do not ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Industrial Management & Data Systems
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

تفکر صحیح و نگاه به آینده: مدیریت مشارکتی یک سیستم پویا
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۱

Abstract The purpose of this research was to examine the relationship between participatory management (PM) and organizational commitment (OC) as multi dimensional phenomena among female government high schools in Mashhad, Iran. The authors examined fifteen components of PM and nine components of OC simultaneously. Data for the study was obtained from a sample of 903 female teachers. Methodologically this study is ... [ ادامه مطلب ]

مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۱

Abstract The concept of CRM has evolved over a period of time through a sequence of initiatives, which have been directed towards improving business performance. In today's highly competitive business world CRM can be considered as the ultimate solution for both customers as well as organizations. CRM considers customers not as outsiders but as insiders to the business and aims to build ... [ ادامه مطلب ]

موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۱

Abstract The topic of formulating and implementing competitive strategy is usually considered from the perspective of a large, well established, and oftentimes multi-divisional corporation. Achieving a sustainable competitive advantage, however, is ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Business Horizons
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract September 11, 2001 had a profound effect on the world, organizations, and the field of Human Resource Management. Human Resource Management professionals were forced to quickly perform their jobs in the aftermath of the 9/11 attacks. The types of immediate duties that needed to be performed included locating their workforce, providing a workspace for displaced employees, and establishing short term ... [ ادامه مطلب ]

ایجاد قابلیت شناخت مشتری: مدیریت استراتژیکی برنامه های مدیریتی ارتباط با مشتری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract While increasingly demanding customers have prompted many firms to implement customer relationship management (CRM) programs, little is known about the internal processes that assist organization-wide learning about individual customer relationships. ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Industrial Marketing Management
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in ... [ ادامه مطلب ]

مجله: International Journal of Dermatology
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

مدیریت تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract This paper presents a theoretical and empirical model that identifies conflict handling typologies which affect trust and commitment in B2B outsourcing relationship. Three typologies of conflict handling namely integrating, accommodating and compromising were examined for their effects on trust and commitment of Chinese and Indian human resource (HR) outsourcing service providers. The paper also considered the moderating effect of culture ... [ ادامه مطلب ]

پیچیدگی رهبری؛ گذر از عصر صنعتی به دوره دانش

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abtrsact Looking deeper into the knowledge economy, We can unfortunately many of the basic assumptions that management training is given with the name and carried out has come. Most theories about our business, technology and organization at least 50 years back. The assumptions of life has ended. We have the knowledge‐based economy, but our system of government and management in the ... [ ادامه مطلب ]

تأثیر اندازه شرکت در عملکرد نوآوری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract The study presents the result of a research that had the objective of evaluate the influence of the size of the company in the practices of management of external sources ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Journal of Technology Management & Innovation
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

نوآوری جمعی : روشی جدید برای مقابله با چالش های القاء شده جامعه: مطالعه موردی در بخش شیرینی پذیری هلند
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract innovations to Furthermore, in Collective Innovation it is crucial not to define the solution space upfront, but to take the time to look for creative, innovative solutions that come from ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Social and Behavioral Sciences
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

ظرفیت سازی از طریق مشارکت: سازمان های واسطه غیردولتی به عنوان بازیگران محلی و جهانی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract Partnership and capacity building have become popular strategies among intermediary nongovernmental organizations (NGOs). Partnership is viewed as a cure for centrally managed bureaucratic NGOs and capacity building as a measure for strengthening local NGOs. This article examines the case of an intermediary NGO that followed a unique strategy combining capacity building through partnership. Through this, it reveals the trade-offs involved ... [ ادامه مطلب ]

ایجاد سیستم خبره ارجاع بیمارستان همراه با الگوریتم سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر بهینه سازی و پیش بینی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract This study presents a new method for constructing an expert system using a hospital referral problem as an example. Many factors, such as institutional characteristics, patient risks, traveling distance, and ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Biomedical Informatics
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۱/۱۰

Abstract This paper provides a holistic view of the Business Process Re-engineering (BPR) implementation process. It reviews the literature relating to the hard and soft factors that cause success and failure ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald Insight
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

مشارکت ذینفعان به عنوان ابزار پاسخگویی نزولی: مطالعه موردی چندگانه
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract In this study, the focus is on nonprofit organizations’ (NPOs’) beneficiary participation mechanisms, a component of downward accountability, and surprisingly seldom studied in the NPO governance literature. We address this ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Management Journal
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

ساختارهای متوازن: طراحی سازمان برای رشد مناسب
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract Companies strive for profitable growth in their quest to create superior returns for their shareholders. Profitable growth requires an organizational design that pursues seemingly contradictory demands: mechanistic structures to ensure the efficient exploitation of existing capabilities, and organic structures to enable the exploration of new growth opportunities. Researchers have suggested a range of ‘balanced’ structural concepts to reconcile these conflicting ... [ ادامه مطلب ]

جذب و حفظ استعدادهای برتر
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

چکیده فارسی   با گذشت 15 ماه،  اکتبر 2010 نشانگر نخستین زمانی بود که تعداد استعفا در یک ماه، بر میزان اخراج از کار فزونی گرفت، این امر نشانه جدی برای آغاز ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Strategic Finance
پرداخت و دانلود قیمت: 99500 تومان

آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد؟
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract This paper explains how well intended HR practices associated with performance appraisal and compensation can be linked to employee misconduct. Based on a rational choice perspective to ethical behavior, different ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Human Resource Management
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 99500 تومان

رویکردی برای ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های هوش کسب و کار
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract The article aims at describing processes of building Business Intelligence (BI) systems. Taking the BI systems specifics into consideration, the authors present a suggested methodology of the systems creation and ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract The concept of organizational routine can foster our understanding of the behaviour of organizations and of organizational change (Nelson and Winter 1982, March and Simon 1958, Cyert and March 1963), ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

استفاده از نوآوری باز در استراتژی های کسب و کار : شواهد شرکت های نرم افزار فنلاندی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract Our study aims at shedding light on the innovative business strategies in the software sector and understanding better the economics that underlies the supply of Open Source Software (OSS). We ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Research Policy
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

کاربرد مدل نسبت دهی در تخصیص منابع بشری پی ای
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract The definition of Assignment Model and the Hungarian Method are introduced in this paper and through cases, the application of Assignment Model is elaborated. The Assignment Model is a classic integer linear programming model of 0-1 and it is widely applied in dealing with assignment allocation, personnel selection, the programming of transport system and other practical issues. In the field ... [ ادامه مطلب ]

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ((e-CRMبر روی وفاداری مشتریان
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract The objective of this study is to appraise the impact of electronic customer relationship management in creating customer loyalty in Parsmodir Khazar Enterprise. This study is based on descriptive-measuring method. ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Advanced Research in Economic and Management Sciences
پرداخت و دانلود قیمت: 99500 تومان

چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۲۵

Abstract Purpose – The purpose of this paper is to present a generic framework to assess and simulate outsourcing risks in the supply chain. Design/methodology/approach – This combination approach involves a ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Industrial Management & Data Systems
انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

مدل پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش و کارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریت منابع انسانی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract Despite thewidespread use of eHR systems, surveys showthat theremay be a number of problems associated with their design and implementation. In an effort to overcome these problemswe expanded themodel of ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Human Resource Management
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) در دانشگاه های نیجریه: بررسی تاثیر نوع مالکیت و قدمت
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract This study examines empirically, the influence of ownership-type and age on the adoption of Strategic Human Resource Management (SHRM) practices that have been shown to contribute to organizational effectiveness. The ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Journal of Economics
پرداخت و دانلود قیمت: 139500 تومان

تحلیل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در ایران
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract SHRM implications in different part of the worlds have been investigated in different research papers. The depth of implementation of SHRM, results in the productivity of the organizations. The current ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Journal of Social Sciences
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract The close linkage between competitive strategy and functional strategic activities is asserted to be a precondition to the achievement of optimal business performance. This study explores how the relationship between ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Omega
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract Ambulance offload delays are a growing concern for health care providers in many countries. Offload delays occur when ambulance paramedics arriving at a hospital Emergency Department (ED) cannot transfer patient ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Journal of Operational Research
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

مقایسه گردش وجوه رایگان مدیریت درآمد
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۱۱

Abstract This paper examines and compares free cash flows in the firms listed in Indian Stock Exchange with an emphasis on earning management. The main purpose of the study is the ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Business Intelligence Journal
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract Purpose – This paper aims to provide a review of techniques that support risk management in product development projects using the concurrent engineering (CE) philosophy. Design/methodology/approach – The Australia/New Zealand risk ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Benchmarking: An International Journal
انتشارات: Emerald Insight
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract Knowledge management needs to consider the three related elements of people, processes and technology. Much existing work has concentrated on either people or technology, often to the exclusion of the ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Electronic Journal of Knowledge Management
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

مقیاس جدیدی از شخصیت علامت تجاری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract In response to criticism of brand personality measures that embrace other aspects besides brand personality, we developed a new brand personality measure consisting of personality items only. Belgian respondents (n=12,789) ... [ ادامه مطلب ]

مجله: International Journal of Research in Marketing
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

رویکرد تصمیم گیری چند منظوره در مورد سیستم های مدیریت کود کشاورزی در هلند
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract The intensification of livestock operations in the last few decades has resulted in an increased social concern over the environmental impacts of livestock operations and thus making appropriate manure management ... [ ادامه مطلب ]

مجله: European Journal of Operational Research
انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract Purpose – The broad aims of this research are to analyse the status of, and processes underlying, strategic human resource management (HRM) integration within organisations and to contribute to theory ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald Insight
پرداخت و دانلود قیمت: 139500 تومان

بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract Over the past several years there have been intensive discussions about the importance of knowledge management within our society. The management of knowledge is promoted as an important and necessary ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

ترکیبی از استقرار کارکرد کیفی و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری
فايل پيوست

زمان درج مطلب
۱۳۹۵/۱۰/۶

Abstract This paper proposes a methodological framework to integrate stakeholders’ requirements and different aspects of urban redevelopment projects. We propose the application of the multi-criteria decision analysis techniques combined of Quality ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Journal of Applied Operational Research
انتشارات: Tadbir Institute for Operational Research, Systems Design and Financial Services
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

مطلب 1 تا 78 از 78
1
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2024